Blog

Cách để thi IELTS – How to take the IELTS test

(English below)

Cách để thi IELTS

Bài kiểm tra của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị điểm có thể là 9. Tổng số điểm sau đó được chuyển đổi thành điểm của ban nhạc từ 1 đến 9.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Nó cũng quan trọng để có một nền tảng mạnh mẽ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và bài kiểm tra thực hành.

Khi bạn có một sự hiểu biết tốt về định dạng của bài kiểm tra IELTS và các loại câu hỏi sẽ được hỏi, bạn có thể bắt đầu học bài kiểm tra. Điều quan trọng là tập trung vào cả bốn phần của bài kiểm tra, vì bạn sẽ cần chứng minh sự thành thạo trong từng lĩnh vực. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn nghiên cứu cho bài kiểm tra IELTS, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và bài kiểm tra thực hành.

Khi bạn đã sẵn sàng để thực hiện bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần đăng ký kiểm tra và trả các khoản phí cần thiết. Sau đó, bạn sẽ được đưa ra một ngày kiểm tra và một địa điểm. Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo một hình thức nhận dạng hợp lệ và biên lai phí kiểm tra của bạn. Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, vì vậy bạn sẽ cần phải mang bút và bút chì vào bài kiểm tra.

Bạn sẽ có ba giờ để hoàn thành bài kiểm tra IELTS. Các phần lắng nghe, đọc và viết sẽ được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói sẽ được hoàn thành vào một ngày riêng biệt.

Bài kiểm tra IELTS là một thử nghiệm đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể thành công. Chúc may mắn!

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? Dưới đây là một vài điều bạn nên biết trước khi làm bài kiểm tra.

1. IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới.

2. IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung.

3. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học khác, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

4. IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm với bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

5. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

6. IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

7. Để vượt qua bài kiểm tra IELTS, bạn phải ghi ít nhất một ban nhạc 6 trong mỗi phần.

8. thi thử IELTS được cung cấp trong cả hai phiên bản dựa trên giấy và máy tính.

9. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp trong hai phiên bản: mô-đun học thuật và mô-đun đào tạo chung.

10. Bài kiểm tra phân phối máy tính được cung cấp trong một phiên bản: Mô-đun học thuật.

11. IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia trên thế giới.

12. Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD.

13. Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

14. Điểm kiểm tra của IELTS không được phát hành cho đến 13 ngày sau ngày kiểm tra.

15.

16. Những người tham gia thi thử IELTS không hài lòng với kết quả của họ có thể lấy lại bài kiểm tra cứ sau 12 tháng.

17. Những người tham gia bài kiểm tra IELTS, những người cần cải thiện điểm số của họ có thể tham gia khóa học chuẩn bị IELTS.

Bây giờ bạn đã biết thêm một chút về bài kiểm tra IELTS, bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho nó. Có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm sách, trang web và các khóa học trực tuyến.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành, nghe đài phát thanh và truyền hình bằng tiếng Anh, và đọc các tờ báo và tạp chí tiếng Anh. Bạn càng tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

How to take the IELTS test

The IELTS test is an English proficiency test that is required for non-native English speakers who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a possible score of 9. The total score is then converted to a band score between 1 and 9.

To prepare for the IELTS test, it is important to first understand the format of the test and the types of questions that will be asked. It is also important to have a strong foundation in the English language. There are many resources available to help you prepare for the IELTS test, including books, online courses, and practice tests.

Once you have a good understanding of the format of the IELTS test and the types of questions that will be asked, you can begin studying for the test. It is important to focus on all four sections of the test, as you will need to demonstrate proficiency in each area. There are a variety of resources available to help you study for the IELTS test, including books, online courses, and practice tests.

When you are ready to take the IELTS test, you will need to register for the test and pay the required fees. You will then be given a test date and a location. On the day of the test, you will need to bring a valid form of identification and your test fee receipt. The IELTS test is a paper-based test, so you will need to bring a pen and pencil to the test.

You will have three hours to complete the IELTS test. The listening, reading, and writing sections will be completed in one sitting. The speaking section will be completed on a separate day.

The IELTS test is a challenging test, but with proper preparation, you can succeed. Good luck!

Are you planning on taking the IELTS test? Here are a few things you should know before you take the test.

1. IELTS is an English proficiency test that is required by many universities and employers around the world.

2. IELTS is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module.

3. The Academic Module is for those who want to study at a university or other institution of higher education, while the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country.

4. IELTS is a multiple-choice test with four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

5. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

6. IELTS is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

7. To pass the IELTS test, you must score at least a Band 6 in each section.

8. The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered versions.

9. The paper-based test is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module.

10. The computer-delivered test is offered in one version: the Academic Module.

11. IELTS is offered in over 140 countries around the world.

12. The IELTS test fee is $250 USD.

13. IELTS test results are valid for two years.

14. IELTS test scores are not released until 13 days after the test date.

15. IELTS test takers can choose to have their results mailed to them, or they can view their results online.

16. IELTS test takers who are not satisfied with their results can retake the test once every 12 months.

17. IELTS test takers who need to improve their scores can take an IELTS Preparation Course.

Now that you know a little bit more about the IELTS test, you can start preparing for it. There are a number of resources available to help you prepare, including books, websites, and online courses.

The best way to prepare for the IELTS test is to practice as much as possible. Take practice tests, listen to English-language radio and television, and read English-language newspapers and magazines. The more you exposure you have to the English language, the better prepared you will be for the IELTS test.