Blog

Cách cải thiện IELTS writing – How to improve IELTS Writing

(English below)

Cách cải thiện IELTS writing

Bạn đang tìm kiếm các mẹo để cải thiện điểm số IELTS của mình? Vậy bạn đã đến đúng chỗ! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo hữu ích để giúp bạn tăng điểm viết IELTS của bạn.

Trước hết, bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu nhiệm vụ mà bạn đang được yêu cầu làm. Có hai loại tác vụ trong bài kiểm tra viết IELTS: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một số dữ liệu hoặc một quy trình. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Một khi bạn đã hiểu nhiệm vụ, bạn cần lập kế hoạch bài luận của mình. Đây là nơi bạn quyết định những điểm bạn sẽ thực hiện và cách bạn sẽ cấu trúc bài luận của mình. Một cấu trúc tiểu luận tốt là rất quan trọng để đạt được số điểm cao trong viết IELTS.

Một khi bạn đã lên kế hoạch cho bài luận của mình, đã đến lúc bắt đầu viết! Hãy chắc chắn rằng bạn viết rõ ràng và mạch lạc, và sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn không phạm bất kỳ sai lầm nào với ngữ pháp hoặc chính tả.

Cuối cùng, hãy nhớ đọc lại bài luận của bạn trước khi bạn gửi nó. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bạn chưa phạm bất kỳ sai lầm nào và bài luận của bạn không có lỗi.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ đang trên đường đạt được điểm viết IELTS cao!

Bạn có định làm bài kiểm tra IELTS sớm không? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể cải thiện điểm số IELTS của mình. Rốt cuộc, bài kiểm tra viết có giá trị tổng cộng 4 điểm và nó có thể là sự khác biệt giữa việc đạt được điểm số bạn cần và không nhận được điểm số bạn cần.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số lời khuyên về cách cải thiện điểm số viết IELTS của bạn.

1. Biết định dạng thi thử

Bước đầu tiên để cải thiện điểm số IELTS của bạn là biết định dạng thi thử. Bài kiểm tra viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng và bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo dựa trên thông tin được cung cấp. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được đưa ra một chủ đề bài luận, và bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận.

2. Biết những gì các giám khảo đang tìm kiếm

Bước thứ hai để cải thiện điểm số IELTS của bạn là biết những gì các giám khảo đang tìm kiếm. Trong nhiệm vụ 1, giám khảo đang tìm kiếm khả năng của bạn để mô tả thông tin một cách chính xác. Trong nhiệm vụ 2, giám khảo đang tìm kiếm khả năng của bạn để bày tỏ ý kiến ​​của bạn về một chủ đề nhất định và để hỗ trợ ý kiến ​​của bạn với các ví dụ và lý do.

3. Thực hành, thực hành, thực hành

Bước thứ ba để cải thiện điểm số IELTS của bạn là thực hành, thực hành, thực hành. Cách tốt nhất để thực hành cho bài kiểm tra viết IELTS là thực hiện nhiều bài kiểm tra thực hành. Bạn có thể tìm thấy các bài kiểm tra thực hành trong sách chuẩn bị IELTS hoặc trực tuyến. Khi bạn thực hiện một bài kiểm tra thực hành, hãy đảm bảo bạn có thời gian để bạn có thể làm quen với việc làm việc dưới áp lực.

4. Tham gia một khóa học viết

Nếu bạn muốn cải thiện điểm số viết IELTS của mình, bạn có thể muốn xem xét tham gia một khóa học viết. Một khóa học viết sẽ dạy bạn cách cấu trúc các bài tiểu luận của bạn, cách sử dụng ngôn ngữ thuyết phục và cách sử dụng các loại bằng chứng hỗ trợ khác nhau.

5. Sử dụng từ điển

Khi bạn đang thực hiện bài kiểm tra viết IELTS, bạn được phép sử dụng từ điển. Một từ điển có thể là một công cụ hữu ích khi bạn đang cố gắng nghĩ đúng từ để sử dụng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng từ điển khi bạn thực sự cần. Nếu bạn sử dụng từ điển quá thường xuyên, nó sẽ làm chậm bài viết của bạn, và nó sẽ làm cho bài luận của bạn âm thanh khó khăn.

6. Don Tiết lo lắng về ngữ pháp

Một sai lầm phổ biến mà sinh viên mắc phải khi họ thực hiện bài kiểm tra viết IELTS là họ lo lắng quá nhiều về ngữ pháp. Mặc dù điều quan trọng là sử dụng ngữ pháp thích hợp, bạn không nên để những sai lầm ngữ pháp ngăn bạn hoàn thành bài luận của mình. Người kiểm tra không tìm kiếm ngữ pháp hoàn hảo; Họ đang tìm kiếm khả năng của bạn để truyền đạt ý tưởng của bạn rõ ràng.

7. Lập kế hoạch bài luận của bạn

Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, bạn nên dành một vài phút để lên kế hoạch cho bài luận của mình. Lập kế hoạch bài luận của bạn sẽ giúp bạn tổ chức các ý tưởng của mình và đảm bảo rằng bạn bao gồm tất cả các thông tin mà bạn cần bao gồm.

8. Sử dụng các từ kết nối

Khi bạn đang viết bài luận của mình, bạn nên sử dụng các từ kết nối để liên kết các ý tưởng của bạn với nhau. Kết nối các từ sẽ làm cho bài luận của bạn nghe có vẻ trôi chảy và mạch lạc hơn.

9. Thực hành viết dưới áp lực thời gian

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra viết IELTS là làm bài kiểm tra thực hành. Khi bạn thực hiện một bài kiểm tra thực hành, hãy đảm bảo bạn có thời gian để bạn có thể làm quen với việc làm việc dưới áp lực.

10. Nhận phản hồi về bài viết của bạn

Cuối cùng, một trong những cách tốt nhất để cải thiện điểm số IELTS của bạn là nhận phản hồi về bài viết của bạn. Nếu bạn biết ai đó là người nói tiếng Anh bản địa, hãy yêu cầu họ đọc bài luận của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi. Ngoài ra, bạn có thể gửi bài luận của mình cho khóa học chuẩn bị IELTS và các giảng viên sẽ cung cấp cho bạn phản hồi về bài luận của bạn.

Tags: Writing, IELTS

 


 

How to improve IELTS Writing

Are you looking for tips to improve your IELTS Writing score? Then you have come to the right place! In this article, we will give you some useful tips to help you boost your IELTS Writing score.

First of all, you need to make sure that you understand the task that you are being asked to do. There are two types of tasks in the IELTS Writing test: Task 1 and Task 2. In Task 1, you will be asked to describe some data or a process. In Task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Once you have understood the task, you need to plan your essay. This is where you decide what points you are going to make and how you are going to structure your essay. A good essay structure is crucial to achieving a high score in IELTS Writing.

Once you have planned your essay, it is time to start writing! Make sure that you write clearly and coherently, and use a range of vocabulary and sentence structures. Also, make sure that you do not make any mistakes with grammar or spelling.

Finally, remember to proofread your essay before you submit it. This will help to ensure that you have not made any mistakes and that your essay is error-free.

By following these tips, you will be well on your way to achieving a high IELTS Writing score!

Are you planning to take the IELTS test soon? If your answer is yes, then you might be wondering how you can improve your IELTS Writing score. After all, the Writing test is worth a total of 4 points, and it can be the difference between getting the score you need and not getting the score you need.

In this article, we will look at some tips on how to improve your IELTS Writing score.

1. Know the Test Format

The first step to improving your IELTS Writing score is to know the test format. The IELTS Writing test consists of two tasks. In Task 1, you will be given a graph, chart, or table, and you will be asked to write a report based on the information given. In Task 2, you will be given an essay topic, and you will be asked to write an essay.

2. Know What the Examiners Are Looking For

The second step to improving your IELTS Writing score is to know what the examiners are looking for. In Task 1, the examiner is looking for your ability to describe information accurately. In Task 2, the examiner is looking for your ability to express your opinion on a given topic, and to support your opinion with examples and reasons.

3. Practice, Practice, Practice

The third step to improving your IELTS Writing score is to practice, practice, practice. The best way to practice for the IELTS Writing test is to do lots of practice tests. You can find practice tests in IELTS preparation books or online. When you do a practice test, make sure you time yourself so that you can get used to working under pressure.

4. Take a Writing Course

If you want to improve your IELTS Writing score, you might want to consider taking a writing course. A writing course will teach you how to structure your essays, how to use persuasive language, and how to use different types of supporting evidence.

5. Use a Dictionary

When you are taking the IELTS Writing test, you are allowed to use a dictionary. A dictionary can be a helpful tool when you are trying to think of the right word to use. However, you should only use a dictionary when you absolutely need to. If you use a dictionary too often, it will slow down your writing, and it will make your essay sound choppy.

6. Don’t Worry About Grammar

One common mistake that students make when they are taking the IELTS Writing test is that they worry too much about grammar. While it is important to use proper grammar, you should not let grammatical mistakes stop you from finishing your essay. The examiner is not looking for perfect grammar; they are looking for your ability to communicate your ideas clearly.

7. Plan Your Essay

Before you start writing your essay, you should take a few minutes to plan your essay. Planning your essay will help you to Organize your ideas and to make sure that you include all of the information that you need to include.

8. Use Connecting Words

When you are writing your essay, you should use connecting words to link your ideas together. Connecting words will make your essay sound more fluent and more coherent.

9. Practice Writing Under Time Pressure

As we mentioned earlier, one of the best ways to prepare for the IELTS Writing test is to do practice tests. When you do a practice test, make sure you time yourself so that you can get used to working under pressure.

10. Get Feedback on Your Writing

Finally, one of the best ways to improve your IELTS Writing score is to get feedback on your writing. If you know someone who is a native English speaker, ask them to read your essay and give you feedback. Alternatively, you can submit your essay to an IELTS preparation course, and the instructors will give you feedback on your essay.