Blog

Cách đăng ký thi IELTS ở BC online – How to register for IELTS exam in BC Online

(English below)

Cách đăng ký thi IELTS ở BC online

Nếu bạn muốn đăng ký bài kiểm tra IELTS tại BC Online, có một vài điều bạn cần làm. Đầu tiên, bạn cần tạo một tài khoản trên trang web BC Online. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ cần phải đăng nhập và nhấp vào tab “IELTS”. Từ đó, bạn sẽ cần nhấp vào liên kết “Đăng ký cho IELTS”. Sau khi bạn đã nhấp vào liên kết đó, bạn sẽ cần điền vào một số thông tin về bản thân và thông tin liên hệ của bạn. Khi bạn đã điền vào tất cả các thông tin cần thiết, bạn sẽ cần nhấp vào nút “Gửi”. Sau khi bạn đã gửi thông tin của mình, bạn sẽ cần phải trả phí đăng ký. Khi bạn đã trả phí đăng ký, bạn sẽ có thể in ra trang xác nhận của mình.

Nếu bạn muốn đăng ký bài kiểm tra IELTS trong BC Online, có một vài bước bạn cần tuân theo. Đầu tiên, bạn cần tạo một tài khoản trên trang web BC Online. Khi bạn đã thực hiện điều này, bạn sẽ cần phải đăng nhập và nhấp vào liên kết ‘Đăng ký IELTS’. Tiếp theo, bạn sẽ cần điền vào một số chi tiết cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Sau này, bạn sẽ cần chọn ngày và giờ mà bạn muốn tham gia kỳ thi IELTS. Một khi bạn đã làm điều này, bạn sẽ cần phải trả phí đăng ký. Bước cuối cùng là in ra email xác nhận của bạn và mang theo bên mình vào ngày thi.

Tags: BC, IELTS

 


 

How to register for IELTS exam in BC Online

If you want to register for the IELTS exam in BC Online, there are a few things you need to do. First, you need to create an account on the BC Online website. Once you have created an account, you will need to log in and click on the “IELTS” tab. From there, you will need to click on the “Register for IELTS” link. After you have clicked on that link, you will need to fill out some information about yourself and your contact information. Once you have filled out all of the required information, you will need to click on the “Submit” button. After you have submitted your information, you will need to pay the registration fee. Once you have paid the registration fee, you will be able to print out your confirmation page.

If you want to register for the IELTS exam in BC Online, there are a few steps that you need to follow. First, you need to create an account on the BC Online website. Once you have done this, you will need to log in and click on the ‘IELTS Registration’ link. Next, you will need to fill out some personal details, including your name, email address, and phone number. After this, you will need to select the date and time that you would like to take the IELTS exam. Once you have done this, you will need to pay the registration fee. The final step is to print out your confirmation email and bring it with you on the day of the exam.