Blog

Cách thi IELTS trên máy tính – How to take an IELTS on a computer

(English below)

Cách thi IELTS trên máy tính

Cách sử dụng IELTS trên máy tính

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể cần phải dùng IELTS.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: thử nghiệm trên giấy và thử nghiệm do máy tính giao. Nếu bạn đang sử dụng IELTs do máy tính giao, bạn sẽ cần phải thoải mái khi sử dụng máy tính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn từng bước về cách sử dụng IELTS trên máy tính.

Giả sử bạn muốn một bài đăng trên blog có tiêu đề “Cách sử dụng IELTS trên máy tính”:

Lấy IELTS trên máy tính có vẻ khó khăn lúc đầu, nhưng nó thực sự khá đơn giản! Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn bắt đầu:

1. Trước tiên, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Khi bạn đã thực hiện điều đó, bạn sẽ có thể truy cập kiểm tra trực tuyến IELTS.

2. Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn thời gian và ngày cho bài kiểm tra của mình. Bạn sẽ phải chọn một khe thời gian 1 giờ và bạn có thể làm bài kiểm tra bất cứ ngày nào trong tuần.

3. Khi bạn đã chọn thời gian và ngày, bạn sẽ cần trả tiền cho bài kiểm tra của mình. Bài kiểm tra trực tuyến IELTS có giá $ 195 USD.

4. Sau khi bạn đã trả tiền cho bài kiểm tra của mình, bạn sẽ cần tải xuống phần mềm IELTS. Phần mềm này sẽ cho phép bạn thực hiện kiểm tra trên máy tính của bạn.

5. Sau khi bạn đã tải xuống phần mềm IELTS, bạn sẽ có thể truy cập kiểm tra. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói.

6. Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành từng phần của bài kiểm tra. Bạn có thể làm bài kiểm tra theo bất kỳ thứ tự nào bạn thích, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với phần bạn mạnh nhất.

7. Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả bốn phần của bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả của mình. Những kết quả này sẽ được gửi đến Trung tâm kiểm tra IELTS và chúng sẽ có mặt cho bạn trực tuyến.

Đưa IELTS trên máy tính là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với những mẹo đơn giản này, bạn sẽ có thể dễ dàng đưa IELTS lên máy tính!

Tags: IELTS

 


 

How to take an IELTS on a computer

How to take an IELTS on a computer

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. If you’re planning on studying or working in an English-speaking country, you may need to take the IELTS.

The IELTS is offered in two versions: a paper-based test and a computer-delivered test. If you’re taking the computer-delivered IELTS, you’ll need to be comfortable using a computer. In this article, we’ll give you a step-by-step guide on how to take the IELTS on a computer.

Assuming you want a blog post titled “How to take an IELTS on a computer”:

Taking the IELTS on a computer may seem daunting at first, but it’s actually quite simple! Here are a few tips to help you get started:

1. First, you’ll need to create an account on the IELTS website. Once you’ve done that, you’ll be able to access the IELTS online test.

2. Next, you’ll need to choose a time and date for your test. You’ll have to select a 1-hour time slot, and you can take the test any day of the week.

3. Once you’ve chosen a time and date, you’ll need to pay for your test. The IELTS online test costs $195 USD.

4. After you’ve paid for your test, you’ll need to download the IELTS software. This software will allow you to take the test on your computer.

5. Once you’ve downloaded the IELTS software, you’ll be able to access the test. The test is divided into four sections: reading, writing, listening, and speaking.

6. You’ll have one hour to complete each section of the test. You can take the test in any order you like, but we recommend starting with the section you’re strongest in.

7. After you’ve completed all four sections of the test, you’ll receive your results. These results will be sent to the IELTS test center, and they’ll be available to you online.

Taking the IELTS on a computer is a great way to save time and money. With these simple tips, you’ll be able to take the IELTS on a computer with ease!