Blog

Cách giúp trẻ học tiếng anh hiệu quả – How to help children learn English effectively

(English below)

Cách giúp trẻ học tiếng anh hiệu quả

Cách giúp trẻ học tiếng Anh một cách hiệu quả

Nhiều phụ huynh muốn con cái họ học tiếng Anh một cách hiệu quả để chúng có thể giao tiếp với thế giới. Dưới đây là một số mẹo để giúp con bạn học tiếng Anh hiệu quả.

1. Biểu hiện con bạn để nghe tiếng Anh.

2. giúp họ thực hành nói tiếng Anh.

3. cung cấp cho họ các cơ hội để đọc và viết bằng tiếng Anh.

4. Khen đi họ để sử dụng công nghệ để học tiếng Anh.

5. Không có một gia sư tiếng Anh tốt cho con bạn.

Có nhiều cách để giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả. Đây là một số lời khuyên:

1. Tạo ra một môi trường kích thích ở nhà

Hãy chắc chắn rằng nhà của bạn là một môi trường nói tiếng Anh. Điều này có nghĩa là nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt khi con bạn có mặt. Bạn cũng có thể đặt những cuốn sách và tài liệu tiếng Anh xung quanh nhà, và xem các chương trình truyền hình và phim bằng tiếng Anh cùng nhau.

2. Khuyến khích con bạn nói tiếng Anh

Khuyến khích con bạn nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt, ngay cả khi chúng phạm sai lầm. Nó rất quan trọng đối với họ để làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ. Bạn cũng có thể giúp đỡ bằng cách cung cấp cơ hội cho họ thực hành, chẳng hạn như nói về ngày của họ ở trường hoặc đọc sách tiếng Anh cùng nhau.

3. Giúp họ hiểu những gì họ học tập

Hãy chắc chắn rằng con bạn hiểu những gì chúng học được trong lớp học tiếng Anh. Điều này có nghĩa là đi qua bài tập về nhà của họ cùng nhau và giúp họ với bất kỳ khái niệm khó khăn nào. Bạn cũng có thể bổ sung cho việc học của họ bằng các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như sách, trang web và ứng dụng.

4. Khuyến khích họ thực hành bên ngoài lớp học

Khuyến khích con bạn thực hành tiếng Anh của chúng bên ngoài lớp học. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đọc sách tiếng Anh cùng nhau, chơi các trò chơi bằng tiếng Anh hoặc viết bằng tiếng Anh.

5. Hãy kiên nhẫn

Học một ngôn ngữ mới có thể là một thách thức, vì vậy, điều quan trọng là phải kiên nhẫn với con bạn. Khuyến khích họ và khen ngợi những nỗ lực của họ, ngay cả khi họ phạm sai lầm.

Với những lời khuyên này, bạn có thể giúp con bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to help children learn English effectively

How to help children learn English effectively

Many parents want their children to learn English effectively so that they can communicate with the world. Here are some tips to help your children learn English effectively.

1.Encourage your children to listen to English.

2.Help them practice speaking English.

3.Provide them with opportunities to read and write in English.

4.Encourage them to use technology to learn English.

5.Find a good English tutor for your children.

There are many ways to help children learn English effectively. Here are some tips:

1. Create a stimulating environment at home

Make sure that your home is an English-speaking environment. This means speaking English as much as possible when your child is present. You can also place English-language books and materials around the house, and watch English-language TV shows and movies together.

2. Encourage your child to speak English

Encourage your child to speak English as much as possible, even if they make mistakes. It’s important for them to get used to using the language. You can also help by providing opportunities for them to practice, such as talking about their day at school or reading English-language books together.

3. Help them understand what they’re learning

Make sure your child understands what they’re learning in English class. This means going over their homework together and helping them with any difficult concepts. You can also supplement their learning with additional materials, such as books, websites, and apps.

4. Encourage them to practice outside of class

Encourage your child to practice their English outside of class, as well. This can be done by reading English-language books together, playing English-language games, or writing in English.

5. Be patient

Learning a new language can be challenging, so it’s important to be patient with your child. Encourage them and praise their efforts, even if they make mistakes.

With these tips, you can help your child learn English effectively.