Blog

Chi phí IELTS – IELTS cost

(English below)

Chi phí IELTS

Phí kiểm tra IELTS là $ 315 CAD, bao gồm phí kiểm tra, phí hành chính và phí kiểm tra bốn phần. Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và có giá trị trong một năm kể từ ngày mua. Phí kiểm tra IELTS phải được thanh toán đầy đủ trước ngày thử nghiệm.

IELTS không phải là một bài kiểm tra giá rẻ để thực hiện và chi phí có thể sớm tăng lên, đặc biệt nếu bạn đang làm bài kiểm tra nhiều lần. Tin tốt là có nhiều cách để giảm thiểu chi phí và làm cho IELTS có giá cả phải chăng hơn.

Chi phí chính của IELTS là phí kiểm tra, thay đổi tùy thuộc vào quốc gia bạn đang làm bài kiểm tra. Phí kiểm tra cho Vương quốc Anh hiện là 170 bảng, trong khi ở Mỹ là 250 đô la. Ngoài ra còn có một số chi phí khác để xem xét, chẳng hạn như chi phí cho vật liệu chuẩn bị, vận chuyển đến và đi từ trung tâm thi thử và chỗ ở nếu bạn đang làm bài kiểm tra ở một thành phố khác đến nơi bạn sống.

Có một vài cách để giảm chi phí của IELTS. Thứ nhất, nhiều trung tâm thi thử cung cấp giảm giá cho việc đăng ký chim sớm, vì vậy nó đáng để đặt bài kiểm tra của bạn càng sớm càng tốt. Thứ hai, một số trung tâm thi thử cung cấp giảm giá cho việc đặt phòng theo nhóm, vì vậy nếu bạn đang làm bài kiểm tra với bạn bè hoặc gia đình, bạn có thể được giảm giá. Cuối cùng, một số tổ chức cung cấp học bổng hoặc học bổng để giúp trang trải chi phí của IELTS, vì vậy đáng để kiểm tra với hội đồng hoặc trường đại học địa phương của bạn để xem bạn có đủ điều kiện nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào không.

Mặc dù chi phí, IELTS vẫn là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch dùng IELTS, hãy nhớ lên kế hoạch trước và ngân sách cho các chi phí. Với một chút lập kế hoạch, bạn có thể làm cho IELTS có giá cả phải chăng hơn và giảm gánh nặng tài chính khi tham gia bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

IELTS cost

The IELTS test fee is $315 CAD, which includes the test fee, the administrative fee, and the four-part test fee. The IELTS test fee is non-refundable and is valid for one year from the date of purchase. The IELTS test fee must be paid in full before the test date.

IELTS is not a cheap test to take and the costs can soon add up, especially if you are taking the test more than once. The good news is that there are ways to minimise the costs and make IELTS more affordable.

The main cost of IELTS is the test fee, which varies depending on which country you are taking the test in. The test fee for the UK is currently £170, while in the US it is $250. There are also a number of other costs to consider, such as the cost of preparation materials, transport to and from the test centre, and accommodation if you are taking the test in a different city to where you live.

There are a few ways to reduce the cost of IELTS. Firstly, many test centres offer discounts for early bird registrations, so it is worth booking your test as early as possible. Secondly, some test centres offer discounts for group bookings, so if you are taking the test with friends or family you may be able to get a discount. Finally, some organisations offer scholarships or bursaries to help cover the cost of IELTS, so it is worth checking with your local British Council or university to see if you are eligible for any financial assistance.

Despite the costs, IELTS is still one of the most popular English language tests in the world and is recognised by over 10,000 organisations worldwide. So, if you are planning on taking IELTS, remember to plan ahead and budget for the costs. With a little bit of planning, you can make IELTS more affordable and reduce the financial burden of taking the test.