Blog

Cách điền form đăng ký thi IELTS – How to fill out the IELTS test form

(English below)

Cách điền form đăng ký thi IELTS

Nếu bạn dự định làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần điền vào biểu mẫu một cách chính xác. Đây là một hướng dẫn về cách làm điều đó.

Mẫu thử nghiệm IELTS

Hoàn thành mẫu thử nghiệm IELTS là một phần quan trọng của quá trình thi. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách làm chính xác.

Trước khi bạn bắt đầu điền vào mẫu thi thử IELTS, điều quan trọng là phải hiểu các phần khác nhau của biểu mẫu. Biểu mẫu được chia thành bốn phần:

1. Thông tin cá nhân

2. Thông tin kiểm tra

3. Kết quả kiểm tra

4. Thông tin bổ sung

Trong phần đầu tiên, bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn.

Trong phần thứ hai, bạn sẽ cần cung cấp thông tin về bài kiểm tra IELTS bạn đang thực hiện, chẳng hạn như ngày thi thử, trung tâm thi thử và loại thi thử.

Trong phần thứ ba, bạn sẽ cần cung cấp kết quả kiểm tra IELTS của mình. Phần này bao gồm điểm số ban nhạc tổng thể của bạn và điểm ban nhạc của bạn cho mỗi trong bốn thành phần thi thử: đọc, viết, nghe và nói.

Trong phần thứ tư, bạn sẽ cần cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như số hộ chiếu, quốc tịch và ngày sinh của bạn.

Bây giờ bạn đã hiểu các phần khác nhau của mẫu thi thử IELTS, hãy xem cách điền vào mỗi phần.

1. Thông tin cá nhân

Trong phần đầu tiên, bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn.

Tên: Nhập tên đầy đủ của bạn, bao gồm tên đầu tiên, giữa và cuối cùng của bạn.

Địa chỉ: Nhập địa chỉ gửi thư hiện tại của bạn.

Thông tin liên hệ: Nhập địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

2. Thông tin kiểm tra

Trong phần thứ hai, bạn sẽ cần cung cấp thông tin về bài kiểm tra IELTS bạn đang thực hiện, chẳng hạn như ngày thi thử, trung tâm thi thử và loại thi thử.

Ngày kiểm tra: Nhập ngày kiểm tra IELTS bạn đang thực hiện.

Trung tâm kiểm tra: Nhập tên và địa chỉ của Trung tâm kiểm tra IELTS nơi bạn sẽ làm bài kiểm tra.

Loại kiểm tra: Chọn loại thi thử IELTS bạn đang thực hiện. Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung.

3. Kết quả kiểm tra

Trong phần thứ ba, bạn sẽ cần cung cấp kết quả kiểm tra IELTS của mình. Phần này bao gồm điểm số ban nhạc tổng thể của bạn và điểm ban nhạc của bạn cho mỗi trong bốn thành phần thi thử: đọc, viết, nghe và nói.

Điểm tổng thể của ban nhạc: Nhập điểm tổng thể của bạn. Đây là điểm trung bình của điểm số ban nhạc của bạn cho bốn thành phần thi thử.

Điểm số ban nhạc: Nhập điểm băng của bạn cho mỗi trong bốn thành phần thi thử.

4. Thông tin bổ sung

Trong phần thứ tư, bạn sẽ cần cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như số hộ chiếu, quốc tịch và ngày sinh của bạn.

Số hộ chiếu: Nhập số hộ chiếu của bạn.

Quốc tịch: Nhập quốc tịch của bạn.

Ngày sinh: Nhập ngày sinh của bạn.

Tags: IELTS

 


 

How to fill out the IELTS test form

If you’re planning on taking the IELTS test, you’ll need to fill out the form correctly. Here’s a guide on how to do it.

IELTS Test Form

Completing the IELTS test form is a critical part of the exam process. This guide will show you how to do it correctly.

Before you start filling out the IELTS test form, it is important to understand the different sections of the form. The form is divided into four sections:

1. Personal Information

2. Test Information

3. Test Results

4. Additional Information

In the first section, you will need to provide your personal information, such as your name, address, and contact information.

In the second section, you will need to provide information about the IELTS test you are taking, such as the test date, test center, and test type.

In the third section, you will need to provide your IELTS test results. This section includes your Overall Band Score and your Band Scores for each of the four test components: Reading, Writing, Listening, and Speaking.

In the fourth section, you will need to provide additional information, such as your passport number, nationality, and birth date.

Now that you understand the different sections of the IELTS test form, let’s take a look at how to fill out each section.

1. Personal Information

In the first section, you will need to provide your personal information, such as your name, address, and contact information.

Name: Enter your full name, including your first, middle, and last name.

Address: Enter your current mailing address.

Contact Information: Enter your email address and phone number.

2. Test Information

In the second section, you will need to provide information about the IELTS test you are taking, such as the test date, test center, and test type.

Test Date: Enter the date of the IELTS test you are taking.

Test Center: Enter the name and address of the IELTS test center where you will be taking the test.

Test Type: Select the type of IELTS test you are taking. There are two types of IELTS tests: the Academic Test and the General Training Test.

3. Test Results

In the third section, you will need to provide your IELTS test results. This section includes your Overall Band Score and your Band Scores for each of the four test components: Reading, Writing, Listening, and Speaking.

Overall Band Score: Enter your Overall Band Score. This is the average of your Band Scores for the four test components.

Band Scores: Enter your Band Scores for each of the four test components.

4. Additional Information

In the fourth section, you will need to provide additional information, such as your passport number, nationality, and birth date.

Passport Number: Enter your passport number.

Nationality: Enter your nationality.

Birth Date: Enter your birth date.