Blog

Đăng ký thi aptis tphcm – Register for APTIS TP HCMC

(English below)

Đăng ký thi aptis tphcm

Nếu bạn đang tìm cách đăng ký thử nghiệm APTIS TP HCMC, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần biết về bài kiểm tra, bao gồm cách đăng ký và những gì mong đợi trong ngày kiểm tra.

Aptis TP HCMC là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho các sinh viên đang đăng ký học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: văn bản và bằng miệng. Phần bằng văn bản của bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và một bài luận. Phần bằng miệng của bài kiểm tra là một cuộc trò chuyện giữa người kiểm tra và người kiểm tra.

Để đăng ký APTIS TP HCMC, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web chính thức. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể đăng nhập và truy cập vào mẫu đăng ký. Biểu mẫu đăng ký sẽ yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn ngày và giờ thử nghiệm, cũng như vị trí thử nghiệm.

Sau khi bạn đã đăng ký APTIS TP HCMC, bạn sẽ cần chuẩn bị cho bài kiểm tra. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra là thực hành với các câu hỏi mẫu. Bạn có thể tìm thấy câu hỏi mẫu trên trang web chính thức. Ngoài ra, bạn nên xem lại định dạng của bài kiểm tra và làm quen với các loại câu hỏi sẽ được kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo một hình thức nhận dạng hợp lệ, chẳng hạn như giấy phép hộ chiếu hoặc tài xế. Bạn cũng sẽ cần phải mang theo một cây bút chì và cục tẩy. Bạn sẽ được cung cấp một tập sách kiểm tra và một bảng câu trả lời. Bài kiểm tra sẽ được định thời và bạn sẽ cần trả lời tất cả các câu hỏi trong thời gian quy định.

Aptis TP HCMC là một bài kiểm tra quan trọng đối với các sinh viên đang tìm cách học tại một quốc gia nói tiếng Anh. Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn sẽ có thể đăng ký và chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Bạn đang muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình? Nếu vậy, bài kiểm tra Aptis của Hội đồng Anh có thể là hoàn hảo cho bạn.

Bài kiểm tra Aptis là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến được Hội đồng Anh công nhận. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản: bài kiểm tra tiếng Anh chung và bài kiểm tra tiếng Anh học thuật. Bài kiểm tra tiếng Anh nói chung dành cho những người muốn cải thiện tiếng Anh của họ để sử dụng hàng ngày, trong khi bài kiểm tra tiếng Anh học thuật dành cho những người muốn sử dụng tiếng Anh cho mục đích học tập.

Nếu bạn quan tâm đến việc làm bài kiểm tra Aptis, bạn có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến. Phí kiểm tra là $ 160 cho bài kiểm tra tiếng Anh chung và $ 190 cho bài kiểm tra tiếng Anh học thuật.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra, bạn sẽ được đưa ra một ngày kiểm tra. Bài kiểm tra được tổ chức hai lần một tháng, vào ngày thứ bảy đầu tiên và thứ ba của tháng.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo ID ảnh hợp lệ và xác nhận đăng ký thi thử APTIS của bạn. Bạn cũng sẽ cần đến trung tâm thi thử 30 phút trước thời gian thi thử theo lịch trình của bạn.

thi thử Aptis là một bài kiểm tra dựa trên máy tính, vì vậy bạn sẽ làm bài kiểm tra trên máy tính. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần và bạn sẽ có 50 phút để hoàn thành mỗi phần.

Phần đầu tiên của bài kiểm tra là phần nghe. Trong phần này, bạn sẽ nghe một loạt các bản ghi âm và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn nghe.

Phần thứ hai của bài kiểm tra là phần đọc. Trong phần này, bạn sẽ đọc một loạt các văn bản và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn đọc.

Phần thứ ba của bài kiểm tra là phần viết. Trong phần này, bạn sẽ viết một bài luận để đáp lại lời nhắc.

Phần thứ tư và cuối cùng của bài kiểm tra là phần nói. Trong phần này, bạn sẽ được phỏng vấn bởi một quản trị viên thi thử.

Khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả của mình trong vòng hai tuần. Kết quả của bạn sẽ được báo cáo theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất.

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình, bài kiểm tra Aptis của Hội đồng Anh là một lựa chọn tuyệt vời. Bài kiểm tra được công nhận bởi Hội đồng Anh, và đó là một cách tuyệt vời để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn.

Tags: IELTS

 


 

Register for APTIS TP HCMC

If you are looking to register for the APTIS TP HCMC test, you have come to the right place. In this article, we will provide you with all the information you need to know about the test, including how to register and what to expect on the day of the test.

The APTIS TP HCMC is a test of English proficiency for students who are applying to study in an English-speaking country. The test is divided into two parts: the written and the oral. The written part of the test includes multiple-choice questions and an essay. The oral part of the test is a conversation between the test-taker and an examiner.

To register for the APTIS TP HCMC, you will need to create an account on the official website. Once you have created an account, you will be able to login and access the registration form. The registration form will ask for your personal information, such as your name, address, and contact information. You will also need to select a testing date and time, as well as a testing location.

After you have registered for the APTIS TP HCMC, you will need to prepare for the test. The best way to prepare for the test is to practice with sample questions. You can find sample questions on the official website. Additionally, you should review the format of the test and familiarize yourself with the types of questions that will be on the test.

On the day of the test, you will need to bring a valid form of identification, such as a passport or driver’s license. You will also need to bring a pencil and eraser. You will be given a test booklet and an answer sheet. The test will be timed, and you will need to answer all the questions in the allotted time.

The APTIS TP HCMC is a important test for students who are looking to study in an English-speaking country. By following the steps in this article, you will be able to register and prepare for the test.

Are you looking to improve your English skills? If so, the British Council’s APTIS Test might be perfect for you.

The APTIS Test is an online English proficiency test that is recognised by the British Council. The test is made up of four skills: reading, writing, listening and speaking.

The test is available in two versions: the General English Test and the Academic English Test. The General English Test is for those who want to improve their English for everyday use, while the Academic English Test is for those who want to use English for academic purposes.

If you’re interested in taking the APTIS Test, you can register for the test online. The test fee is $160 for the General English Test and $190 for the Academic English Test.

Once you have registered for the test, you will be given a test date. The test is held twice a month, on the first and third Saturday of the month.

On the day of the test, you will need to bring a valid photo ID and your APTIS Test registration confirmation. You will also need to arrive at the test centre 30 minutes before your scheduled test time.

The APTIS Test is a computer-based test, so you will be taking the test on a computer. The test is divided into four sections, and you will have 50 minutes to complete each section.

The first section of the test is the listening section. In this section, you will listen to a series of audio recordings and answer questions based on what you hear.

The second section of the test is the reading section. In this section, you will read a series of texts and answer questions based on what you read.

The third section of the test is the writing section. In this section, you will write an essay in response to a prompt.

The fourth and final section of the test is the speaking section. In this section, you will be interviewed by a test administrator.

Once you have completed the test, you will receive your results within two weeks. Your results will be reported on a scale of 0-9, with 9 being the highest score.

If you’re looking to improve your English skills, the British Council’s APTIS Test is a great option. The test is recognised by the British Council, and it is a great way to assess your English proficiency.