Blog

Centre number IELTS – Center Number IELTS

(English below)

Centre number IELTS

Nếu bạn muốn cải thiện điểm IELTS của mình, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là tìm một trung tâm IELTS tốt. Với sự giúp đỡ của một gia sư IELTS chuyên nghiệp, bạn có thể nhận được hướng dẫn và hỗ trợ bạn cần để đạt được điểm mục tiêu của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 10 trung tâm IELTS hàng đầu trên thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được hầu hết các tổ chức học thuật của Úc, Anh, Canada, Ailen, New Zealand và Nam Phi chấp nhận, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Ở Canada, IELTS, TOEFL và CAEL là những bài kiểm tra tiếng Anh lớn mà các trường đại học sử dụng để xác định trình độ tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, gần 3 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện tại hơn 140 quốc gia.

Những người tham gia bài kiểm tra của IELTS làm bài kiểm tra để thể hiện trình độ tiếng Anh của họ vì nhiều lý do, chẳng hạn như nhập cư, việc làm và nghiên cứu.

IELTS có hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Những người tham gia bài kiểm tra của IELTS làm bài kiểm tra để thể hiện trình độ tiếng Anh của họ vì nhiều lý do, chẳng hạn như nhập cư, việc làm và nghiên cứu.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, gần 3 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện tại hơn 140 quốc gia.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English.

Tags: IELTS

 


 

Center Number IELTS

If you want to improve your IELTS score, one of the best things you can do is to find a good IELTS center. With the help of a professional IELTS tutor, you can get the guidance and support you need to reach your target score. In this article, we will introduce you to the top 10 IELTS centers in the world.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. In Canada, IELTS, TOEFL, and CAEL are the major English-language tests that universities use to determine English-language proficiency for international students.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English-language test. Each year, nearly 3 million IELTS tests are taken in over 140 countries.

IELTS test takers take the test in order to demonstrate their English-language proficiency for a variety of reasons, such as immigration, employment, and study.

IELTS has two versions:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those planning to migrate to an English-speaking country.

The test has four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

IELTS test takers take the test in order to demonstrate their English-language proficiency for a variety of reasons, such as immigration, employment, and study.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English-language test. Each year, nearly 3 million IELTS tests are taken in over 140 countries.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.