Blog

Cách học từ vựng tiếng anh cho trẻ em – How to learn English vocabulary for children

(English below)

Cách học từ vựng tiếng anh cho trẻ em

Học từ vựng tiếng Anh không phải khó khăn hoặc nhàm chán cho trẻ em. Có nhiều cách thú vị và hiệu quả để trẻ học những từ mới. Dưới đây là một vài mẹo để giúp con bạn xây dựng từ vựng tiếng Anh của chúng:

1. Đọc cùng nhau. Một cách tuyệt vời để giới thiệu từ vựng mới là đọc to với con bạn. Khi bạn bắt gặp những từ mới, hãy dừng lại và giải thích ý nghĩa của chúng. Bạn cũng có thể yêu cầu con bạn sử dụng từ mới trong một câu.

2. Chơi trò chơi chữ. Trò chơi là một cách thú vị để học từ vựng mới. Hãy thử chơi Word Ladder, Hangman hoặc Scrabble với con bạn.

3. Sử dụng flashcards. Flashcards là một cách đơn giản và hiệu quả để giúp con bạn ghi nhớ những từ mới. Bạn có thể làm flashcard của riêng bạn hoặc mua chúng trực tuyến hoặc tại một cửa hàng.

4. Cho con bạn giữ một tạp chí từ vựng. Khuyến khích con bạn viết ra những từ mới mà chúng học và sử dụng chúng trong các câu. Đây là một cách tuyệt vời để họ thực hành bằng cách sử dụng các từ trong ngữ cảnh.

5. Khuyến khích họ sử dụng các từ mới. Cách tốt nhất để trẻ học từ vựng mới là sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng. Khuyến khích họ sử dụng những từ mới mà họ đã học được trong cuộc trò chuyện và trong văn bản của họ.

Một trong những điều khó khăn nhất đối với trẻ em khi học tiếng Anh là từ vựng. Thật khó để nhớ tất cả các từ và ý nghĩa của chúng, đặc biệt là khi họ đang cố gắng học rất nhiều thứ khác cùng một lúc. Tuy nhiên, có một số cách mà bạn có thể giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Một cách để giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh là sử dụng hình ảnh. Bạn có thể tìm thấy hình ảnh của hầu hết mọi thứ trực tuyến, trên tạp chí hoặc trong sách. Nếu bạn có thể tìm thấy một hình ảnh của từ mà con bạn đang cố gắng học, nó sẽ giúp chúng nhớ từ và nghĩa của nó. Bạn cũng có thể tạo ra một trò chơi từ đó bằng cách che giấu bức tranh và cho con bạn tìm thấy nó.

Một cách khác để giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh là sử dụng flashcards. Bạn có thể mua flashcards tại hầu hết các cửa hàng, hoặc bạn có thể tự làm. Viết từ ở một bên của thẻ và định nghĩa ở bên kia. Sau đó, cho con bạn phù hợp với các từ với các định nghĩa. Đây là một cách tuyệt vời để giúp họ học các từ mới và xem xét các từ mà họ đã biết.

Cuối cùng, một trong những cách tốt nhất để giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh là đọc cho chúng. Điều này có thể được thực hiện theo một số cách. Bạn có thể đọc cho họ một câu chuyện, đọc cho họ một bài thơ, hoặc thậm chí đọc cho họ một danh sách các từ. Khi bạn đang đọc, chỉ ra những từ mà họ đang cố gắng học và giúp họ phát ra âm thanh. Điều này sẽ giúp họ ghi nhớ các từ và bắt đầu sử dụng chúng bằng văn bản và nói riêng của họ.

Bằng cách sử dụng các phương pháp này, bạn có thể giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần nhớ kiên nhẫn và tiếp tục thử các phương pháp mới cho đến khi bạn tìm thấy một phương pháp phù hợp nhất với con bạn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to learn English vocabulary for children

Learning English vocabulary does not have to be difficult or boring for children. There are many fun and effective ways for kids to learn new words. Here are a few tips to help your child build their English vocabulary:

1. Read together. A great way to introduce new vocabulary is to read aloud with your child. As you come across new words, stop and explain what they mean. You can also ask your child to use the new word in a sentence.

2. Play word games. Games are a fun way to learn new vocabulary. Try playing Word Ladder, Hangman, or Scrabble with your child.

3. Use flashcards. Flashcards are a simple and effective way to help your child memorize new words. You can make your own flashcards or purchase them online or at a store.

4. Have your child keep a vocabulary journal. Encourage your child to write down new words they learn and use them in sentences. This is a great way for them to practice using the words in context.

5. Encourage them to use the new words. The best way for children to learn new vocabulary is to use it in their everyday life. Encourage them to use the new words they’ve learned in conversation and in their writing.

One of the most difficult things for children when learning English is vocabulary. It is hard to remember all the words and their meanings, especially when they are trying to learn so many other things at the same time. However, there are some ways that you can help your child to learn English vocabulary quickly and easily.

One way to help your child learn English vocabulary is to use pictures. You can find pictures of almost anything online, in magazines, or in books. If you can find a picture of the word that your child is trying to learn, it will help them to remember the word and its meaning. You can also make a game out of it by hiding the picture and having your child find it.

Another way to help your child learn English vocabulary is to use flashcards. You can buy flashcards at most stores, or you can make your own. Write the word on one side of the card and the definition on the other. Then, have your child match the words with the definitions. This is a great way to help them learn new words and to review words that they already know.

Finally, one of the best ways to help your child learn English vocabulary is to read to them. This can be done in a number of ways. You can read them a story, read them a poem, or even read them a list of words. As you are reading, point out the words that they are trying to learn and help them to sound them out. This will help them to remember the words and to begin using them in their own writing and speaking.

By using these methods, you can help your child to learn English vocabulary quickly and easily. Just remember to be patient and to keep trying new methods until you find one that works best for your child.