Blog

Cách đổi ngày thi IELTS idp – How to change the IELTS IDP test date

(English below)

Cách đổi ngày thi IELTS idp

Nếu bạn cần thay đổi ngày kiểm tra IDP IELTS của mình, có một vài điều bạn cần làm. Đầu tiên, bạn cần liên hệ với Trung tâm kiểm tra IDP IDP cục bộ của bạn. Họ sẽ có thể giúp bạn sắp xếp lại bài kiểm tra của bạn. Thứ hai, bạn cần đảm bảo rằng bạn có tài liệu chính xác. Bạn sẽ cần hiển thị trung tâm kiểm tra của bạn và xác nhận đăng ký IELTS IDP. Cuối cùng, bạn sẽ cần phải trả cho trung tâm thử nghiệm một khoản phí để thay đổi ngày thử nghiệm của bạn.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết để tham gia vào nhiều trường đại học nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge. Có hai loại bài kiểm tra IELTS: Học thuật và đào tạo chung.

Ngày thi thử IELTS có thể được thay đổi, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có một khoản phí để làm như vậy. Lệ phí là không hoàn lại và phải trả cho trung tâm thi thử nơi bạn sẽ làm bài kiểm tra. Để thay đổi ngày kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ cần liên hệ với trung tâm thi thử ít nhất năm tuần trước ngày thi thử ban đầu của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra phức tạp và bạn không nên thay đổi ngày kiểm tra của mình trừ khi nó hoàn toàn cần thiết. Nếu bạn cần thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình, các mẹo sau đây sẽ giúp bạn thực hiện thành công.

1. Lập kế hoạch trước

Nếu bạn biết rằng bạn có thể cần thay đổi ngày thi thử IELTS của mình, điều quan trọng là bắt đầu lập kế hoạch càng sớm càng tốt. Điều này sẽ cho bạn cơ hội tốt nhất để tìm một ngày thi thử thay thế phù hợp.

2. Kiểm tra tính khả dụng của ngày kiểm tra thay thế

Trước khi bạn yêu cầu thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ cần kiểm tra tính khả dụng của ngày thi thử thay thế. Cách tốt nhất để làm điều này là liên hệ với trung tâm thi thử nơi bạn sẽ làm bài kiểm tra.

3. Yêu cầu của bạn bằng văn bản

Khi bạn đã tìm thấy một ngày kiểm tra thay thế có sẵn, bạn sẽ cần phải thực hiện yêu cầu của mình bằng văn bản cho trung tâm thi thử. Yêu cầu của bạn nên bao gồm tên, địa chỉ, chi tiết liên hệ và lý do cho yêu cầu của bạn.

4. Trả phí thay đổi ngày

Khi yêu cầu của bạn đã được phê duyệt, bạn sẽ cần phải trả phí thay đổi ngày. Phí này là không hoàn lại và phải trả cho trung tâm thi thử.

5. Xác nhận ngày thi thử mới của bạn

Khi bạn đã trả tiền thay đổi phí ngày, bạn sẽ cần xác nhận ngày thi thử mới của mình với trung tâm thi thử. Bạn cũng sẽ cần xác nhận lại chỗ ở và sắp xếp du lịch của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

How to change the IELTS IDP test date

If you need to change the date of your IELTS IDP test, there are a few things you need to do. First, you need to contact your local IDP IELTS test center. They will be able to help you reschedule your test. Second, you need to make sure that you have the correct documentation. You will need to show the test center your passport and IDP IELTS registration confirmation. Lastly, you will need to pay the test center a fee for changing your test date.

The IELTS test is an international English language proficiency test that is required for entry into many English-speaking universities. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. There are two types of IELTS tests: the Academic and the General Training.

The IELTS test date can be changed, but it is important to note that there is a fee for doing so. The fee is non-refundable and is payable to the test centre where you will be taking the test. To change your IELTS test date, you will need to contact the test centre at least five weeks before your original test date.

It is important to remember that the IELTS test is a complex examination and it is not recommended that you change your test date unless it is absolutely necessary. If you do need to change your IELTS test date, the following tips will help you to do so successfully.

1. Plan ahead

If you know that you might need to change your IELTS test date, it is important to start planning as early as possible. This will give you the best chance of finding a suitable alternative test date.

2. Check the availability of alternative test dates

Before you request a change to your IELTS test date, you will need to check the availability of alternative test dates. The best way to do this is to contact the test centre where you will be taking the test.

3. Make your request in writing

When you have found an available alternative test date, you will need to make your request in writing to the test centre. Your request should include your name, address, contact details and the reason for your request.

4. Pay the change of date fee

Once your request has been approved, you will need to pay the change of date fee. This fee is non-refundable and is payable to the test centre.

5. Confirm your new test date

Once you have paid the change of date fee, you will need to confirm your new test date with the test centre. You will also need to reconfirm your accommodation and travel arrangements.