Blog

Chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS – IELTS International English Certificate

(English below)

Chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi một số trường đại học và tổ chức trên khắp thế giới. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản, đào tạo học thuật và chung.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được các trường đại học và cao đẳng trên thế giới chấp nhận rộng rãi. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất sử dụng nói trực tiếp với một người kiểm tra trong tất cả các phiên bản của bài kiểm tra. Điều này mang lại cho bạn sự tự tin rằng IELTS có thể đo lường chính xác các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS-cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Bạn có thể chọn lấy IELTS trên giấy hoặc máy tính.

IELTS được tạo thành từ bốn bài báo:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

Điểm ban nhạc

Người dùng chuyên gia Band 9

Ban nhạc 8 người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 người dùng tốt

Ban nhạc 6 người dùng có thẩm quyền

Người dùng khiêm tốn 5

Người dùng Limited Band 4

BAND 3 Người dùng cực kỳ hạn chế

Người dùng không liên tục ban nhạc

Ban nhạc 1 không phải người dùng

0 Không thử bài kiểm tra

Cả đào tạo chung của IELTS và IELTS đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt người dùng.

Học thuật IELTS phù hợp cho các ứng viên muốn:

Nghiên cứu ở cấp đại học hoặc sau đại học

đạt được đăng ký chuyên nghiệp

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS phù hợp cho các ứng viên muốn:

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Thực hiện mô -đun đào tạo chung của bài kiểm tra tiếng Anh khác, chẳng hạn như mô -đun học thuật của Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS)

IELTS Học thuật và đào tạo chung IELTS sử dụng các thành phần nghe và nói giống nhau nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau.

Lắng nghe và nói là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra.

Các thành phần đọc và viết khác nhau:

IELTS ASAIDEMEM READEM – 3 văn bản dài từ các nguồn học thuật

Đọc đào tạo chung của IELTS – 3 văn bản từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm sách, tạp chí, báo và thông báo

Viết học thuật của IELTS – 2 Nhiệm vụ, 1 bài luận và 1 Báo cáo

Viết đào tạo chung của IELTS – 2 Nhiệm vụ, 1 chữ cái và 1 bài luận

Học thuật IELTS được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi như là bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nghiên cứu đại học và sau đại học.

IELTS cũng được chấp nhận bởi các cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Học thuật IELTS phù hợp cho những người muốn:

Nghiên cứu ở cấp đại học hoặc sau đại học

đạt được đăng ký chuyên nghiệp

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS phù hợp cho những người muốn:

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Thực hiện mô -đun đào tạo chung của bài kiểm tra tiếng Anh khác, chẳng hạn như mô -đun học thuật của Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS)

Cả đào tạo chung của IELTS và IELTS đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt người dùng.

Học thuật IELTS phù hợp cho các ứng viên muốn:

Nghiên cứu ở cấp đại học hoặc sau đại học

đạt được đăng ký chuyên nghiệp

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS phù hợp cho các ứng viên muốn:

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Thực hiện mô -đun đào tạo chung của bài kiểm tra tiếng Anh khác, chẳng hạn như mô -đun học thuật của Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS)

IELTS Học thuật và đào tạo chung IELTS sử dụng các thành phần nghe và nói giống nhau nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau.

Lắng nghe và nói là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra.

Các thành phần đọc và viết khác nhau:

IELTS ASAIDEMEM READEM – 3 văn bản dài từ các nguồn học thuật

Đọc đào tạo chung của IELTS – 3 văn bản từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm sách, tạp chí, báo và thông báo

Viết học thuật của IELTS – 2 Nhiệm vụ, 1 bài luận và 1 Báo cáo

Viết đào tạo chung của IELTS – 2 Nhiệm vụ, 1 chữ cái và 1 bài luận

Học thuật IELTS được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi như là bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nghiên cứu đại học và sau đại học.

IELTS cũng được chấp nhận bởi các cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

IELTS International English Certificate

IELTS International English Certificate is an English proficiency test that is required by some universities and organizations around the world. The IELTS test has two versions, the Academic and the General Training.

The IELTS International English Language Testing System is an English language proficiency test that is widely accepted by universities and colleges around the world. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that uses face-to-face speaking with an examiner in all versions of the test. This gives you the confidence that IELTS can accurately measure your English language skills.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country

You can choose to take IELTS on paper or computer.

IELTS is made up of four papers:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The Speaking test is a face-to-face interview with an examiner.

IELTS results are reported on a 9-band scale.

Band score

Band 9 Expert User

Band 8 Very Good User

Band 7 Good User

Band 6 Competent User

Band 5 Modest User

Band 4 Limited User

Band 3 Extremely Limited User

Band 2 Intermittent User

Band 1 Non-User

0 Did not attempt the test

IELTS Academic and IELTS General Training are both designed to meet the needs of a wide range of users.

IELTS Academic is suitable for candidates who want to:

study at undergraduate or postgraduate levels

gain professional registration

migrate to an English-speaking country

IELTS General Training is suitable for candidates who want to:

migrate to an English-speaking country

take the General Training module of another English language test, such as the Academic module of the International English Language Testing System (IELTS)

IELTS Academic and IELTS General Training use the same listening and speaking components but different reading and writing components.

Listening and Speaking are the same for both tests.

The Reading and Writing components differ:

IELTS Academic Reading – 3 long texts from academic sources

IELTS General Training Reading – 3 texts from a variety of sources including books, magazines, newspapers and notices

IELTS Academic Writing – 2 tasks, 1 essay and 1 report

IELTS General Training Writing – 2 tasks, 1 letter and 1 essay

IELTS Academic is widely accepted by universities and colleges as evidence of English language proficiency for undergraduate and postgraduate study.

IELTS is also accepted by professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS Academic is suitable for people who want to:

study at undergraduate or postgraduate levels

gain professional registration

migrate to an English-speaking country

IELTS General Training is suitable for people who want to:

migrate to an English-speaking country

take the General Training module of another English language test, such as the Academic module of the International English Language Testing System (IELTS)

IELTS Academic and IELTS General Training are both designed to meet the needs of a wide range of users.

IELTS Academic is suitable for candidates who want to:

study at undergraduate or postgraduate levels

gain professional registration

migrate to an English-speaking country

IELTS General Training is suitable for candidates who want to:

migrate to an English-speaking country

take the General Training module of another English language test, such as the Academic module of the International English Language Testing System (IELTS)

IELTS Academic and IELTS General Training use the same listening and speaking components but different reading and writing components.

Listening and Speaking are the same for both tests.

The Reading and Writing components differ:

IELTS Academic Reading – 3 long texts from academic sources

IELTS General Training Reading – 3 texts from a variety of sources including books, magazines, newspapers and notices

IELTS Academic Writing – 2 tasks, 1 essay and 1 report

IELTS General Training Writing – 2 tasks, 1 letter and 1 essay

IELTS Academic is widely accepted by universities and colleges as evidence of English language proficiency for undergraduate and postgraduate study.

IELTS is also accepted by professional bodies, immigration authorities and other government agencies.