Blog

Cách lấy bằng IELTS – How to get an IELTS

(English below)

Cách lấy bằng IELTS

ban nhạc 7

Nếu bạn đang tìm kiếm để đạt được điểm của ban nhạc IELTS từ 7 trở lên, bạn sẽ cần làm theo một số mẹo và chiến lược cụ thể. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét những gì bạn cần làm để có được IELTS Band 7.

Trước hết, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn quen thuộc với định dạng và nội dung thử nghiệm IELTS. Tiếp theo, bạn sẽ cần tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình. Điều này bao gồm cải thiện kỹ năng nghe, đọc, viết và nói của bạn.

Cuối cùng, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các bài kiểm tra thực hành và nhận phản hồi từ một chuyên gia IELTS. Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ trên đường đạt được một ban nhạc IELTS 7 trở lên.

Có một số lý do tại sao bạn có thể muốn làm bài kiểm tra IELTS. Có thể bạn cần nó để nhập học đại học, hoặc có lẽ bạn cần nó cho mục đích làm việc hoặc thị thực. Dù lý do của bạn là gì, nếu bạn muốn có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS, có một số điều bạn có thể làm để cải thiện cơ hội của mình.

1. Biết những gì các bài kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn kỹ năng chính: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi kỹ năng đều quan trọng như nhau, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng bạn chuẩn bị cho cả bốn.

2. Nhận nhiều thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là thực hành càng nhiều càng tốt. Có một số cách bạn có thể làm điều này, bao gồm:

– Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Có nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến và trong sách. Làm những điều này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi.

-Nghe tiếng Anh: Điều này có thể được thực hiện bằng cách xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh, nghe các đài phát thanh tiếng Anh hoặc podcast, hoặc thậm chí chỉ trò chuyện với người nói tiếng Anh bản địa. Bạn càng lắng nghe, bạn sẽ càng trở nên hiểu tiếng Anh, đó là một kỹ năng quan trọng cho bài kiểm tra IELTS.

– Đọc bằng tiếng Anh: Một lần nữa, bạn càng đọc, bạn càng trở nên hiểu tiếng Anh bằng văn bản. Hãy thử đọc báo, tạp chí, sách và các văn bản khác bằng tiếng Anh.

– Viết bằng tiếng Anh: Một cách tốt để thực hành bài viết của bạn là giữ một tạp chí bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể thử viết bài luận thực hành về các chủ đề khác nhau.

– Nói bằng tiếng Anh: Nếu bạn có thể, hãy thực hành nói chuyện với người nói tiếng Anh bản địa. Nếu bạn không có bất kỳ người bạn nói tiếng Anh bản địa nào, bạn có thể thử tham gia một phòng trò chuyện bằng tiếng Anh trực tuyến.

3. Hiểu hệ thống tính điểm

Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là thấp nhất. Điều quan trọng là phải hiểu điểm số bạn cần nhận được cho mục đích cụ thể của bạn.

4. Lập kế hoạch học tập

Một khi bạn biết bạn cần làm gì để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bạn có thể lập một kế hoạch học tập. Điều này nên bao gồm khi bạn sẽ nghiên cứu, những tài liệu bạn sẽ sử dụng và cách bạn sẽ thực hành.

5. Bám sát kế hoạch của bạn

Điều quan trọng là phải tuân thủ kế hoạch học tập của bạn và không bị bỏ qua. Có thể dễ dàng trở nên nản lòng khi nghiên cứu cho bài kiểm tra IELTS, nhưng nếu bạn giữ nó, bạn sẽ cải thiện.

6. Nhận trợ giúp nếu bạn cần nó

Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của riêng bạn, không có gì xấu hổ khi nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư hoặc tham gia khóa học chuẩn bị. Chúng có thể đắt tiền, nhưng chúng có thể xứng đáng nếu chúng giúp bạn có được điểm số bạn cần.

7. Nghỉ ngơi

Nó cũng quan trọng để nghỉ học theo thời gian. Điều này sẽ giúp bạn tránh kiệt sức và cũng sẽ cho bạn cơ hội xem xét những gì bạn đã học.

8. Giữ tích cực

Điều quan trọng là giữ tích cực trong toàn bộ quá trình. Hãy nhớ rằng bạn có thể làm điều đó và bạn sẽ nhận được điểm số bạn cần nếu bạn nỗ lực.

IELTS là một bài kiểm tra khó khăn, nhưng nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ cải thiện cơ hội nhận được điểm số bạn cần.

Tags: IELTS

 


 

How to get an IELTS

band 7

If you’re looking to achieve an IELTS band score of 7 or above, you’ll need to follow some specific tips and strategies. In this article, we’ll go over what you need to do to get an IELTS band 7.

First and foremost, you’ll need to make sure that you’re familiar with the IELTS test format and content. Next, you’ll need to focus on improving your English language skills. This includes improving your listening, reading, writing, and speaking skills.

Finally, you’ll need to make sure that you’re taking practice tests and getting feedback from an IELTS expert. By following these tips, you’ll be on your way to achieving an IELTS band 7 or above.

There are a number of reasons why you might want to take the IELTS test. Maybe you need it for university admission, or perhaps you need it for work or visa purposes. Whatever your reasons, if you want to get a high score in the IELTS test, there are some things you can do to improve your chances.

1. Know what the IELTS test covers

The IELTS test covers four main skills: listening, reading, writing and speaking. Each skill is equally important, so you need to make sure you prepare for all four.

2. Get plenty of practice

The best way to prepare for the IELTS test is to do as much practice as possible. There are a number of ways you can do this, including:

– Doing practice tests: There are many IELTS practice tests available online and in books. Doing these will help you to get used to the format of the test and the types of questions you will be asked.

– Listening to English: This can be done by watching English-language TV shows, listening to English-language radio stations or podcasts, or even just chatting to native English speakers. The more you listen, the better you will become at understanding spoken English, which is an important skill for the IELTS test.

– Reading in English: Again, the more you read, the better you will become at understanding written English. Try reading newspapers, magazines, books and other texts in English.

– Writing in English: A good way to practice your writing is to keep a journal in English. You could also try writing practice essays on various topics.

– Speaking in English: If you can, practice speaking with native English speakers. If you don’t have any native English-speaking friends, you could try joining an English-language chat room online.

3. Understand the scoring system

The IELTS test is scored on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest. It is important to understand what score you need to get for your particular purposes.

4. Make a study plan

Once you know what you need to do to prepare for the IELTS test, you can make a study plan. This should include when you are going to study, what materials you are going to use, and how you are going to practice.

5. Stick to your plan

It is important to stick to your study plan and not get sidetracked. It can be easy to become discouraged when studying for the IELTS test, but if you keep at it, you will improve.

6. Get help if you need it

If you are finding it difficult to prepare for the IELTS test on your own, there is no shame in getting help from a tutor or taking a preparation course. These can be expensive, but they can be worth it if they help you to get the score you need.

7. Take a break

It is also important to take a break from studying from time to time. This will help you to avoid burnout and will also give you a chance to review what you have learned.

8. Stay positive

It is important to stay positive throughout the entire process. Remember that you can do it and that you will get the score you need if you put in the effort.

IELTS is a difficult test, but if you follow these tips, you will improve your chances of getting the score you need.