Blog

Centre name IELTS – Center Name IELTS

(English below)

Centre name IELTS

IELTS – Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Đại học Cambridge Địa phương Syndicate, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các thành phần lắng nghe và nói.

Các thành phần đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang học tập học tập hay phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần làm bài kiểm tra cho công việc, đào tạo hoặc các mục đích khác.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Các ứng viên được xếp loại trên hiệu suất của họ trong mỗi bốn thành phần thi thử: nghe, đọc, viết và nói. Kết quả thi thử cho từng thành phần được báo cáo trên thang đo băng tần từ dải 1 (không phải người dùng) đến băng tần 9 (người dùng chuyên gia).

Ban nhạc 1-4: không phải người dùng

Ban nhạc 5-6: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 7-8: Người dùng tốt

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm thành phần.

Tags: IELTS

 


 

Center Name IELTS

IELTS – The International English Language Testing System

The world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, British Council and IDP Education Australia.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking components.

The Reading and Writing components differ depending on whether you are taking the Academic or the General Training version of the test.

IELTS Academic is intended for those who want to pursue higher education or professional registration in an English-speaking country.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to take the test for work, training or other purposes.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

Candidates are graded on their performance in each of the four test components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The test results for each component are reported on a band scale from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

Band 1-4: Non-user

Band 5-6: Limited user

Band 7-8: Good user

Band 9: Expert user

The overall band score is the average of the four component scores.