Blog

Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS – IELTS foreign language certificate

(English below)

Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS

Nếu bạn muốn học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế hoặc IELTS, là bài kiểm tra bạn cần thực hiện. Chứng chỉ IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận và là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

IELTS đo lường sự thành thạo tiếng Anh của bạn qua bốn kỹ năng: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn, cho dù bạn là người bản ngữ hay người nói không bản ngữ.

IELTS được cung cấp ở hai định dạng thử nghiệm: bài kiểm tra học thuật, dành cho những người muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học và bài kiểm tra đào tạo chung, dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

Các phần nghe và nói là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung. Các phần đọc và viết là khác nhau.

Bài kiểm tra IELTS dài 2 giờ 45 phút.

Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS là một bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ được quốc tế công nhận, cần thiết để nhập vào nhiều trường đại học nói tiếng Anh. IELTS đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trên cả bốn kỹ năng ngôn ngữ-lắng nghe, đọc, viết và nói-trên thang điểm chín.

IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Australia. IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức học thuật và nhà tuyển dụng.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Giấy chứng nhận ngoại ngữ IELTS là một bước quan trọng trên hành trình học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Nó cũng được công nhận bởi nhiều tổ chức chuyên nghiệp, chẳng hạn như Hội đồng Y khoa Canada và Hội đồng Y khoa Úc.

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330 CAD.

Tags: IELTS

 


 

IELTS foreign language certificate

If you want to study, work or live in an English-speaking country, the International English Language Testing System, or IELTS, is the test you need to take. The IELTS certificate is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries and is the most widely accepted English language proficiency test in the world.

IELTS measures your English-language proficiency across four skills: listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your English-language skills, whether you are a native speaker or non-native speaker.

IELTS is offered in two test formats: the Academic test, which is for people who want to study at a higher education institution, and the General Training test, which is for people who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is made up of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of your total score.

The Listening and Speaking sections are the same for both the Academic and General Training tests. The Reading and Writing sections are different.

The IELTS test is 2 hours and 45 minutes long.

The IELTS foreign language certificate is an internationally recognized language proficiency test that is required for entry into many English-speaking universities. The IELTS measures your ability to communicate in English across all four language skills – listening, reading, writing and speaking – on a nine-band scale.

IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations, British Council and IDP Education Australia. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including government departments, academic institutions and employers.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

The IELTS foreign language certificate is an important step on your journey to study or work in an English-speaking country. It is also recognised by many professional organisations, such as the Medical Council of Canada and the Australian Medical Council.

The IELTS test fee is currently $330 CAD.