Blog

Cách đăng ký học IELTS – How to register for IELTS

(English below)

Cách đăng ký học IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được hầu hết các tổ chức học thuật của Úc, Anh, Canada, Ailen, New Zealand và Nam Phi chấp nhận, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra IELTS đã được thực hiện trong năm qua.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn theo đuổi trình độ chuyên môn. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Bài kiểm tra được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, hãy truy cập trang web IELTS và tạo tài khoản. Khi bạn có một tài khoản, bạn có thể đăng ký một ngày kiểm tra và vị trí thuận tiện cho bạn. Bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra khi đăng ký.

Giả sử bạn muốn một bài viết có tiêu đề “Cách đăng ký IELTS”:

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận trên toàn cầu. Các cá nhân muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh thường được yêu cầu lấy IELTS.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Những người làm bài kiểm tra nhận được một số điểm trên mỗi phần và điểm tổng thể trên thang điểm 9.

Đăng ký cho IELTS có thể được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua một ứng dụng giấy. Phí đăng ký là $ 330 CAD.

Đăng ký trực tuyến là phương pháp ưa thích vì nó nhanh hơn và thuận tiện hơn. Để đăng ký trực tuyến, hãy tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và điền vào thông tin cần thiết. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn ngày và vị trí kiểm tra của bạn.

Các ứng dụng giấy có thể được lấy từ Trung tâm thi thử IELTS địa phương của bạn. Để tìm trung tâm thi thử gần nhất của bạn, hãy tham khảo trang web của IELTS. Khi bạn có ứng dụng, hãy điền vào và gửi nó đến địa chỉ được cung cấp.

Ngày kiểm tra IELTS được cung cấp trong suốt cả năm. Để xem ngày thi thử cập nhật nhất, hãy truy cập trang web của IELTS.

Khi đăng ký IELTS, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số hộ chiếu của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn một ngày thi thử và vị trí.

Điều quan trọng là phải đăng ký trước các IELTS khi ngày thi thử lấp đầy nhanh chóng. Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký ít nhất hai tháng trước ngày thi thử mong muốn của bạn.

Thực hiện theo các bước này để đăng ký IELTS và bạn sẽ trên đường đạt được các mục tiêu ngôn ngữ tiếng Anh của mình.

Tags: IELTS

 


 

How to register for IELTS

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. More than 3 million IELTS tests were taken in the past year.

There are two versions of the IELTS test: the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to pursue a professional qualification. The General Training Version is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score. The Speaking section is conducted as a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The test is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

To register for the IELTS test, visit the IELTS website and create an account. Once you have an account, you can register for a test date and location that is convenient for you. You will need to pay the test fee when you register.

Assuming you would like an article titled “How to Register for IELTS”:

The IELTS, or International English Language Testing System, is a globally recognized English proficiency test. Individuals who wish to study or work in an English-speaking country are often required to take the IELTS.

The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Test-takers receive a score on each section and an overall band score on a 9-band scale.

Registration for the IELTS can be done online or through a paper application. The registration fee is $330 CAD.

Online registration is the preferred method as it is faster and more convenient. To register online, create an account on the IELTS website and fill out the required information. You will then be able to select your test date and location.

Paper applications can be obtained from your local IELTS test center. To find your nearest test center, consult the IELTS website. Once you have the application, fill it out and send it to the address provided.

IELTS test dates are offered throughout the year. To see the most up-to-date test dates, visit the IELTS website.

When registering for the IELTS, you will need to provide some personal information, such as your name, address, and passport number. You will also need to select a test date and location.

It is important to register for the IELTS well in advance as test dates fill up quickly. We recommend registering at least two months before your desired test date.

Follow these steps to register for the IELTS and you’ll be on your way to achieving your English language goals.