Blog

Đăng ký học IELTS – Register to study IELTS

(English below)

Đăng ký học IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký bài kiểm tra trước. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đăng ký bài kiểm tra IELTS để bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho nhiều chương trình và công việc của trường đại học trên toàn thế giới. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Để đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và trả phí đăng ký.

Khi bạn đã đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ có thể truy cập nhiều tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra. Có các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo cho từng phần của kỳ thi IELTS. Bạn cũng có thể tìm thấy một danh sách các tài liệu chuẩn bị IELTS được đề xuất trên trang web của IELTS.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Đăng ký cho kỳ thi IELTS ngay hôm nay và bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của bạn.

Nếu bạn muốn học tại một quốc gia nói tiếng Anh, bạn sẽ cần tham gia kỳ thi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến tại trang web chính thức của IELTS. Quá trình đăng ký nhanh chóng và dễ dàng, và bạn có thể chọn làm bài kiểm tra tại một thời điểm và địa điểm thuận tiện cho bạn.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 và bạn sẽ cần phải trả tiền này khi bạn đăng ký kiểm tra. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ cần chuẩn bị cho bài kiểm tra. Có một số tài nguyên tuyệt vời có sẵn để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và bài kiểm tra thực hành.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm và bạn cần ghi điểm tổng số ban nhạc từ 7,0 trở lên để vượt qua bài kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể đạt được điểm số bạn cần để đạt được mục tiêu của mình.

Tags: IELTS

 


 

Register to study IELTS

Are you planning on taking the IELTS exam? If so, you’ll need to register for the exam first. In this article, we’ll show you how to register for the IELTS exam so that you can start preparing for the test.

The IELTS exam is an English proficiency test that is required for many university programs and jobs around the world. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. To register for the IELTS exam, you’ll need to create an account on the IELTS website and pay the registration fee.

Once you’ve registered for the IELTS exam, you’ll be able to access a variety of resources to help you prepare for the test. There are practice tests, sample questions, and tips for each section of the IELTS exam. You can also find a list of recommended IELTS preparation materials on the IELTS website.

So what are you waiting for? Register for the IELTS exam today and start preparing for your future.

If you want to study in an English-speaking country, you will need to take the International English Language Testing System (IELTS) exam. IELTS is one of the most popular English proficiency tests in the world, with over 3 million tests taken each year.

IELTS is available in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for people who want to study at university, while the General Training version is for people who want to emigrate or work in an English-speaking country.

You can register for IELTS online at the official IELTS website. The registration process is quick and easy, and you can choose to take the test at a time and location that is convenient for you.

The IELTS test fee is $330, and you will need to pay this when you register for the test. You can pay by credit card, debit card, or bank transfer.

Once you have registered for IELTS, you will need to prepare for the test. There are a number of excellent resources available to help you prepare, including books, online courses, and practice tests.

The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, and you need to score an overall band score of 7.0 or above to pass the test.

IELTS is a challenging test, but with the right preparation, you can achieve the score you need to reach your goals.