Blog

Đăng ký IELTS online idp – Register IELTS Online IDP

(English below)

Đăng ký IELTS online idp

IELTS Online là một hệ thống đăng ký trực tuyến cho các trình thực hiện kiểm tra IELTS.

IELTS Online IDP là một hệ thống đăng ký trực tuyến đơn giản và thuận tiện cho các trình thực hiện kiểm tra IELTS. Với IDP trực tuyến IELTS, bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS, xem kết quả kiểm tra của bạn và theo dõi tiến trình của bạn.

IDP IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Language đánh giá.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia.

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh thực tế, hàng ngày.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng sở hữu bởi bốn tổ chức: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge và IELTS USA.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử: đào tạo học tập và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính.

Phí kiểm tra IELTS phải trả bằng đồng địa phương.

IELTS được quản lý tới 48 lần một năm tại hơn 600 địa điểm trên toàn thế giới.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm thi thử IELTS địa phương của bạn.

Khi bạn đăng ký IELTS, bạn sẽ cần cung cấp một số chi tiết cá nhân và liên hệ, cũng như số hộ chiếu của bạn.

Bạn cũng sẽ cần chọn ngày kiểm tra ưa thích, định dạng thi thử và trung tâm thi thử.

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ được gửi một email xác nhận đăng ký của bạn.

Bạn sẽ cần mang theo email này với bạn vào ngày kiểm tra, cùng với hộ chiếu của bạn và một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây.

IELTS là một bài kiểm tra bốn giờ, bốn phần.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi.

Phần nói có thể được hoàn thành tối đa một tuần trước hoặc sau các phần khác.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau.

Band 9 là cấp cao nhất và Band 1 là mức thấp nhất.

Bạn sẽ nhận được một điểm riêng cho mỗi phần, cũng như điểm số ban nhạc tổng thể.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Bạn sẽ nhận được kết quả của mình dưới dạng mẫu báo cáo thi thử, sẽ được đăng cho bạn 13 ngày sau ngày thi thử của bạn.

Mẫu báo cáo thi thử của bạn sẽ chứa điểm số ban nhạc tổng thể của bạn và điểm số của bạn cho mỗi trong bốn phần.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể đăng ký đánh dấu lại hoặc đánh giá kết quả của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quan trọng có thể mở ra các cơ hội nghiên cứu, làm việc và di cư trên khắp thế giới.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc thực hiện IELTS, bước đầu tiên là đăng ký kiểm tra.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm thi thử IELTS địa phương của bạn.

Khi bạn đăng ký IELTS, bạn sẽ cần cung cấp một số chi tiết cá nhân và liên hệ, cũng như số hộ chiếu của bạn.

Bạn cũng sẽ cần chọn ngày kiểm tra ưa thích, định dạng thi thử và trung tâm thi thử.

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ được gửi một email xác nhận đăng ký của bạn.

Bạn sẽ cần mang theo email này với bạn vào ngày kiểm tra, cùng với hộ chiếu của bạn và một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây.

IELTS là một bài kiểm tra bốn giờ, bốn phần.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi.

Phần nói có thể được hoàn thành tối đa một tuần trước hoặc sau các phần khác.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau.

Band 9 là cấp cao nhất và Band 1 là mức thấp nhất.

Bạn sẽ nhận được một điểm riêng cho mỗi phần, cũng như điểm số ban nhạc tổng thể.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Bạn sẽ nhận được kết quả của mình dưới dạng mẫu báo cáo thi thử, sẽ được đăng cho bạn 13 ngày sau ngày thi thử của bạn.

Mẫu báo cáo thi thử của bạn sẽ chứa điểm số ban nhạc tổng thể của bạn và điểm số của bạn cho mỗi trong bốn phần.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể đăng ký đánh dấu lại hoặc đánh giá kết quả của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quan trọng có thể mở ra các cơ hội nghiên cứu, làm việc và di cư trên khắp thế giới.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc thực hiện IELTS, bước đầu tiên là đăng ký kiểm tra.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register IELTS Online IDP

IELTS Online is an online registration system for IELTS test takers.

IELTS Online IDP is a simple and convenient online registration system for IELTS test takers. With IELTS Online IDP, you can register for the IELTS test, view your test results, and track your progress.

IDP IELTS is an international English language testing system that is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year, in over 140 countries.

IELTS tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your English language ability in a practical, everyday context.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is co-owned by four organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, Cambridge English Language Assessment and IELTS USA.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes in Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test.

The IELTS test fee is payable in local currency.

IELTS is administered up to 48 times a year in over 600 locations around the world.

You can register for IELTS online or in person at your local IELTS test centre.

When you register for IELTS, you will need to provide some personal and contact details, as well as your passport number.

You will also need to select your preferred test date, test format and test centre.

Once you have registered for IELTS, you will be sent an email confirming your registration.

You will need to bring this email with you on the day of your test, along with your passport and a recent passport-sized photo.

IELTS is a two-hour, four-part test.

The listening, reading and writing sections are completed in one sitting.

The speaking section can be completed up to a week before or after the other sections.

IELTS is marked on a nine-band scale, with each band representing a different level of English language proficiency.

Band 9 is the highest level, and Band 1 is the lowest level.

You will receive a separate score for each section, as well as an overall band score.

IELTS results are valid for two years.

You will receive your results in the form of a Test Report Form, which will be posted to you 13 days after your test date.

Your Test Report Form will contain your overall band score and your scores for each of the four sections.

If you are not satisfied with your results, you can apply for a re-mark or a review of your results.

IELTS is an important English language test that can open doors to study, work and migration opportunities around the world.

If you are thinking of taking IELTS, the first step is to register for the test.

You can register for IELTS online or in person at your local IELTS test centre.

When you register for IELTS, you will need to provide some personal and contact details, as well as your passport number.

You will also need to select your preferred test date, test format and test centre.

Once you have registered for IELTS, you will be sent an email confirming your registration.

You will need to bring this email with you on the day of your test, along with your passport and a recent passport-sized photo.

IELTS is a two-hour, four-part test.

The listening, reading and writing sections are completed in one sitting.

The speaking section can be completed up to a week before or after the other sections.

IELTS is marked on a nine-band scale, with each band representing a different level of English language proficiency.

Band 9 is the highest level, and Band 1 is the lowest level.

You will receive a separate score for each section, as well as an overall band score.

IELTS results are valid for two years.

You will receive your results in the form of a Test Report Form, which will be posted to you 13 days after your test date.

Your Test Report Form will contain your overall band score and your scores for each of the four sections.

If you are not satisfied with your results, you can apply for a re-mark or a review of your results.

IELTS is an important English language test that can open doors to study, work and migration opportunities around the world.

If you are thinking of taking IELTS, the first step is to register for the test.