Blog

Cách đổi lịch thi IELTS – How to change the IELTS test schedule

(English below)

Cách đổi lịch thi IELTS

Nếu bạn cần thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước bên dưới. Xin lưu ý rằng có một khoản phí để thay đổi ngày kiểm tra của bạn.

1. Đăng nhập vào tài khoản IELTS của bạn

2. Chọn tùy chọn ‘Thay đổi ngày thử nghiệm

3. Chọn ngày và giờ thử nghiệm mới mà bạn thích

4. Trả phí thay đổi

Ngày thử nghiệm IELTS mới của bạn sẽ được xác nhận sau khi phí đã được xử lý.

Lịch kiểm tra IELTS có thể được thay đổi vì một số lý do. Lý do phổ biến nhất là để đáp ứng nhu cầu của một người làm bài kiểm tra. Dưới đây là một số mẹo về cách thay đổi lịch kiểm tra IELTS:

1. Liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS nơi bạn đã đăng ký.

2. Yêu cầu thay đổi ngày kiểm tra.

3. Điền vào các biểu mẫu cần thiết.

4. Gửi các biểu mẫu đến Trung tâm kiểm tra IELTS.

5. Trả các khoản phí cần thiết.

6. Đợi trung tâm thi thử IELTS để xác nhận các thay đổi.

7. Đảm bảo tuân theo lịch kiểm tra IELTS mới.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

How to change the IELTS test schedule

If you need to change your IELTS test date, you can do so by following the steps below. Please note that there is a fee for changing your test date.

1. Log in to your IELTS account

2. Select the ‘Change Test Date’ option

3. Choose the new test date and time that you prefer

4. Pay the change fee

Your new IELTS test date will be confirmed once the fee has been processed.

The IELTS test schedule can be changed for a number of reasons. The most common reason is to accommodate the needs of a test taker. Here are some tips on how to change the IELTS test schedule:

1. Contact the IELTS test center where you are registered.

2. Request a change of test date.

3. Fill out the required forms.

4. Submit the forms to the IELTS test center.

5. Pay the required fees.

6. Wait for the IELTS test center to confirm the changes.

7. Make sure to follow the new IELTS test schedule.