Blog

Cách tính điểm IELTS writing – How to calculate IELTS Writing score

(English below)

Cách tính điểm IELTS writing

Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra viết IELTS, điều quan trọng là phải biết điểm số của bạn được tính toán như thế nào. Bài kiểm tra viết IELTS được đánh dấu trong số 9 và điểm số của bạn được tính toán dựa trên hiệu suất của bạn trong bốn lĩnh vực: thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng, và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn từng bước về cách tính điểm viết IELTS của bạn.

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để tính điểm viết IELTS của bạn, thì bài viết này là dành cho bạn. Điểm viết IELTS được tính toán bằng cách sử dụng một công thức cụ thể có tính đến một số yếu tố, bao gồm số lượng câu trả lời chính xác, số lượng câu trả lời không chính xác, số lượng từ được viết và số lượng lỗi đã gây ra.

Để tính toán điểm viết IELTS của bạn, trước tiên, hãy đếm số lượng câu trả lời đúng. Tiếp theo, đếm số lượng câu trả lời không chính xác. Sau đó, trừ đi số lượng câu trả lời không chính xác từ số lượng câu trả lời đúng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn điểm số IELTS của bạn.

Hãy nhớ rằng điểm số viết của IELTS chỉ là một phần trong điểm IELTS của bạn. Các phần khác trong điểm IELTS của bạn bao gồm điểm nghe, đọc và nói. Để có được điểm số IELTS tổng thể của bạn, bạn sẽ cần thêm tất cả bốn phần của điểm số của bạn.

Điểm viết của IELTS = Số câu trả lời đúng – Số lượng câu trả lời không chính xác

Bây giờ bạn đã biết cách tính điểm viết IELTS của mình, bạn có thể sử dụng thông tin này để giúp bạn học bài kiểm tra IELTS. Hãy nhớ rằng, điểm số viết của IELTS chỉ là một phần trong điểm IELTS của bạn, vì vậy bạn sẽ cần đảm bảo bạn học cho cả bốn phần của kỳ thi IELTS. Chúc may mắn!

Tags: Writing, IELTS

 


 

How to calculate IELTS Writing score

If you’re taking the IELTS Writing test, it’s important to know how your score is calculated. The IELTS Writing test is marked out of 9, and your score is calculated based on your performance in four areas: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, and Grammatical Range and Accuracy. In this article, we’ll give you a step-by-step guide on how to calculate your IELTS Writing score.

If you are wondering how to calculate your IELTS Writing score, then this article is for you. The IELTS Writing score is calculated using a specific formula that takes into account a number of factors, including the number of correct answers, the number of incorrect answers, the number of words written, and the number of errors made.

To calculate your IELTS Writing score, first, count the number of correct answers. Next, count the number of incorrect answers. Then, subtract the number of incorrect answers from the number of correct answers. This will give you your IELTS Writing score.

Keep in mind that the IELTS Writing score is only one part of your IELTS score. The other parts of your IELTS score include the Listening, Reading, and Speaking scores. To get your overall IELTS score, you will need to add up all four parts of your score.

IELTS Writing Score = Number of Correct Answers – Number of Incorrect Answers

Now that you know how to calculate your IELTS Writing score, you can use this information to help you study for the IELTS exam. Remember, the IELTS Writing score is only one part of your IELTS score, so you will need to make sure you study for all four parts of the IELTS exam. Good luck!