Blog

Cách tra điểm thi IELTS – How to look up the IELTS test score

(English below)

Cách tra điểm thi IELTS

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS và muốn biết điểm số của bạn, có một vài cách để tìm kiếm nó. Điểm kiểm tra IELTS rất quan trọng vì nhiều lý do, chẳng hạn như áp dụng cho các trường đại học hoặc công việc. Dưới đây là một vài cách để tra cứu điểm kiểm tra IELTS của bạn:

1. Điểm kiểm tra IELTS trực tuyến

Một cách để tra cứu điểm kiểm tra IELTS của bạn là đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web IELTS. Khi bạn đã đăng nhập, điểm số của bạn sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển của bạn.

2. Điểm kiểm tra IELTS qua email

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS, bạn nên nhận được một email với báo cáo điểm số của bạn. Báo cáo điểm này sẽ liệt kê điểm số của bạn cho mỗi phần của bài kiểm tra IELTS, cũng như điểm số tổng thể của bạn.

3. Điểm kiểm tra IELTS qua thư

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS, bạn nên nhận được báo cáo điểm số qua thư. Báo cáo điểm này sẽ liệt kê điểm số của bạn cho mỗi phần của bài kiểm tra IELTS, cũng như điểm số tổng thể của bạn.

Điểm kiểm tra IELTS là quan trọng vì nhiều lý do. Nếu bạn đang tìm cách áp dụng cho các trường đại học hoặc công việc, điểm IELTS của bạn sẽ là một trong những yếu tố được xem xét. Điều quan trọng là phải biết điểm số của bạn để bạn có thể thấy những lĩnh vực bạn cần cải thiện. Có một vài cách để tra cứu điểm kiểm tra IELTS của bạn, chẳng hạn như trực tuyến, qua email hoặc qua thư.

Nếu bạn muốn biết điểm kiểm tra IELTS của mình, có một vài cách để tìm kiếm nó.

Cách phổ biến nhất để tra cứu điểm kiểm tra IELTS của bạn là truy cập trang web IELTS và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Một khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể thấy điểm của mình.

Nếu bạn không có tài khoản với IELTS, bạn vẫn có thể tìm kiếm điểm số của mình bằng cách truy cập trang web của IELTS và nhấp vào tab ‘Kết quả. Trên trang này, bạn sẽ cần nhập ngày kiểm tra và số ứng cử viên của bạn. Khi bạn đã nhập thông tin này, bạn sẽ có thể thấy điểm của mình.

Nếu bạn muốn nhanh chóng nhận được điểm kiểm tra IELTS của mình, bạn cũng có thể gọi đường dây trợ giúp IELTS. Số đường dây trợ giúp là +44 (0) 20 7955 0100.

Khi bạn gọi đường dây trợ giúp, bạn sẽ cần phải có số ứng cử viên và ngày kiểm tra của mình. Người vận hành trợ giúp sau đó sẽ có thể cho bạn biết điểm số của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là điểm kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn sử dụng điểm của mình để xin thị thực hoặc công việc, bạn sẽ cần đảm bảo rằng điểm số của bạn vẫn còn hiệu lực.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bài kiểm tra IELTS, bạn có thể truy cập trang web IELTS. Trên trang web, bạn sẽ tìm thấy thông tin về bài kiểm tra, bao gồm các câu hỏi và mẹo mẫu để làm bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

How to look up the IELTS test score

If you have taken the IELTS test and want to know your score, there are a few ways to look it up. The IELTS test score is important for many reasons, such as applying to universities or jobs. Here are a few ways to look up your IELTS test score:

1. IELTS test score online

One way to look up your IELTS test score is by logging into your account on the IELTS website. Once you have logged in, your score will be displayed on your dashboard.

2. IELTS test score by email

If you have taken the IELTS test, you should have received an email with your score report. This score report will list your score for each section of the IELTS test, as well as your overall score.

3. IELTS test score by mail

If you have taken the IELTS test, you should have received a score report by mail. This score report will list your score for each section of the IELTS test, as well as your overall score.

The IELTS test score is important for many reasons. If you are looking to apply to universities or jobs, your IELTS score will be one of the factors that is considered. It is important to know your score so that you can see what areas you need to improve in. There are a few ways to look up your IELTS test score, such as online, by email, or by mail.

If you want to know your IELTS test score, there are a few ways to look it up.

The most common way to look up your IELTS test score is to go to the IELTS website and log in to your account. Once you are logged in, you will be able to see your score.

If you do not have an account with IELTS, you can still look up your score by going to the IELTS website and clicking on the ‘Results’ tab. On this page, you will need to enter your test date and your candidate number. Once you have entered this information, you will be able to see your score.

If you want to get your IELTS test score quickly, you can also call the IELTS helpline. The helpline number is +44 (0) 20 7955 0100.

When you call the helpline, you will need to have your candidate number and test date ready. The helpline operator will then be able to tell you your score.

It is important to remember that the IELTS test score is valid for two years. This means that if you want to use your score to apply for a visa or a job, you will need to make sure that your score is still valid.

If you want to find out more about the IELTS test, you can visit the IELTS website. On the website, you will find information about the test, including sample questions and tips for taking the test.