Blog

Cách đăng ký thi IELTS BC – How to register for IELTS BC

(English below)

Cách đăng ký thi IELTS BC

IELTS BC là một hệ thống trực tuyến cho phép bạn đăng ký kiểm tra IELTS.

Để đăng ký IELTS BC, bạn sẽ cần tạo một tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và quốc gia cư trú.

Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể đăng nhập và chọn thử nghiệm IELTS mà bạn muốn thực hiện.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết liên lạc và thông tin thanh toán của bạn.

Khi bạn đã đăng ký IELTS BC, bạn sẽ có thể truy cập tài khoản của mình và xem kết quả kiểm tra trực tuyến.

Đăng ký IELTS của Hội đồng Anh là một quá trình đơn giản có thể được hoàn thành trực tuyến chỉ trong vài phút. Đây là những gì bạn cần làm:

1. Truy cập trang web IELTS của Hội đồng Anh và tạo tài khoản.

2. Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và quốc gia cư trú.

3. Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, hãy đăng nhập và chọn ‘IELTS đăng ký kiểm tra.

4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành đăng ký của bạn.

5. Bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS trước khi bạn có thể xác nhận vị trí của mình.

6. Sau khi đăng ký của bạn hoàn tất, bạn sẽ nhận được xác nhận email với thêm chi tiết về bài kiểm tra IELTS của bạn, bao gồm ngày kiểm tra, thời gian và địa điểm.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đăng ký IELTS càng sớm càng tốt để đảm bảo ngày và giờ thi thử ưa thích của bạn.

Tags: BC, IELTS

 


 

How to register for IELTS BC

IELTS BC is an online system that allows you to register for the IELTS test.

To register for IELTS BC, you will need to create an account and provide some personal information, including your name, email address, and country of residence.

Once you have created an account, you will be able to login and select the IELTS test that you wish to take.

You will then be asked to provide your contact details and payment information.

Once you have registered for IELTS BC, you will be able to access your account and view your test results online.

The British Council IELTS registration is a simple process that can be completed online in just a few minutes. Here’s what you need to do:

1. Go to the British Council IELTS website and create an account.

2. You will need to provide some personal information, including your name, email address, and country of residence.

3. Once you have created your account, log in and select ‘IELTS test registration’.

4. Follow the instructions on the screen to complete your registration.

5. You will need to pay the IELTS test fee before you can confirm your place.

6. Once your registration is complete, you will receive an email confirmation with further details about your IELTS test, including the test date, time, and location.

We strongly recommend that you register for IELTS as early as possible to secure your preferred test date and time.