Blog

Chương trình IELTS – IELTS program

(English below)

Chương trình IELTS

Chương trình IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại các trường đại học nói tiếng Anh. Chương trình IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mỗi mô-đun được chia thành bốn bài kiểm tra phụ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký đào tạo hoặc các chương trình giáo dục trung học

Kết quả kiểm tra của IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Học thuật IELTS dành cho những người có kế hoạch học tập ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh tại nơi làm việc cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

IELTS kiểm tra bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các ứng cử viên cho mô -đun học thuật thực hiện các mô -đun đọc và viết, trong khi các ứng cử viên cho mô -đun đào tạo chung lấy các mô -đun đọc và viết.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với bốn mô-đun kiểm tra: nghe, đọc, viết và nói, mỗi mô-đun được hoàn thành trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Người tham gia thi thử được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi mô -đun thi thử, với 1 là thấp nhất và 9 cao nhất. Điểm số sau đó được tổng cộng để đưa ra một điểm tổng thể.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh và được nhiều tổ chức yêu cầu là bằng chứng về khả năng tiếng Anh.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký đào tạo hoặc các chương trình giáo dục trung học

Kết quả kiểm tra của IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Học thuật IELTS dành cho những người có kế hoạch học tập ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh tại nơi làm việc cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

IELTS kiểm tra bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các ứng cử viên cho mô -đun học thuật thực hiện các mô -đun đọc và viết, trong khi các ứng cử viên cho mô -đun đào tạo chung lấy các mô -đun đọc và viết.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với bốn mô-đun kiểm tra: nghe, đọc, viết và nói, mỗi mô-đun được hoàn thành trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Người tham gia thi thử được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi mô -đun thi thử, với 1 là thấp nhất và 9 cao nhất. Điểm số sau đó được tổng cộng để đưa ra một điểm tổng thể.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh và được nhiều tổ chức yêu cầu là bằng chứng về khả năng tiếng Anh.

Tags: IELTS

 


 

IELTS program

The IELTS program is an English proficiency test that is required for many non-native English speakers who wish to study at English-speaking universities. The IELTS program is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. Each module is divided into four sub-tests: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

IELTS, the International English Language Testing System, is an English language proficiency test for people who want to study, work or live in an English-speaking country.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for training or secondary education programs

IELTS test results are recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS Academic is for people planning to study at tertiary level in an English-speaking country or seeking professional registration.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who need to complete a Workplace English Test for job or training purposes.

IELTS tests four modules: Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. Candidates for the Academic module take the Reading and Writing modules, while candidates for the General Training module take the Reading and Writing modules.

IELTS is a paper-based test, with four test modules: Listening, Reading, Writing and Speaking, each module being completed on the same day, with no breaks in between.

Test takers are given a score from 1 to 9 for each test module, with 1 being the lowest and 9 the highest. Scores are then totalled to give an overall band score.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency and is required by many institutions as evidence of English language ability.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for training or secondary education programs

IELTS test results are recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS Academic is for people planning to study at tertiary level in an English-speaking country or seeking professional registration.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who need to complete a Workplace English Test for job or training purposes.

IELTS tests four modules: Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. Candidates for the Academic module take the Reading and Writing modules, while candidates for the General Training module take the Reading and Writing modules.

IELTS is a paper-based test, with four test modules: Listening, Reading, Writing and Speaking, each module being completed on the same day, with no breaks in between.

Test takers are given a score from 1 to 9 for each test module, with 1 being the lowest and 9 the highest. Scores are then totalled to give an overall band score.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency and is required by many institutions as evidence of English language ability.