Blog

Cách đăng ký IELTS – How to register for IELTS

(English below)

Cách đăng ký IELTS

Cách đăng ký IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS Australia và Cambridge, và được thành lập vào năm 1989. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận điểm số IELTS là bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thử nghiệm:

Học thuật IELTS: Đối với những người đăng ký học tại một trường đại học nói tiếng Anh hoặc để đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc qua thư. Phí kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thử nghiệm và vị trí thử nghiệm của bạn.

Để đăng ký IELTS trực tuyến, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và cung cấp chi tiết cá nhân, thông tin liên hệ và chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra của bạn.

Để đăng ký IELTS qua thư, bạn sẽ cần tải xuống và hoàn thành mẫu đăng ký. Sau đó, bạn sẽ cần gửi biểu mẫu đã hoàn thành, cùng với khoản thanh toán của bạn, đến Trung tâm kiểm tra IELTS gần nhất của bạn.

Chuẩn bị IELTS: Cách đăng ký IELTS

Thực hiện bài kiểm tra IELTS là một bước quan trọng trong hành trình học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh. Một khi bạn đã quyết định làm bài kiểm tra, bước tiếp theo là đăng ký. Điều này có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Đọc trên một hướng dẫn từng bước về cách đăng ký IELTS.

Bước đầu tiên là tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email và quốc gia cư trú. Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn có thể đăng nhập và bắt đầu quá trình đăng ký.

Bước tiếp theo là chọn loại thi thử IELTS bạn muốn thực hiện. Có hai loại bài kiểm tra IELTS: đào tạo học thuật và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học khác. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Khi bạn đã chọn loại thi thử IELTS bạn muốn thực hiện, bạn sẽ cần chọn một ngày kiểm tra và vị trí. Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trong suốt cả năm và bạn có thể tìm thấy một trung tâm thi thử ở quốc gia của bạn trên trang web của IELTS.

Bước tiếp theo là trả phí kiểm tra IELTS. Phí khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang làm bài kiểm tra, nhưng thường là khoảng 200 USD. Bạn có thể trả phí trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hoặc trong một số trường hợp, bạn có thể trả bằng tiền mặt tại trung tâm thi thử vào ngày kiểm tra.

Bước cuối cùng là hoàn thành mẫu đơn trực tuyến. Hình thức này sẽ yêu cầu bạn cho một số thông tin cá nhân, cũng như một số thông tin cơ bản về giáo dục và kinh nghiệm làm việc của bạn. Khi bạn đã gửi biểu mẫu, bạn sẽ nhận được xác nhận email với chi tiết đăng ký kiểm tra IELTS của mình.

Đó là nó! Bây giờ bạn đã đăng ký cho IELTS. Tất cả những gì còn lại để làm là bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra. Có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn, bao gồm các bài kiểm tra thực hành IELTS, hướng dẫn học tập và hướng dẫn trực tuyến. Chúc may mắn!

Tags: IELTS

 


 

How to register for IELTS

How to Register for IELTS

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989. More than 10,000 organizations worldwide accept IELTS scores as evidence of English language proficiency.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic: for people applying to study in an English-speaking university or for professional registration

IELTS General Training: for people who need English for work, training or migration purposes

You can register for IELTS online or by mail. The test fee varies depending on your test version and test location.

To register for IELTS online, you will need to create an account on the IELTS website and provide your personal details, contact information and payment details. You will then be able to select your test date and test location.

To register for IELTS by mail, you will need to download and complete the registration form. You will then need to send the completed form, along with your payment, to your nearest IELTS test centre.

IELTS Preparation: How to Register for IELTS

Taking the IELTS test is an important step in your journey to study in an English-speaking country. Once you have decided to take the test, the next step is to register. This can seem like a daunting task, but we are here to help. Read on for a step-by-step guide on how to register for IELTS.

The first step is to create an account on the IELTS website. You will need to provide some personal information, including your name, email address, and country of residence. Once you have created your account, you can log in and begin the registration process.

The next step is to select the type of IELTS test you would like to take. There are two types of IELTS tests: Academic and General Training. The Academic test is for those who want to study at a university or other institution of higher education. The General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country, or who need English for work or training purposes.

Once you have selected the type of IELTS test you would like to take, you will need to select a test date and location. IELTS test dates are available throughout the year, and you can find a test center in your country on the IELTS website.

The next step is to pay the IELTS test fee. The fee varies depending on the country you are taking the test in, but is typically around $200 USD. You can pay the fee online with a credit or debit card, or in some cases, you may be able to pay in cash at the test center on the day of the test.

The final step is to complete the online application form. This form will ask you for some personal information, as well as some background information about your education and work experience. Once you have submitted the form, you will receive an email confirmation with your IELTS test registration details.

That’s it! You are now registered for IELTS. All that’s left to do is start preparing for the test. There are a number of resources available to help you, including IELTS practice tests, study guides, and online tutorials. Good luck!