Blog

Chứng chỉ hội đồng anh – British Council Certificate

(English below)

Chứng chỉ hội đồng anh

Giấy chứng nhận của Hội đồng Anh là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận. Giấy chứng nhận là bằng chứng về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn cho mục đích học tập và chuyên nghiệp. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn bài báo: đọc và sử dụng tiếng Anh, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra nói được tiến hành trực tiếp với một giám khảo được chứng nhận.

Hội đồng Anh cung cấp chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn (CELTA). Đây là một trình độ chuyên môn được quốc tế công nhận cao, cho phép bạn dạy tiếng Anh cho người lớn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Khóa học Celta là toàn thời gian và rất chuyên sâu. Không thể hoàn thành khóa học trực tuyến. Bạn sẽ cần tham dự một trung tâm đào tạo và hoàn thành ít nhất 120 giờ thực hành giảng dạy.

Khóa học được chia thành bốn thành phần chính:

• Phân tích ngôn ngữ và nhận thức

• Kỹ năng ngôn ngữ

• Thực hành giảng dạy

• Phát triển chuyên môn

Để hoàn thành thành công khóa học Celta, bạn sẽ cần thể hiện khả năng dạy cả bốn kỹ năng ngôn ngữ (đọc, viết, nghe và nói) cho người học ở các cấp độ khác nhau. Bạn cũng sẽ cần chỉ ra rằng bạn hiểu cách thức hoạt động của ngôn ngữ và có thể áp dụng kiến ​​thức này vào việc giảng dạy của bạn.

Khóa học Celta là đòi hỏi, nhưng nó cũng rất bổ ích. Nó sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và sự tự tin mà bạn cần để bắt đầu sự nghiệp trong giảng dạy tiếng Anh.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc hoàn thành khóa học Celta, chúng tôi sẽ khuyến khích bạn đọc kỹ thông tin sau. Điều này sẽ giúp bạn quyết định xem Celta có phải là khóa học phù hợp với bạn không.

Các yêu cầu nhập cảnh cho Celta là gì?

Để đủ điều kiện cho Celta, bạn phải:

• Ít nhất 18 tuổi

• Có một tiêu chuẩn giáo dục tốt

• Là người bản ngữ của tiếng Anh hoặc có trình độ gần như bản địa

• Có khả năng thể chất và tinh thần để hoàn thành khóa học

Nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu trên, bạn sẽ cần hoàn thành một mẫu đơn trực tuyến và gửi một bài tập bằng văn bản. Bạn cũng sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn.

Các khoản phí cho Celta là bao nhiêu?

Các khoản phí cho Celta khác nhau tùy thuộc vào trung tâm đào tạo. Bạn có thể mong đợi trả từ 1100 đến 1700 bảng cho khóa học.

Những lợi ích của việc hoàn thành Celta là gì?

Có rất nhiều lợi ích để hoàn thành Celta, bao gồm:

• Đạt được trình độ chuyên môn được quốc tế công nhận

• Phát triển kỹ năng giảng dạy của bạn

• Tìm hiểu về các phương pháp dạy tiếng Anh khác nhau

• Tăng khả năng làm việc của bạn

• Gặp gỡ những người cùng chí hướng khác

Celta mất bao lâu để hoàn thành?

Celta là một khóa học toàn thời gian, chuyên sâu. Không thể hoàn thành khóa học trực tuyến. Khóa học thường mất bốn đến năm tuần để hoàn thành, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào trung tâm đào tạo.

Điều gì xảy ra sau khi tôi hoàn thành Celta?

Một khi bạn đã hoàn thành thành công Celta, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp trong giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể muốn tìm một công việc tại một trường ngôn ngữ, hoặc bạn có thể quyết định dạy tiếng Anh ở nước ngoài.

Bất cứ con đường nào bạn chọn, Celta sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và sự tự tin mà bạn cần để thành công.

Tags: IELTS

 


 

British Council Certificate

The British Council Certificate is an English proficiency test that is internationally recognized. The certificate is evidence of your ability to communicate in English for academic and professional purposes. The test is made up of four papers: Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking. The Speaking test is conducted face-to-face with a certified examiner.

The British Council offers a Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA). This is a highly respected, internationally recognised qualification which enables you to teach English to adults in any country in the world.

The CELTA course is full-time and very intensive. It is not possible to complete the course online. You will need to attend a training centre and complete at least 120 hours of teaching practice.

The course is divided into four main components:

• Language analysis and awareness

• Language skills

• Teaching practice

• Professional development

In order to successfully complete the CELTA course, you will need to demonstrate your ability to teach all four language skills (reading, writing, listening and speaking) to learners of different levels. You will also need to show that you understand how language works and can apply this knowledge to your teaching.

The CELTA course is demanding, but it is also very rewarding. It will give you the skills and confidence you need to start your career in English language teaching.

If you are thinking about completing the CELTA course, we would encourage you to read the following information carefully. This will help you to decide if the CELTA is the right course for you.

What are the entry requirements for the CELTA?

In order to be eligible for the CELTA, you must:

• Be at least 18 years old

• Have a good standard of education

• Be a native speaker of English, or have near-native level proficiency

• Have the physical and mental ability to complete the course

If you meet all of the above requirements, you will need to complete an online application form and submit a written assignment. You will also be required to attend an interview.

What are the fees for the CELTA?

The fees for the CELTA vary depending on the training centre. You can expect to pay between £1100 and £1700 for the course.

What are the benefits of completing the CELTA?

There are many benefits to completing the CELTA, including:

• Gaining an internationally recognised qualification

• Developing your teaching skills

• Learning about different methods of teaching English

• Increasing your employability

• Meeting other like-minded people

How long does the CELTA take to complete?

The CELTA is a full-time, intensive course. It is not possible to complete the course online. The course typically takes four to five weeks to complete, but this may vary depending on the training centre.

What happens after I complete the CELTA?

Once you have successfully completed the CELTA, you will be ready to start your career in English language teaching. You may want to find a job at a language school, or you may decide to teach English abroad.

Whichever path you choose, the CELTA will give you the skills and confidence you need to succeed.