Blog

Cách thi lấy bằng IELTS – How to take the test by IELTS

(English below)

Cách thi lấy bằng IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi nhiều trường đại học và tổ chức như một cách để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tại một tổ chức giáo dục đại học, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Có bốn phần trong bài kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả các mô -đun đào tạo học thuật và chung, trong khi phần nói là khác nhau.

Điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào bài kiểm tra IELTS được cấu trúc để biết cách chuẩn bị tốt nhất cho nó. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Lắng nghe: Phần nghe chứa bốn đoạn, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Các đoạn được chơi một lần và các câu hỏi phải được trả lời dựa trên những gì được nghe.

Đọc: Phần đọc chứa ba đoạn, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Các đoạn văn là các thể loại viết khác nhau, chẳng hạn như một bài luận, một báo cáo hoặc một lá thư.

Viết: Phần viết có hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 là viết một báo cáo dựa trên dữ liệu hoặc biểu đồ và nhiệm vụ 2 là một bài luận.

Phát biểu: Phần nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Có ba phần cho cuộc phỏng vấn: Phần 1 là một tàu phá băng, Phần 2 là một cuộc thảo luận về một chủ đề và Phần 3 là một cuộc trò chuyện về một chủ đề trừu tượng hơn.

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải hiểu các kỹ năng đang được kiểm tra trong mỗi phần.

Lắng nghe: Khả năng hiểu các ý tưởng chính và thông tin cụ thể bằng tiếng Anh nói.

Đọc: Khả năng hiểu nhiều loại văn bản, bao gồm cả những văn bản có ngôn ngữ phức tạp.

Viết: Khả năng viết rõ ràng và hiệu quả bằng tiếng Anh.

Nói: Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh nói.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải thực hiện nhiều nhiệm vụ thực hành để bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình trong từng lĩnh vực. Có nhiều tài nguyên trực tuyến và ngoại tuyến có thể giúp bạn chuẩn bị IELTS.

Tags: IELTS

 


 

How to take the test by IELTS

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language skills. It is used by many universities and organizations as a way to gauge your English proficiency. IELTS is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for those who want to study at a higher education institution, while the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country. There are four sections in the IELTS test: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Listening, Reading, and Writing sections are the same for both the Academic and General Training Modules, while the Speaking section is different.

It is important to understand how the IELTS test is structured in order to know how to best prepare for it. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

Listening: The listening section contains four passages, each with 10 questions. The passages are played once and the questions must be answered based on what is heard.

Reading: The reading section contains three passages, each with 12-14 questions. The passages are different genres of writing, such as an essay, a report, or a letter.

Writing: The writing section has two tasks: Task 1 is writing a report based on data or a graph, and Task 2 is an essay.

Speaking: The speaking section is a face-to-face interview with an examiner. There are three parts to the interview: Part 1 is an icebreaker, Part 2 is a discussion about a topic, and Part 3 is a conversation about a more abstract topic.

To get a high score on the IELTS test, it is important to understand the skills that are being tested in each section.

Listening: The ability to understand main ideas and specific information in spoken English.

Reading: The ability to understand a variety of texts, including those with complex language.

Writing: The ability to write clearly and effectively in English.

Speaking: The ability to communicate effectively in spoken English.

To prepare for the IELTS test, it is important to do a variety of practice tasks so that you can improve your skills in each area. There are many online and offline resources that can help you with your IELTS preparation.