Blog

Có nên thi IELTS trên máy tính – Should IELTS test on computer

(English below)

Có nên thi IELTS trên máy tính

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh, được phát triển bởi Syndicatic của Đại học Cambridge Local. Hiện tại đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua. Bài kiểm tra có hai phiên bản, đào tạo học thuật và nói chung, và bao gồm bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói.

Hiện tại có một cuộc tranh luận về việc liệu thử nghiệm IELTS có nên được thực hiện trên máy tính hay không. Một số người cho rằng làm bài kiểm tra trên máy tính sẽ hiệu quả hơn, vì nó sẽ cho phép ghi điểm chính xác hơn và kết quả nhanh hơn. Những người khác cho rằng làm bài kiểm tra trên giấy sẽ tốt hơn, vì nó sẽ cho phép tương tác cá nhân hơn với người thử nghiệm và sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Nó cũng được thực hiện bởi một số người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge. IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

Các bài kiểm tra IELTS hiện chỉ có sẵn ở định dạng trên giấy. Tuy nhiên, có một xu hướng ngày càng tăng cho thi thử dựa trên máy tính (CBT). Trong CBT, người thi thử nằm trước màn hình máy tính và hoàn thành bài kiểm tra trên máy tính.

Có một số lợi thế của CBT so với thi thử trên giấy (PBT). Đầu tiên, CBT thuận tiện hơn. Người thi thử không phải đi đến một trung tâm thi thử. Họ có thể làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào và địa điểm thuận tiện cho họ. Thứ hai, CBT linh hoạt hơn. Người thi thử có thể chọn khi nào nên làm bài kiểm tra và thời gian họ phải hoàn thành nó. Thứ ba, CBT đáng tin cậy hơn. Bài kiểm tra được đánh dấu bằng máy tính, do đó có ít cơ hội lỗi của con người.

Ngoài ra còn có một số nhược điểm của CBT. Đầu tiên, CBT đắt hơn. Chi phí thiết lập và chạy thi thử CBT cao hơn chi phí của bài kiểm tra PBT. Thứ hai, CBT ít cá nhân hơn. Người thi thử không có tiếp xúc trực tiếp với người kiểm tra người. Điều này có thể làm cho người thi thử cảm thấy ít thoải mái hơn và lo lắng hơn.

Nhìn chung, tôi nghĩ rằng CBT là một lựa chọn tốt hơn PBT. Những lợi thế của CBT lớn hơn những bất lợi. IELTS nên có sẵn ở cả định dạng CBT và PBT.

Tags: IELTS

 


 

Should IELTS test on computer

IELTS (International English Language Testing System) is a test of English language proficiency, developed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. It is currently the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year. The test has two versions, Academic and General Training, and consists of four modules: Listening, Reading, Writing and Speaking.

There is currently a debate as to whether the IELTS test should be taken on a computer or not. Some people argue that taking the test on a computer would be more efficient, as it would allow for more accurate scoring and faster results. Others argue that taking the test on paper would be better, as it would allow for a more personal interaction with the test-taker and would be less susceptible to technical problems.

The IELTS test is taken by people who want to study or work in an English-speaking country. It is also taken by some people who want to migrate to an English-speaking country. The IELTS test is divided into four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each part is worth 25% of the total score.

IELTS is an international English language testing system. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. IELTS is one of the world’s most popular English language proficiency tests, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS tests are currently only available in paper-based format. However, there is a growing trend for computer-based testing (CBT). In CBT, the test-taker sits in front of a computer screen and completes the test on the computer.

There are several advantages of CBT over paper-based testing (PBT). First, CBT is more convenient. The test-taker does not have to travel to a test centre. They can take the test at any time and place that is convenient for them. Second, CBT is more flexible. The test-taker can choose when to take the test and how long they have to complete it. Third, CBT is more reliable. The test is marked by a computer, so there is less chance of human error.

There are also some disadvantages of CBT. First, CBT is more expensive. The cost of setting up and running a CBT test is higher than the cost of a PBT test. Second, CBT is less personal. The test-taker does not have face-to-face contact with a human examiner. This can make the test-taker feel less comfortable and more anxious.

Overall, I think that CBT is a better option than PBT. The advantages of CBT outweigh the disadvantages. IELTS should be available in both CBT and PBT format.