Blog

Cách tra điểm IELTS trên BC – How to look up the IELTS point on BC

(English below)

Cách tra điểm IELTS trên BC

PNP

Tìm kiếm để ghi điểm cao trên IELTS để bạn có thể đến sống và làm việc ở British Columbia xinh đẹp? Chương trình ứng cử viên tỉnh BC (BC PNP) ở đây để giúp biến giấc mơ nhập cư Canada của bạn thành hiện thực. Nhưng bạn cần điểm số IELTS nào để đủ điều kiện cho BC PNP?

Ở đây, một hướng dẫn nhanh về cách tra cứu các điểm IELTS bạn cần cho BC PNP.

Đầu tiên, hãy truy cập trang web BC PNP và tạo tài khoản. Sau đó, đăng nhập và nhấp vào tab Đánh giá trên mạng. Trên trang tiếp theo, chọn hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế-Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế từ menu thả xuống.

Nhập ngày kiểm tra IELTS của bạn, điểm ban nhạc và tổng số điểm. Trang web BC PNP sau đó sẽ tính toán các điểm IELTS của bạn và cho bạn biết nếu bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho chương trình.

Vì vậy, ở đó bạn có nó! Bây giờ bạn đã biết cách tra cứu các điểm IELTS bạn cần cho BC PNP. Chúc may mắn trong bài kiểm tra IELTS của bạn và hành trình nhập cư Canada!

Nhìn lên các điểm IELTS của bạn trên trang web British Columbia (BC) thật dễ dàng! Đây là cách:

1. Truy cập trang web BC.

2. Ở góc trên cùng bên phải của trang chủ, nhấp vào liên kết “IELTS”.

3. Trên trang IELTS, cuộn xuống phần “Kiểm tra điểm IELTS của bạn”.

4. Nhập ngày kiểm tra IELTS của bạn và điểm trong các trường được cung cấp.

5. Nhấp vào nút “Kiểm tra điểm”.

6. Điểm IELTS của bạn sẽ được hiển thị trên trang tiếp theo.

7. Để xem bạn cần bao nhiêu điểm cho các chương trình khác nhau, nhấp vào liên kết “điểm cần thiết cho các chương trình khác nhau”.

8. Chọn chương trình bạn quan tâm từ menu thả xuống.

9. Yêu cầu điểm IELTS tối thiểu cho chương trình đó sẽ được hiển thị.

10. Để biết thêm thông tin về hệ thống điểm IELTS trong BC, nhấp vào liên kết “Hệ thống điểm IELTS”.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc tìm kiếm điểm IELTS của bạn trên trang web BC, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Tags: BC, IELTS

 


 

How to look up the IELTS point on BC

PNP

Looking to score high on the IELTS so you can come to live and work in beautiful British Columbia? The BC Provincial Nominee Program (BC PNP) is here to help make your Canadian immigration dreams come true. But what IELTS score do you need to qualify for the BC PNP?

Here’s a quick guide on how to look up the IELTS points you need for the BC PNP.

First, visit the BC PNP website and create an account. Then, log in and click on the “Assessment” tab. On the next page, select “IELTS – International English Language Testing System” from the drop-down menu.

Enter your IELTS test date, band score, and total score. The BC PNP website will then calculate your IELTS points and tell you if you meet the minimum requirements for the program.

So, there you have it! Now you know how to look up the IELTS points you need for the BC PNP. Good luck on your IELTS test and your journey to Canadian immigration!

Looking up your IELTS points on the British Columbia (BC) website is easy! Here’s how:

1. Go to the BC website.

2. In the top right corner of the homepage, click on the “IELTS” link.

3. On the IELTS page, scroll down to the “Check Your IELTS Points” section.

4. Enter your IELTS test date and score in the fields provided.

5. Click the “Check Points” button.

6. Your IELTS points will be displayed on the next page.

7. To see how many points you need for different programs, click on the “Points Required for Different Programs” link.

8. Select the program you’re interested in from the drop-down menu.

9. The minimum IELTS points requirements for that program will be displayed.

10. For more information about the IELTS points system in BC, click on the “IELTS Points System” link.

If you have any questions about looking up your IELTS points on the BC website, please contact us. We’re here to help!