Blog

Cách thức thi IELTS – How to test IELTS

(English below)

Cách thức thi IELTS

Nếu bạn có kế hoạch đi du học hoặc làm việc tại một quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính, bạn có thể cần phải tham gia kỳ thi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). IELTS được thiết kế để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn trong bốn lĩnh vực chính: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách chuẩn bị và kiểm tra kỳ thi IELTS.

Mẹo chuẩn bị IELTS

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm

IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

2. Biết những gì IELTS đang tìm kiếm

Điểm IELTS của bạn dựa trên hiệu suất của bạn trong bốn lĩnh vực: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi khu vực trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

3. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có một số bài kiểm tra thực hành IELTS và tài liệu có sẵn trực tuyến.

4. Thuê một gia sư

Nếu bạn đang vật lộn để chuẩn bị cho các IELTS một mình, hãy xem xét việc thuê một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn xác định điểm yếu của bạn và cung cấp cho bạn sự chú ý và phản hồi cá nhân.

5. Tham gia một khóa học

Một lựa chọn khác là tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học này thường được cung cấp bởi các trường ngôn ngữ hoặc trường đại học.

Với những lời khuyên trong tâm trí, bạn đang trên đường đến kỳ thi IELTS.

Giả sử bạn muốn một bài đăng trên blog của IELTS:

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường một khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, cơ quan nhập cư và nhà tuyển dụng như một cách để đánh giá xem ai đó đã sẵn sàng học tập hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được tính theo thang điểm từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Có hai loại bài kiểm tra IELTS: IELTS học thuật và các IELTS nói chung. IELTS học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học hoặc sau đại học tại một trường đại học nói tiếng Anh. Các IELTS nói chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp tại các vị trí không có thi thử do máy tính giao.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi ba tổ chức: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi theo quốc gia, nhưng thường là khoảng $ 250.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS:

1. Làm quen với định dạng thi thử. Trang web IELTS cung cấp các câu hỏi mẫu cho từng phần của bài kiểm tra.

2. Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nếu bạn không phải là người nói tiếng Anh bản địa, hoặc nếu bạn chưa sử dụng tiếng Anh thường xuyên, bạn sẽ cần dành thời gian để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Có rất nhiều tài nguyên trực tuyến và ngoại tuyến có thể giúp ích cho việc này, chẳng hạn như các khóa học tiếng Anh, sách và trang web.

3. Nghỉ ngơi nhiều và tập thể dục dẫn đến bài kiểm tra. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và làm hết sức mình vào ngày thi thử.

4. Đến trung tâm thi thử sớm. Điều này sẽ giúp bạn thư giãn và cảm thấy chuẩn bị nhiều hơn.

5. Nghe đài phát thanh tiếng Anh hoặc TV, hoặc đọc các tờ báo và tạp chí tiếng Anh để làm quen với nhịp điệu và phong cách của ngôn ngữ.

6. Thực hành kỹ năng nói tiếng Anh của bạn với một người bạn hoặc thành viên gia đình.

7. Làm một lịch trình học tập và bám vào nó. Dành một lượng thời gian nhất định mỗi ngày hoặc tuần để học cho IELTS.

8. Sử dụng tài liệu nghiên cứu cụ thể của IELTS. Có nhiều sách, trang web và các tài nguyên khác được thiết kế đặc biệt để giúp mọi người chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

9. Thực hành bài kiểm tra thực hành. Thực hiện một bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện giống như thi thử sẽ giúp bạn hiểu những gì mong đợi trong ngày thi thử và cho bạn cảm giác về cấp độ hiện tại của bạn.

Tags: IELTS

 


 

How to test IELTS

If you’re planning on studying abroad or working in a country where English is the primary language, you’ll likely need to take the International English Language Testing System (IELTS) exam. The IELTS is designed to test your English proficiency in four key areas: listening, reading, writing, and speaking.

In this article, we’ll give you some tips on how to prepare for and ace the IELTS exam.

IELTS Preparation Tips

1. Get familiar with the test format

The IELTS is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is intended for those who want to pursue higher education or professional registration in an English-speaking country, while the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country.

2. Know what the IELTS is looking for

Your IELTS score is based on your performance in four areas: listening, reading, writing, and speaking. Each area is worth 25% of your total score.

3. Practice, practice, practice

The best way to prepare for the IELTS is to practice as much as possible. There are a number of IELTS practice tests and materials available online.

4. Hire a tutor

If you’re struggling to prepare for the IELTS on your own, consider hiring a tutor. A tutor can help you identify your weaknesses and give you personalized attention and feedback.

5. Take a course

Another option is to take an IELTS preparation course. These courses are typically offered by language schools or universities.

With these tips in mind, you’re well on your way to acing the IELTS exam.

Assuming you want an IELTS blog post:

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures one’s ability to use and understand the English language. It is used by universities, immigration authorities, and employers as a way to gauge whether someone is ready to study or work in an English-speaking environment. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 1 (non-user) to 9 (expert user).

There are two types of IELTS tests: the Academic IELTS and the General IELTS. The Academic IELTS is for those who want to study at the undergraduate or graduate level at an English-speaking university. The General IELTS is for those who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English proficiency for work or other purposes.

The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered formats. The paper-based test is offered in locations where the computer-delivered test is not available.

The IELTS test is administered by three organizations: the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge Assessment English.

The IELTS test fee varies by country, but is typically around $250.

Here are some tips on how to prepare for the IELTS test:

1. Familiarize yourself with the test format. The IELTS website offers sample questions for each section of the test.

2. Improve your English language skills. If you are not a native English speaker, or if you have not used English regularly, you will need to spend some time improving your language skills. There are many online and offline resources that can help with this, such as English language courses, books, and websites.

3. Get plenty of rest and exercise leading up to the test. This will help you to focus and do your best on test day.

4. Arrive at the test center early. This will help you to relax and feel more prepared.

5. Listen to English-language radio or TV, or read English-language newspapers and magazines to get used to the rhythm and style of the language.

6. Practice your English speaking skills with a friend or family member.

7. Make a study schedule and stick to it. Dedicate a certain amount of time each day or week to studying for the IELTS.

8. Use IELTS-specific study materials. There are many books, websites, and other resources specifically designed to help people prepare for the IELTS test.

9. Take a practice test. Taking a practice test under test-like conditions will help you to understand what to expect on test day and give you a sense of your current level.