Blog

Cách đăng ký thi IELTS idp – How to register for IELTS IDP

(English below)

Cách đăng ký thi IELTS idp

Bạn đang muốn làm bài kiểm tra IELTS? Đăng ký IELTS là một quá trình đơn giản và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện. IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS với IDP, bạn cần đăng ký trực tuyến. Đây là cách làm thế nào:

1. Truy cập trang web IDP IELTS và tạo tài khoản.

2. Chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra của bạn.

3. Trả phí kiểm tra.

4. Điền vào mẫu đơn.

5. Tải lên một bức ảnh kiểu hộ chiếu gần đây.

6. Gửi mẫu đơn đã hoàn thành của bạn và thanh toán cho IDP.

Bạn sẽ nhận được một email từ IDP xác nhận đăng ký của bạn. Vui lòng in email này và mang nó theo bạn vào ngày kiểm tra.

Bạn cần đăng ký IELTS ít nhất bốn tuần trước ngày thi thử của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

How to register for IELTS IDP

Are you looking to take the IELTS test? Registering for the IELTS is a simple process and in this article, we will show you how to do it. The IELTS is an English proficiency test that is required for many universities and employers. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking.

If you want to take the IELTS test with IDP, you need to register online. Here’s how:

1. Go to the IDP IELTS website and create an account.

2. Choose your test date and test location.

3. Pay the test fee.

4. Fill out the application form.

5. Upload a recent passport-style photograph.

6. Send your completed application form and payment to IDP.

You will receive an email from IDP confirming your registration. Please print this email and bring it with you on the day of the test.

You need to register for IELTS at least four weeks before your test date.