Blog

Cách dạy từ vựng tiếng anh cho trẻ em – How to teach English vocabulary for children

(English below)

Cách dạy từ vựng tiếng anh cho trẻ em

Bạn có phải là cha mẹ muốn giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh? Có nhiều cách bạn có thể làm điều này ở nhà, mà không tốn nhiều tiền cho học phí. Dưới đây là một số lời khuyên về cách dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em.

Một cách để giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh là tạo ra một trò chơi từ nó. Bạn có thể tạo một trò chơi trên bảng với các từ và cụm từ tiếng Anh khác nhau, và con bạn có thể di chuyển xung quanh bảng trong khi học từ vựng mới. Đây có thể là một cách thú vị cho cả gia đình để học cùng nhau.

Một cách khác để dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em là sử dụng flashcards. Bạn có thể mua một bộ flashcard hoặc tự làm. Viết ra các từ tiếng Anh khác nhau trên các mảnh giấy và đặt chúng vào một ngăn xếp. Con bạn sau đó có thể thay phiên nhau chọn một thẻ và cố gắng đoán từ này. Nếu họ hiểu đúng, họ có thể giữ thẻ. Nếu họ hiểu sai, họ phải đặt thẻ trở lại vào ngăn xếp.

Bạn cũng có thể sử dụng các đối tượng hàng ngày để giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh. Ví dụ, bạn có thể chỉ ra các đối tượng khác nhau xung quanh nhà và đặt tên cho chúng bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể yêu cầu con bạn đặt tên cho các đối tượng trong một cuốn sách ảnh. Khi họ học các từ, họ sẽ có thể liên kết các từ với đối tượng, điều này sẽ giúp họ nhớ từ vựng.

Có nhiều cách khác bạn có thể dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Điều quan trọng là sáng tạo và vui vẻ với nó. Con bạn càng có nhiều niềm vui, chúng sẽ càng muốn học.

Dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em có thể là một trải nghiệm thú vị và bổ ích. Có một số hoạt động và trò chơi khác nhau có thể được sử dụng để giúp trẻ học các từ mới. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn bắt đầu:

1. Bắt đầu với những điều cơ bản. Hãy chắc chắn rằng con bạn biết tên của các vật thể thông thường xung quanh nhà. Bạn cũng có thể dạy họ tên của các bộ phận cơ thể, màu sắc và hình dạng.

2. Sử dụng các cơ hội hàng ngày để dạy các từ mới. Chỉ ra các mục khi bạn ra ngoài, hoặc đọc sách cùng nhau và thảo luận về từ vựng.

3. Chơi trò chơi chữ cùng nhau. Các trò chơi như Hangman và Scrabble có thể là tuyệt vời để dạy các từ mới một cách thú vị.

4. Sử dụng flashcards. Flashcards với hình ảnh và từ ngữ có thể là một cách hữu ích để trẻ học từ vựng mới.

5. Khuyến khích họ sử dụng các từ mới. Yêu cầu con bạn sử dụng các từ mới trong câu và đặt câu hỏi cho chúng về ý nghĩa.

Với một chút kiên nhẫn và sáng tạo, bạn có thể giúp con bạn học từ vựng tiếng Anh ngay lập tức.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to teach English vocabulary for children

Are you a parent who wants to help your child learn English vocabulary? There are many ways you can do this at home, without spending a lot of money on tuition. Here are some tips on how to teach English vocabulary to children.

One way to help your child learn English vocabulary is to make a game out of it. You can create a board game with different English words and phrases, and your child can move around the board while learning new vocabulary. This can be a fun way for the whole family to learn together.

Another way to teach English vocabulary to children is to use flashcards. You can either buy a set of flashcards or make your own. Write down different English words on pieces of paper and put them in a stack. Your child can then take turns picking a card and trying to guess the word. If they get it right, they can keep the card. If they get it wrong, they have to put the card back in the stack.

You can also use everyday objects to help your child learn English vocabulary. For example, you can point to different objects around the house and name them in English. You can also ask your child to name objects in a picture book. As they learn the words, they will be able to associate the words with the object, which will help them remember the vocabulary.

There are many other ways you can teach English vocabulary to children. The important thing is to be creative and have fun with it. The more fun your child has, the more they will want to learn.

Teaching English vocabulary to children can be a fun and rewarding experience. There are a number of different activities and games that can be used to help children learn new words. Here are some tips to get you started:

1. Start with the basics. Make sure your child knows the names of common objects around the house. You can also teach them the names of body parts, colours, and shapes.

2. Use everyday opportunities to teach new words. Point out items when you’re out and about, or read books together and discuss the vocabulary.

3. Play word games together. Games like Hangman and Scrabble can be great for teaching new words in a fun way.

4. Use flashcards. Flashcards with pictures and words can be a helpful way for children to learn new vocabulary.

5. Encourage them to use the new words. Get your child to use the new words in sentences and ask them questions about the meanings.

With a little patience and creativity, you can help your child learn English vocabulary in no time.