Blog

Cuộc thi IELTS – IELTS contest

(English below)

Cuộc thi IELTS

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Bạn đang tìm kiếm một thử thách? Bạn có muốn kiểm tra kỹ năng tiếng Anh của mình không? Nếu vậy, thì cuộc thi IELTS là dành cho bạn!

Cuộc thi IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh với nhau. Đó là một cách tuyệt vời để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn và gặp gỡ mọi người từ các nền văn hóa khác nhau.

Cuộc thi IELTS được tổ chức hàng năm và người chiến thắng được chọn dựa trên điểm số của họ trong bài kiểm tra IELTS. Để đủ điều kiện tham gia, bạn phải là người nói tiếng Anh bản địa hoặc có trình độ tiếng Anh cao.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia cuộc thi IELTS, thì vui lòng đăng ký trực tuyến. Phí đăng ký là 100 đô la và thời hạn đăng ký là ngày 1 tháng 3.

Chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn trong cuộc thi IELTS!

Tags: IELTS

 


 

IELTS contest

IELTS (International English Language Testing System) is a test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

Are you looking for a challenge? Do you want to test your English skills? If so, then the IELTS contest is for you!

The IELTS contest is an international English language testing system that allows people from all over the world to compete against each other. It is a great way to improve your English skills and to meet people from different cultures.

The IELTS contest is held every year, and the winner is chosen based on their score in the IELTS test. To be eligible to participate, you must be a native English speaker or have a high level of English proficiency.

If you are interested in taking part in the IELTS contest, then please register online. The registration fee is $100, and the deadline to register is 1st March.

We hope to see you in the IELTS contest!