Blog

Cho bé học tiếng anh từ mấy tuổi – How old is for children to learn English?

(English below)

Cho bé học tiếng anh từ mấy tuổi

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, việc học tiếng Anh đã trở thành một điều cần thiết cho trẻ em từ ba hoặc bốn tuổi. Mặc dù một số người có thể lập luận rằng đây là một thời đại quá trẻ để bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai, những lợi ích của hướng dẫn tiếng Anh sớm là rất nhiều và được ghi chép rõ ràng. Ngoài việc cho trẻ em bắt đầu ở trường, học tiếng Anh từ khi còn nhỏ cũng mở ra cơ hội đi du lịch, trao đổi văn hóa và giao tiếp quốc tế.

Nhiều phụ huynh rất muốn con cái họ học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Có nhiều lý do tại sao cha mẹ có thể muốn con cái họ học tiếng Anh, chẳng hạn như cho công việc hoặc cơ hội du lịch. Một số phụ huynh cũng có thể tin rằng việc học tiếng Anh sẽ cho con cái bắt đầu ở trường.

Vì vậy, bao nhiêu tuổi còn quá trẻ để bắt đầu học tiếng Anh?

Không có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này vì mọi đứa trẻ đều khác nhau. Một số trẻ em có thể bắt đầu học tiếng Anh từ 3 hoặc 4 tuổi, trong khi những người khác có thể không sẵn sàng cho đến khi chúng 7 hoặc 8 tuổi.

Một trong những cách tốt nhất để xác định xem con bạn có sẵn sàng bắt đầu học tiếng Anh hay không là quan sát mức độ quan tâm của chúng. Nếu con bạn liên tục hỏi bạn những câu hỏi về các từ bằng tiếng Anh hoặc háo hức học các bài hát và vần thơ bằng tiếng Anh, thì có lẽ chúng đã sẵn sàng để bắt đầu học.

Tất nhiên, bắt đầu học tiếng Anh khi còn trẻ không có nghĩa là con bạn sẽ thông thạo ngôn ngữ. Điều quan trọng cần nhớ là học một ngôn ngữ mới cần có thời gian và sự kiên nhẫn.

Có một số cách khác nhau mà bạn có thể giúp con bạn học tiếng Anh. Có nhiều tài nguyên tuyệt vời có sẵn trực tuyến và trong các thư viện, chẳng hạn như sách, trò chơi và video. Ngoài ra còn có một số trường ngôn ngữ cung cấp các lớp học cho trẻ nhỏ.

Điều quan trọng nhất là làm cho việc học tiếng Anh vui vẻ cho con bạn. Nếu họ đang tận hưởng, họ có nhiều khả năng gắn bó với nó và tiến bộ.

Vì vậy, không có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi bao nhiêu tuổi còn quá trẻ để bắt đầu học tiếng Anh. Cách tốt nhất để xác định xem con bạn đã sẵn sàng là quan sát mức độ quan tâm của chúng và làm cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị cho chúng.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How old is for children to learn English?

In today’s globalized world, learning English has become a necessity for children as young as three or four years old. While some may argue that this is too young an age to start learning a second language, the benefits of early English instruction are numerous and well-documented. In addition to giving children a head start in school, learning English at an early age also opens up opportunities for travel, cultural exchange, and international communication.

Many parents are keen for their children to learn English from a young age. There are many reasons why parents might want their children to learn English, such as for work or travel opportunities. Some parents may also believe that learning English will give their children a head start in school.

So, how old is too young to start learning English?

There is no definitive answer to this question as every child is different. Some children may be able to start learning English from as young as 3 or 4 years old, while others may not be ready until they are 7 or 8 years old.

One of the best ways to determine if your child is ready to start learning English is to observe their level of interest. If your child is constantly asking you questions about words in English or is eager to learn songs and nursery rhymes in English, then they are probably ready to start learning.

Of course, starting to learn English at a young age does not mean that your child will be fluent in the language. It is important to remember that learning a new language takes time and patience.

There are a number of different ways that you can help your child to learn English. There are many excellent resources available online and in libraries, such as books, games, and videos. There are also a number of language schools that offer classes for young children.

The most important thing is to make learning English fun for your child. If they are enjoying themselves, they are more likely to stick with it and make progress.

So, there is no definitive answer to the question of how old is too young to start learning English. The best way to determine if your child is ready is to observe their level of interest and make learning English fun for them.