Blog

Cách cải thiện reading IELTS – How to improve Reading IELTS

(English below)

Cách cải thiện reading IELTS

Điểm ban nhạc

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện điểm số đọc IELTS của mình, có một vài điều bạn có thể làm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem qua một số lời khuyên về cách cải thiện điểm số của bạn.

Giả sử bạn muốn một bài viết 1000 từ về chủ đề cải thiện điểm đọc IELTS của một người:

Có một số cách để cải thiện điểm đọc IELTS của bạn. Đây là 10 lời khuyên:

1. Đọc một loạt các văn bản

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện khả năng đọc của bạn là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết tốt về các loại văn bản khác nhau và cũng cải thiện tốc độ đọc của bạn.

2. Thực hành đọc to

Điều này có vẻ như là một mẹo kỳ lạ, nhưng đọc to thực sự có thể rất có lợi. Nó sẽ giúp bạn cải thiện cách phát âm và cũng tăng sự hiểu biết của bạn về văn bản.

3. Hãy thử các chiến lược đọc khác nhau

Khi bạn đang đọc một văn bản, điều quan trọng là sử dụng các chiến lược đọc khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn không nên đọc văn bản từ đầu đến cuối. Thay vào đó, bạn nên lướt qua văn bản để có được cái nhìn tổng quan, quét văn bản để tìm thông tin cụ thể, sau đó đọc chi tiết văn bản.

4. Thực hành bài kiểm tra

Tập luyện giúp hoàn hảo hơn! Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc IELTS là làm bài kiểm tra thực hành. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng thi thử và cũng cho phép bạn xác định điểm yếu của mình.

5. Thời gian của chính mình

Khi bạn đang thực hiện bài kiểm tra đọc IELTS, bạn sẽ được giới hạn thời gian là 60 phút. Điều này có vẻ như rất nhiều thời gian, nhưng điều quan trọng là sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan. Một cách để làm điều này là thời gian bản thân khi bạn đang luyện tập ở nhà. Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc bản thân trong quá trình kiểm tra.

6. Đưa ra dự đoán

Khi bạn đang đọc một văn bản, điều quan trọng là đưa ra dự đoán. Điều này có nghĩa là bạn nên cố gắng đoán xem văn bản là gì trước khi bạn bắt đầu đọc. Điều này sẽ giúp bạn tập trung đọc và cũng cải thiện sự hiểu biết của bạn về văn bản.

7. Xác định các từ và cụm từ khóa

Khi bạn đang đọc một văn bản, điều quan trọng là xác định các từ và cụm từ khóa. Đây là những từ và cụm từ sẽ giúp bạn hiểu ý tưởng chính của văn bản.

8. Tóm tắt văn bản

Sau khi bạn đọc xong một văn bản, điều quan trọng là phải tóm tắt các điểm chính. Điều này sẽ giúp bạn hiểu văn bản tốt hơn và cũng nhớ thông tin.

9. Thực hành với các câu hỏi

Một cách khác để chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc IELTS là thực hành với các câu hỏi. Điều này có nghĩa là bạn nên cố gắng trả lời các câu hỏi về văn bản trước khi bạn bắt đầu đọc. Điều này sẽ giúp bạn tập trung đọc và cũng cải thiện sự hiểu biết của bạn về văn bản.

10. Nhận trợ giúp từ một gia sư

Nếu bạn đang đấu tranh để cải thiện điểm số đọc IELTS của mình, có thể rất hữu ích để nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn xác định điểm yếu của mình và cũng cung cấp cho bạn các chiến lược để cải thiện điểm số của bạn.

Tags: Reading, IELTS

 


 

How to improve Reading IELTS

band score

If you’re looking to improve your IELTS reading band score, there are a few things you can do. In this article, we’ll go over some tips on how to improve your score.

Assuming you would like a 1000 word post on the topic of improving one’s IELTS Reading score:

There are a number of ways to improve your IELTS Reading score. Here are 10 tips:

1. Read a variety of texts

One of the best ways to improve your reading ability is to read as much as possible. This will help you to develop a good understanding of different types of texts and also improve your reading speed.

2. Practice reading aloud

This may seem like a strange tip, but reading aloud can actually be very beneficial. It will help you to improve your pronunciation and also increase your understanding of the text.

3. Try different reading strategies

When you are reading a text, it is important to use different reading strategies. This means that you should not just read the text from beginning to end. Instead, you should skim the text to get an overview, scan the text to find specific information, and then read the text in detail.

4. Take practice tests

Practice makes perfect! One of the best ways to prepare for the IELTS Reading test is to take practice tests. This will help you to familiarize yourself with the test format and also enable you to identify your weaknesses.

5. Time yourself

When you are taking the IELTS Reading test, you will be given a time limit of 60 minutes. This may seem like a lot of time, but it is important to use your time wisely. One way to do this is to time yourself when you are practicing at home. This will help you to pace yourself during the test.

6. Make predictions

When you are reading a text, it is important to make predictions. This means that you should try to guess what the text is about before you start reading. This will help you to focus your reading and also improve your understanding of the text.

7. Identify key words and phrases

When you are reading a text, it is important to identify key words and phrases. These are the words and phrases that will help you to understand the main idea of the text.

8. Summarize the text

After you have finished reading a text, it is important to summarize the main points. This will help you to understand the text better and also remember the information.

9. Practice with questions

Another way to prepare for the IELTS Reading test is to practice with questions. This means that you should try to answer questions about the text before you start reading. This will help you to focus your reading and also improve your understanding of the text.

10. Get help from a tutor

If you are struggling to improve your IELTS Reading score, it may be helpful to get help from a tutor. A tutor can help you to identify your weaknesses and also give you strategies to improve your score.