Blog

Cách làm tròn điểm IELTS writing – How to round IELTS Writing

(English below)

Cách làm tròn điểm IELTS writing

điểm

Nếu bạn đang nhắm đến một số điểm cao trong việc viết IELTS, một trong những kỹ năng bạn cần để làm chủ là làm tròn. Làm tròn là một cách điều chỉnh điểm số của bạn để làm cho nó chính xác hơn. Đó là một quá trình đơn giản, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong điểm số cuối cùng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm tròn điểm viết của IELTS.

Viết IELTS có thể là một phần khó khăn cho một số người thực hiện thi thử. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ xem xét cách viết IELTS để viết để bạn có thể nhận được điểm số mà bạn cần.

Phần viết IELTS được chia thành hai tác vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Để có được điểm số tốt về viết IELTS, bạn cần chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và bạn có ngữ pháp và từ vựng tốt. Bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn trả lời câu hỏi được hỏi.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn viết IELTS:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo rằng bạn hiểu những gì đang được hỏi.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp suy nghĩ của bạn và đảm bảo rằng bạn trả lời câu hỏi đang được hỏi.

3. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt. Một bài luận được tổ chức tốt sẽ dễ dàng hơn cho người đọc theo dõi và sẽ có nhiều khả năng đạt được điểm số cao hơn.

4. Hãy chú ý đến ngữ pháp và từ vựng của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng ngữ pháp thích hợp và từ vựng của bạn phù hợp với mức độ kiểm tra.

5. Thực hành, thực hành, thực hành. Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng tự tin vào ngày thi thử.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cải thiện cơ hội nhận được điểm số mà bạn cần khi viết IELTS.

Tags: Writing, IELTS

 


 

How to round IELTS Writing

score

If you’re aiming for a high score in IELTS Writing, one of the skills you’ll need to master is rounding. Rounding is a way of adjusting your score to make it more accurate. It’s a simple process, but it can make a big difference in your final score. In this article, we’ll show you how to round IELTS Writing score.

IELTS Writing can be a difficult section for some test takers. In this post, we will look at how to round IELTS Writing so that you can get the score that you need.

The IELTS Writing section is divided into two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, you will be asked to describe a graph, chart, or table. You will have 20 minutes to complete this task. In Task 2, you will be asked to write an essay. You will have 40 minutes to complete this task.

To get a good score on IELTS Writing, you need to make sure that your essay is well-organized and that you have good grammar and vocabulary. You also need to make sure that you answer the question that is asked.

Here are some tips to help you round IELTS Writing:

1. Read the question carefully and make sure that you understand what is being asked.

2. Plan your essay before you start writing. This will help you to organize your thoughts and to make sure that you answer the question that is being asked.

3. Make sure that your essay is well-organized. An essay that is well-organized will be easier for the reader to follow and will be more likely to get a higher score.

4. Pay attention to your grammar and vocabulary. Make sure that you use proper grammar and that your vocabulary is appropriate for the level of the test.

5. Practice, practice, practice. The more you practice, the more confident you will be on test day.

By following these tips, you can improve your chances of getting the score that you need on IELTS Writing.