Blog

Cách dạy trẻ nhớ từ vựng tiếng anh – How to teach children to remember English vocabulary

(English below)

Cách dạy trẻ nhớ từ vựng tiếng anh

Một trong những điều quan trọng nhất mà phụ huynh có thể làm để giúp con cái họ thành công ở trường là đảm bảo họ có một nền tảng vững chắc về từ vựng tiếng Anh. Có một số cách để giúp trẻ nhớ các từ từ vựng tiếng Anh, nhưng một số phương pháp hiệu quả hơn các phương pháp khác. Các mẹo sau đây có thể giúp cha mẹ dạy con cái cách ghi nhớ từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Cách dạy trẻ nhớ từ vựng tiếng Anh

Một thực tế nổi tiếng là trẻ em có những kỷ niệm tốt hơn người lớn. Họ có thể dễ dàng ghi nhớ các từ và cụm từ mới nếu chúng được giới thiệu đúng với chúng. Tuy nhiên, một khi họ học được một từ mới, họ có xu hướng quên nó dễ dàng như vậy. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với giáo viên là tìm cách giúp học sinh của họ nhớ từ vựng mới.

Có nhiều phương pháp có thể được sử dụng để giúp sinh viên nhớ các từ tiếng Anh mới. Một số phương pháp này có hiệu quả hơn những phương pháp khác. Sau đây là một số lời khuyên về cách dạy trẻ nhớ từ vựng tiếng Anh:

1. Sử dụng hình ảnh và video

Hình ảnh và video luôn hữu ích trong việc dạy từ vựng mới. Khi trẻ nhìn thấy một bức tranh của một từ, chúng có nhiều khả năng nhớ nó hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với video. Nếu bạn hiển thị cho học sinh của mình một video về người bản ngữ sử dụng từ vựng mới, họ sẽ có nhiều khả năng nhớ nó hơn.

2. Lặp lại, lặp lại, lặp lại

Sự lặp lại là chìa khóa khi ghi nhớ. Càng nhiều lần trẻ nghe thấy một từ, chúng càng có nhiều khả năng nhớ nó. Cố gắng tìm cách kết hợp từ vựng mới vào các bài học của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang dạy một bài học về động vật, hãy đảm bảo bao gồm các từ vựng mới cho các động vật khác nhau.

3. Sử dụng các thiết bị ghi nhớ

Các thiết bị mnemon là kỹ thuật giúp mọi người nhớ thông tin. Có nhiều thiết bị ghi nhớ khác nhau có thể được sử dụng để giúp trẻ nhớ từ vựng tiếng Anh. Một ví dụ là sử dụng các vần điệu. Nếu bạn có thể tìm ra cách để gieo vần các từ vựng mới, trẻ em sẽ dễ nhớ chúng hơn.

4. Chơi trò chơi

Trò chơi luôn là một cách thú vị để học từ vựng mới. Có nhiều trò chơi khác nhau có thể được sử dụng để giúp trẻ nhớ các từ tiếng Anh. Một trò chơi phổ biến là Hangman. Bạn cũng có thể tạo ra các trò chơi của riêng bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng các trò chơi rất thú vị và chúng kết hợp các từ từ vựng mới.

5. Đưa ra phần thưởng

Trẻ em luôn đáp ứng tốt với phần thưởng. Nếu bạn có thể tìm cách cung cấp phần thưởng cho việc học các từ từ vựng mới, nó sẽ là một động lực tuyệt vời cho trẻ em. Bạn có thể đưa ra giải thưởng nhỏ cho mỗi từ mới được học.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều phương pháp có thể được sử dụng để giúp trẻ nhớ từ vựng tiếng Anh mới. Hãy thử các phương pháp khác nhau và xem cái nào hoạt động tốt nhất cho học sinh của bạn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to teach children to remember English vocabulary

One of the most important things that parents can do to help their children succeed in school is to make sure they have a strong foundation in English vocabulary. There are a number of ways to help children remember English vocabulary words, but some methods are more effective than others. The following tips can help parents teach their children how to effectively remember English vocabulary words.

How to teach children to remember English vocabulary

It is a well-known fact that children have better memories than adults. They can easily memorize new words and phrases if they are properly introduced to them. However, once they learn a new word, they tend to forget it just as easily. This is why it is important for teachers to find ways to help their students remember new vocabulary.

There are many methods that can be used to help students remember new English words. Some of these methods are more effective than others. The following are some tips on how to teach children to remember English vocabulary:

1. Use pictures and videos

Pictures and videos are always helpful in teaching new vocabulary. When children see a picture of a word, they are more likely to remember it. The same goes for videos. If you show your students a video of a native speaker using the new vocabulary, they will be more likely to remember it.

2. Repeat, repeat, repeat

Repetition is key when it comes to memorization. The more times children hear a word, the more likely they are to remember it. Try to find ways to incorporate the new vocabulary into your lessons. For example, if you are teaching a lesson on animals, make sure to include the new vocabulary words for different animals.

3. Use mnemonic devices

Mnemonic devices are techniques that help people remember information. There are many different mnemonic devices that can be used to help children remember English vocabulary. One example is using rhymes. If you can find a way to rhyme the new vocabulary words, it will be easier for children to remember them.

4. Play games

Games are always a fun way to learn new vocabulary. There are many different games that can be used to help children remember English words. One popular game is Hangman. You can also make up your own games. Just make sure that the games are fun and that they incorporate the new vocabulary words.

5. Give rewards

Children always respond well to rewards. If you can find a way to give rewards for learning new vocabulary words, it will be a great motivator for children. You can give small prizes for each new word that is learned.

These are just a few of the many methods that can be used to help children remember new English vocabulary. Try out different methods and see which ones work best for your students.