Blog

Cách thức đăng ký thi IELTS – How to register for IELTS test

(English below)

Cách thức đăng ký thi IELTS

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần đăng ký trước. Đây là cách:

1. Tìm một trung tâm thử nghiệm.
Có hơn 1.600 trung tâm thử nghiệm IELTS tại 140 quốc gia trên thế giới. Tìm một trung tâm kiểm tra gần bạn.

2. Chọn ngày kiểm tra.
Ngày thử nghiệm của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hầu hết các trung tâm thử nghiệm. Bạn có thể kiểm tra ngày thử nghiệm có sẵn trên trang web của Trung tâm thử nghiệm.

3. Đăng ký trực tuyến.
Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn cần điền vào mẫu đăng ký trực tuyến và trả phí kiểm tra. Bạn sẽ cần tải lên một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây của bạn như là một phần của quy trình đăng ký.

4. Nhận xác nhận nhập cảnh của bạn.
Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí, bạn sẽ nhận được xác nhận mẫu nhập cảnh qua email. Biểu mẫu này là xác nhận chính thức của bạn về ngày thử nghiệm và trung tâm thử nghiệm của bạn. Bạn phải mang theo biểu mẫu này với bạn vào ngày kiểm tra, cùng với hộ chiếu của bạn.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong một môi trường học thuật. IELTS là cần thiết để nhập học đại học ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn phải đăng ký trước. Đăng ký rất dễ dàng và có thể được thực hiện trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Dưới đây là các bước để đăng ký kiểm tra IELTS:

1. Chọn bài kiểm tra IELTS mà bạn muốn thực hiện

Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học khác. Bài kiểm tra đào tạo chung là dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần phải có một công việc cần tiếng Anh.

2. Tìm một trung tâm thi thử

Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới. Để tìm một trung tâm thi thử gần bạn, hãy truy cập trang web của IELTS và sử dụng công cụ tìm kiếm trung tâm thi thử.

3. Đăng ký kiểm tra

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Trực tuyến: Để đăng ký trực tuyến, hãy truy cập trang web IELTS và tạo tài khoản. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản của bạn và điền vào mẫu đăng ký trực tuyến.

Qua điện thoại: Để đăng ký qua điện thoại, hãy gọi đường dây nóng IELTS ở quốc gia của bạn. Số đường dây nóng có thể được tìm thấy trên trang web của IELTS.

Qua thư: Để đăng ký qua thư, hãy tải xuống mẫu đăng ký từ trang web của IELTS. Sau đó, điền vào biểu mẫu và gửi nó đến văn phòng IELTS ở quốc gia của bạn. Địa chỉ có thể được tìm thấy trên trang web của IELTS.

4. Trả phí đăng ký

Phí đăng ký cho bài kiểm tra IELTS là $ 195. Bạn có thể trả phí trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Trực tuyến: Để thanh toán trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản IELTS của bạn và thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Qua điện thoại: thanh toán qua điện thoại, hãy gọi đường dây nóng IELTS ở quốc gia của bạn. Số đường dây nóng có thể được tìm thấy trên trang web của IELTS.

Qua thư: Để thanh toán qua thư, hãy tải xuống mẫu thanh toán từ trang web của IELTS. Sau đó, điền vào biểu mẫu và gửi nó đến văn phòng IELTS ở quốc gia của bạn. Địa chỉ có thể được tìm thấy trên trang web của IELTS.

5. Lên lịch kiểm tra của bạn

Sau khi bạn đăng ký và trả phí, bạn sẽ cần lên lịch ngày thi thử. Ngày thi thử có sẵn trên trang web của IELTS. Để lên lịch kiểm tra của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản IELTS của bạn và chọn ngày kiểm tra.

Đó là nó! Bây giờ bạn đã đăng ký cho bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

How to register for IELTS test

If you want to take the IELTS test, you need to register in advance. Here’s how:

1. Find a test center.
There are over 1,600 IELTS test centers in 140 countries around the world. Find a test center near you.

2. Choose the test date.
IELTS test dates are offered up to four times a month at most test centers. You can check available test dates on the test center website.

3. Register online.
To register for the IELTS test, you need to fill out the online registration form and pay the test fee. You will need to upload a recent passport-sized photo of yourself as part of the registration process.

4. Receive your Confirmation of Entry.
Once you have registered and paid the fee, you will receive a Confirmation of Entry form by email. This form is your official confirmation of your test date and test center. You must bring this form with you on the day of the test, along with your passport.

IELTS is the International English Language Testing System. It tests your ability to communicate in English in an academic setting. IELTS is required for university admission in many English-speaking countries, including the United Kingdom, the United States, Canada, and Australia.

If you want to take the IELTS test, you must register in advance. Registration is easy and can be done online, by phone, or by mail.

Here are the steps to register for the IELTS test:

1. Choose the IELTS test you want to take

There are two types of IELTS tests: the Academic test and the General Training test. The Academic test is for people who want to study at a university or other institution of higher education. The General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country, or who need to get a job that requires English.

2. Find a test center

IELTS test centers are located in over 140 countries around the world. To find a test center near you, visit the IELTS website and use the test center search tool.

3. Register for the test

You can register for the IELTS test online, by phone, or by mail.

Online: To register online, visit the IELTS website and create an account. Then, log in to your account and fill out the online registration form.

By phone: To register by phone, call the IELTS hotline in your country. The hotline number can be found on the IELTS website.

By mail: To register by mail, download the registration form from the IELTS website. Then, fill out the form and send it to the IELTS office in your country. The address can be found on the IELTS website.

4. Pay the registration fee

The registration fee for the IELTS test is $195. You can pay the fee online, by phone, or by mail.

Online: To pay online, log in to your IELTS account and pay by credit card.

By phone: To pay by phone, call the IELTS hotline in your country. The hotline number can be found on the IELTS website.

By mail: To pay by mail, download the payment form from the IELTS website. Then, fill out the form and send it to the IELTS office in your country. The address can be found on the IELTS website.

5. Schedule your test

After you register and pay the fee, you will need to schedule your test date. Test dates are available on the IELTS website. To schedule your test, log in to your IELTS account and choose a test date.

That’s it! You’re now registered for the IELTS test.