Blog

Đăng ký IELTS online – Register IELTS Online

(English below)

Đăng ký IELTS online

IELTS Online – Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn

IELTS Online là một khóa học chuẩn bị trực tuyến cho bài kiểm tra IELTS. Đây là khóa học chuẩn bị IELTS toàn diện và hiệu quả nhất có sẵn.

Đăng ký IELTS trực tuyến

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS cung cấp hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh, hoặc cho mục đích công việc hoặc đào tạo trong môi trường nói tiếng Anh

Hầu hết những người làm bài kiểm tra làm bài kiểm tra học tập.

Đăng ký IELTS là dễ dàng. Bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại Trung tâm kiểm tra IELTS gần nhất của bạn.

Phí đăng ký cho IELTS là $ 330.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Những người làm bài kiểm tra có thể chọn lấy các phần nghe, đọc và viết cùng nhau (LWR) hoặc riêng biệt vào các ngày khác nhau.

Phần nói được thực hiện cùng ngày với các phần khác hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Nhìn chung, kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Những người làm bài kiểm tra cần thực hiện kiểm tra IELTS nhiều lần có thể đăng ký kiểm tra trong vòng một tháng kể từ ngày thi thử ban đầu. Không có giới hạn về số lần mà một người thi thử có thể đăng ký cho IELTS.

Tags: IELTS

 


 

Register IELTS Online

IELTS Online – the best way to prepare for your IELTS test

IELTS Online is an online preparation course for the IELTS test. It is the most comprehensive and effective IELTS preparation course available.

Register IELTS Online

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by universities and employers in many countries, including the UK, Australia, New Zealand and the USA.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS offers two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those wishing to migrate to Australia, Canada or the UK, or for work or training purposes in an English-speaking environment

Most test-takers take the Academic test.

Registering for IELTS is easy. You can register online or at your nearest IELTS test centre.

The registration fee for IELTS is $330.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The test has four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

Test-takers can choose to take the Listening, Reading and Writing sections together (LWR) or separately on different days.

The Speaking section is taken on the same day as the other sections or up to seven days before or after.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

Overall, IELTS results are valid for two years.

Test-takers who need to take the IELTS test more than once can register for a retest within one month of the original test date. There is no limit to the number of times a test-taker can register for IELTS.