Blog

Đăng ký luyện thi IELTS – IELTS exam preparation registration

(English below)

Đăng ký luyện thi IELTS

Đăng ký kiểm tra kỳ thi IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký trước kỳ thi. Đây là những gì bạn cần biết về đăng ký chuẩn bị kỳ thi IELTS.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình và công việc của trường đại học. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Để đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn có thể chọn ngày kiểm tra, trung tâm kiểm tra và trả phí thi.

Bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi IELTS bằng cách làm bài kiểm tra thực hành, nghiên cứu các tài liệu IELTS và tham dự các hội thảo IELTS.

Đăng ký bài kiểm tra IELTS là bước đầu tiên trong việc chuẩn bị kỳ thi IELTS của bạn. Bằng cách làm theo các bước trên, bạn sẽ trên đường đến thành công trong kỳ thi IELTS.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS thay đổi tùy thuộc vào định dạng thi thử và vị trí thi thử.

Định dạng thi thử IELTS

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS đều là các bài kiểm tra trên giấy.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các nước nói tiếng Anh cho giáo dục trung học, chương trình đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc. Nó đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong một bối cảnh chung, hàng ngày.

Vị trí kiểm tra IELTS

Các bài kiểm tra IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

Ngày kiểm tra IELTS

Các thi thử của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm thi thử trên toàn thế giới.

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả IELTS có sẵn 13 ngày sau khi kiểm tra.

Đăng ký kiểm tra IELTS

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc qua thư.

Đăng ký trực tuyến IELTS

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến tại trang web của IELTS.

IELTS bằng cách đăng ký thư

Bạn cũng có thể đăng ký IELTS qua thư. Tải xuống và hoàn thành Mẫu ứng dụng IELTS (PDF).

Chuẩn bị thi thử IELTS

Chuẩn bị kiểm tra IELTS có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tăng điểm kiểm tra.

Các khóa học chuẩn bị kiểm tra IELTS có sẵn từ một số tổ chức, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và trường ngôn ngữ tư nhân.

Các khóa học chuẩn bị kiểm tra IELTS thường bao gồm:

Hướng dẫn dựa trên lớp học

bài thi Luyện tập

Phản hồi về hiệu suất kiểm tra

Mẹo và chiến lược cho ngày thi thử

Ngày kiểm tra IELTS

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác.

thi thử IELTS được chia thành bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói được hoàn thành vào một ngày riêng biệt.

IELTS lắng nghe

Bài kiểm tra nghe IELTS dài 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó trả lời các câu hỏi.

Đọc ielts

Bài kiểm tra đọc IELTS dài 60 phút. Bạn sẽ đọc ba đoạn và trả lời câu hỏi.

IELTS viết

Bài kiểm tra viết IELTS dài 60 phút. Bạn sẽ viết hai bài tiểu luận:

Nhiệm vụ 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn.

Nhiệm vụ 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Ielts nói

Bài kiểm tra nói IELTS dài 11-14 phút. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Điểm kiểm tra IELTS

Điểm kiểm tra của IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

Điểm ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Điểm ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Điểm ban nhạc 7: Người dùng tốt

Điểm ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Điểm ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Điểm ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Điểm ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm băng 2: Người dùng không liên tục

Điểm ban nhạc 1: Người không dùng

IELTS kiểm tra tính hợp lệ

Điểm kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam preparation registration

IELTS Exam Preparation Registration

Are you planning to take the IELTS exam? If so, you’ll need to register for the exam in advance. Here’s what you need to know about IELTS exam preparation registration.

The IELTS exam is an international English language test that is required for many university programs and jobs. The exam is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking.

To register for the IELTS exam, you’ll need to create an account on the IELTS website. Once you’ve created an account, you can select your test date, test center, and pay the exam fee.

You can prepare for the IELTS exam by taking practice tests, studying IELTS materials, and attending IELTS workshops.

Registering for the IELTS exam is the first step in your IELTS exam preparation. By following the steps above, you’ll be on your way to success on the IELTS exam.

IELTS is one of the most popular English language tests in the world. Over 3 million people take the test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS test fee

The IELTS test fee varies depending on the test format and test location.

IELTS test format

IELTS Academic and IELTS General Training are both paper-based tests.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English speaking environment. It assesses your ability to communicate in English in an academic context.

IELTS General Training is for those who are going to English speaking countries for secondary education, training programs or work experience. It assesses your ability to communicate in English in a general, everyday context.

IELTS test locations

IELTS tests are available in over 140 countries.

IELTS test dates

IELTS tests are offered up to four times a month at over 500 test locations worldwide.

IELTS test results

IELTS results are available 13 days after the test.

IELTS test registration

You can register for IELTS online or by mail.

IELTS online registration

You can register for IELTS online at the IELTS website.

IELTS by mail registration

You can also register for IELTS by mail. Download and complete the IELTS application form (PDF).

IELTS test preparation

IELTS test preparation can help you improve your English language skills and boost your test score.

IELTS test preparation courses are available from a number of organisations, including universities, colleges and private language schools.

IELTS test preparation courses typically include:

classroom-based instruction

practice tests

feedback on test performance

tips and strategies for test day

IELTS test day

On test day, you will need to bring your passport or other form of identification.

The IELTS test is divided into four parts:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The listening, reading and writing sections are completed in one sitting. The speaking section is completed on a separate day.

IELTS listening

The IELTS listening test is 30 minutes long. You will listen to four recordings of native English speakers and then answer questions.

IELTS reading

The IELTS reading test is 60 minutes long. You will read three passages and answer questions.

IELTS writing

The IELTS writing test is 60 minutes long. You will write two essays:

Task 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

IELTS speaking

The IELTS speaking test is 11-14 minutes long. You will have a conversation with a certified IELTS examiner.

IELTS test scores

IELTS test scores are reported on a 9-band scale.

Band score 9: Expert user

Band score 8: Very good user

Band score 7: Good user

Band score 6: Competent user

Band score 5: Modest user

Band score 4: Limited user

Band score 3: Extremely limited user

Band score 2: Intermittent user

Band score 1: Non-user

IELTS test score validity

IELTS test scores are valid for two years.