Blog

Chi phí cho 1 lần thi IELTS – Expenses for 1 IELTS test

(English below)

Chi phí cho 1 lần thi IELTS

Chi phí cho 1 bài kiểm tra IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó là cần thiết để nghiên cứu tại nhiều trường đại học, cũng như nhập cư vào các quốc gia như Vương quốc Anh, Canada và Úc.

Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật, dành cho những người muốn học tại trường đại học và phiên bản đào tạo chung, dành cho những người muốn di cư.

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là phí cơ sở và không bao gồm chi phí của bất kỳ tài liệu hoặc khóa học chuẩn bị IELTS nào.

Ngoài phí kiểm tra IELTS, bạn cũng sẽ cần ngân sách cho các mục sau:

• Tài liệu chuẩn bị IELTS: Chúng có thể bao gồm sách, khóa học trực tuyến và bài kiểm tra thực hành. Giá khác nhau tùy thuộc vào chất lượng và số lượng vật liệu bạn mua.

• Các khóa học chuẩn bị IELTS: Chúng thường được cung cấp bởi các trường ngôn ngữ hoặc gia sư tư nhân. Giá cả cũng khác nhau tùy thuộc vào độ dài và chất lượng của khóa học.

• Chi phí đi lại: Nếu bạn cần đi du lịch để làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần ngân sách cho các chi phí đi lại như vé máy bay, chỗ ở và vận chuyển.

• Các chi phí khác: Bạn cũng có thể cần ngân sách cho các chi phí khác như phí nộp đơn Visa, nếu có.

Như bạn có thể thấy, chi phí thực hiện kiểm tra IELTS có thể tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, với lập kế hoạch và ngân sách thích hợp, có thể làm bài kiểm tra IELTS mà không phá vỡ ngân hàng.

Phí kiểm tra IELTS là một trong những chi phí quan trọng nhất bạn cần xem xét khi làm bài kiểm tra. Phí kiểm tra được thiết lập bởi nhà cung cấp thi thử IELTS, Hội đồng Anh và hiện đang là GBP 235. Bạn có thể tìm thấy phí kiểm tra bằng tiền địa phương của mình trên trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS bao gồm chi phí của bài kiểm tra IELTS và chi phí hành chính liên quan đến việc chạy thi thử. Phí kiểm tra không bao gồm chi phí của bất kỳ dịch vụ bổ sung nào, chẳng hạn như các khóa học chuẩn bị thi thử IELTS, vận chuyển ngày thi thử IELTS hoặc chỗ ở.

Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng Hội đồng Anh. Bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS trước khi bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích thị thực của Vương quốc Anh, bạn có thể nhận được phí kiểm tra IELTS được hoàn trả nếu đơn xin thị thực của bạn không thành công. Để biết thêm thông tin về điều này, xin vui lòng liên hệ với Hội đồng Anh.

Phí kiểm tra IELTS chỉ là một trong những chi phí bạn cần xem xét khi làm bài kiểm tra IELTS. Các chi phí khác bao gồm chi phí chuẩn bị kiểm tra IELTS, vận chuyển ngày thi thử IELTS và chỗ ở.

Chuẩn bị thi thử IELTS

Có một số khóa học chuẩn bị kiểm tra IELTS có sẵn, cả trực tuyến và trực tiếp. Chi phí của các khóa học này khác nhau, nhưng bạn có thể dự kiến ​​sẽ trả từ GBP 50 và GBP 400 cho một khóa học.

Vận chuyển ngày thi thử IELTS

Nếu bạn sống bên ngoài Vương quốc Anh, bạn sẽ cần phải tính đến chi phí du lịch đến và từ Trung tâm thi thử IELTS vào ngày thi thử.

Chỗ ở thi thử IELTS

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS ở Anh, bạn sẽ cần phải sắp xếp chỗ ở của riêng mình. Chi phí chỗ ở khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn ở, nhưng bạn có thể dự kiến ​​sẽ trả từ GBP 30 đến GBP 100 mỗi đêm cho một phòng trong khách sạn hoặc ký túc xá.

Tổng chi phí

Tổng chi phí thực hiện thi thử IELTS có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, nhưng bạn có thể mong đợi thanh toán giữa GBP 400 và GBP 1.000.

Tags: IELTS

 


 

Expenses for 1 IELTS test

Expenses for 1 IELTS test

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is required for study at many universities, as well as for immigration to countries such as the UK, Canada, and Australia.

The IELTS test has two versions: the Academic version, which is for those who want to study at university, and the General Training version, which is for those who want to migrate.

The IELTS test fee is currently $330 USD. However, this is just the base fee and does not include the cost of any IELTS preparation materials or courses.

In addition to the IELTS test fee, you will also need to budget for the following items:

• IELTS Preparation Materials: These can include books, online courses, and practice tests. Prices vary depending on the quality and quantity of materials you purchase.

• IELTS Preparation Courses: These are usually offered by language schools or private tutors. Prices also vary depending on the length and quality of the course.

• Travel Expenses: If you need to travel to take the IELTS test, you will need to budget for travel costs such as airfare, accommodation, and transportation.

• Other Expenses: You may also need to budget for other expenses such as visa application fees, if applicable.

As you can see, the cost of taking the IELTS test can add up quickly. However, with proper planning and budgeting, it is possible to take the IELTS test without breaking the bank.

The IELTS test fee is one of the most important expenses you need to consider when taking the test. The test fee is set by the IELTS test provider, British Council, and is currently GBP 235. You can find the test fee in your local currency on the IELTS website.

The IELTS test fee covers the cost of the IELTS test itself and the administrative costs associated with running the test. The test fee does not cover the cost of any additional services, such as IELTS test preparation courses, IELTS test day transport or accommodation.

You can pay the IELTS test fee online, by phone or in person at a British Council office. You will need to pay the IELTS test fee in full before you can register for an IELTS test.

If you are taking the IELTS test for UK visa purposes, you may be able to get the IELTS test fee refunded if your visa application is unsuccessful. For more information about this, please contact the British Council.

The IELTS test fee is just one of the costs you need to consider when taking the IELTS test. Other costs include the cost of IELTS test preparation, IELTS test day transport and accommodation.

IELTS test preparation

There are a number of IELTS test preparation courses available, both online and in person. The cost of these courses varies, but you can expect to pay between GBP 50 and GBP 400 for a course.

IELTS test day transport

If you live outside of the UK, you will need to factor in the cost of travel to and from the IELTS test centre on the day of the test.

IELTS test accommodation

If you are taking the IELTS test in the UK, you will need to arrange your own accommodation. Accommodation costs vary depending on where you stay, but you can expect to pay between GBP 30 and GBP 100 per night for a room in a hotel or hostel.

Total cost

The total cost of taking the IELTS test can vary depending on a number of factors, but you can expect to pay between GBP 400 and GBP 1,000.