Blog

Cách đăng ký thi IELTS ở british council – How to register for IELTS in British Council

(English below)

Cách đăng ký thi IELTS ở british council

Cách đăng ký IELTS trong Hội đồng Anh

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS để học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn sẽ cần phải đăng ký với Hội đồng Anh. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung – và bạn sẽ cần phải đăng ký phiên bản phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách đăng ký kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần đăng ký với Hội đồng Anh. Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170 cho bài kiểm tra học thuật và £ 190 cho bài kiểm tra đào tạo chung.

Bạn có thể đăng ký trực tiếp IELTS hoặc qua đường bưu điện, nhưng cách dễ nhất để đăng ký là trực tuyến.

Để đăng ký trực tuyến, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của Hội đồng Anh. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn có thể đăng nhập và bắt đầu quá trình đăng ký.

Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết cá nhân, chi tiết liên hệ và thông tin thanh toán. Bạn cũng sẽ cần chọn một ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ được gửi một email xác nhận. Bạn sẽ cần mang theo email này với bạn vào ngày kiểm tra.

Bạn cũng sẽ cần mang theo hộ chiếu hợp lệ hoặc hình thức nhận dạng khác.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Bạn sẽ được cung cấp hai giờ để hoàn thành các phần nghe, đọc và viết. Phần nói sẽ được tiến hành vào một ngày riêng biệt.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là trắc nghiệm. Trong phần nghe, bạn sẽ nghe các bản ghi âm và trả lời các câu hỏi. Trong phần đọc, bạn sẽ đọc các văn bản và trả lời câu hỏi. Trong phần viết, bạn sẽ viết các bài tiểu luận để trả lời các câu hỏi.

Phần nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và có cơ hội để nói về các chủ đề quan tâm.

thi thử IELTS được xếp loại theo thang điểm 0-9. Bạn sẽ nhận được một điểm riêng cho mỗi phần.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích học tập, bạn sẽ cần đạt được điểm tổng thể từ 6,5 trở lên. Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích đào tạo chung, bạn sẽ cần đạt được điểm tổng thể từ 5,5 trở lên.

Tags: British Council, IELTS

 


 

How to register for IELTS in British Council

How to register for IELTS in British Council

If you want to take the IELTS test in order to study or work in an English-speaking country, you will need to register with the British Council. The IELTS test is offered in two versions – Academic and General Training – and you will need to register for the version that is appropriate for your needs. In this article, we will explain how to register for the IELTS test with the British Council.

If you want to take the IELTS test, you need to register with the British Council. The IELTS test fee is currently £170 for the academic test and £190 for the general training test.

You can register for IELTS in person or by post, but the easiest way to register is online.

To register online, you will need to create an account on the British Council website. Once you have created an account, you can log in and begin the registration process.

You will need to provide your personal details, contact details and payment information. You will also need to choose a test date and test location.

Once you have registered, you will be sent a confirmation email. You will need to bring this email with you on the day of the test.

You will also need to bring a valid passport or other form of identification.

The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking.

You will be given two hours to complete the listening, reading and writing sections. The speaking section will be conducted on a separate day.

The listening, reading and writing sections are multiple-choice. In the listening section, you will listen to recordings and answer questions. In the reading section, you will read texts and answer questions. In the writing section, you will write essays in response to questions.

The speaking section is a face-to-face interview. You will be asked questions about yourself and given opportunities to speak at length on topics of interest.

The IELTS test is graded on a scale of 0-9. You will receive a separate score for each section.

If you are taking the IELTS test for academic purposes, you will need to achieve an overall score of 6.5 or above. If you are taking the IELTS test for general training purposes, you will need to achieve an overall score of 5.5 or above.