Blog

Cách tra điểm IELTS BC – How to look up IELTS BC points

(English below)

Cách tra điểm IELTS BC

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS để trở thành thường trú nhân Canada, bạn cần biết các điểm IELTS BC. Các điểm IELTS BC rất quan trọng vì chúng được sử dụng để tính điểm của bạn trong bài kiểm tra IELTS. Các điểm IELTS BC được tính toán bằng cách thêm các điểm bạn nhận được trên mỗi phần của bài kiểm tra IELTS. Các điểm BC của IELTS rất quan trọng vì chúng được sử dụng để xác định xem bạn có đủ điều kiện cho việc thường trú của Canada hay không.

Để tìm kiếm các điểm IELTS BC của bạn, bạn sẽ cần truy cập trang web IELTS và tạo tài khoản. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể đăng nhập và xem các điểm IELTS BC của bạn. Để xem các điểm IELTS BC của bạn, bạn sẽ cần nhấp vào tab “IELTS BC Points” ở phía bên trái của màn hình. Khi bạn đã nhấp vào tab “IELTS BC Points”, bạn sẽ có thể thấy các điểm IELTS BC của mình.

Thật dễ dàng để kiểm tra điểm BC IELTS của bạn. Tất cả những gì bạn cần là hộ chiếu và kết quả kiểm tra IELTS của bạn.

Đây là cách:

1. Truy cập trang web IELTS BC.

2. Nhập số hộ chiếu của bạn và kết quả kiểm tra IELTS của bạn.

3. Nhấp vào nút “Kiểm tra điểm”.

4. Điểm IELTS BC của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

5. Bạn cũng có thể kiểm tra điểm IELTS BC của mình bằng cách gọi đường dây nóng của IELTS BC theo số 1-888-822-2487.

Tags: BC, IELTS

 


 

How to look up IELTS BC points

If you are planning on taking the IELTS test to become a Canadian permanent resident, you need to know the IELTS BC points. The IELTS BC points are important because they are used to calculate your score on the IELTS test. The IELTS BC points are calculated by adding up the points you get on each section of the IELTS test. The IELTS BC points are important because they are used to determine if you are eligible for Canadian permanent residency.

To look up your IELTS BC points, you will need to go to the IELTS website and create an account. Once you have created an account, you will be able to login and view your IELTS BC points. To view your IELTS BC points, you will need to click on the “IELTS BC Points” tab on the left-hand side of the screen. Once you have clicked on the “IELTS BC Points” tab, you will be able to see your IELTS BC points.

It’s easy to check your IELTS BC points. All you need is your passport and your IELTS test results.

Here’s how:

1. Go to the IELTS BC website.

2. Enter your passport number and your IELTS test results.

3. Click on the “Check Points” button.

4. Your IELTS BC points will be displayed on the screen.

5. You can also check your IELTS BC points by calling the IELTS BC hotline at 1-888-822-2487.