Blog

Các lớp học tiếng anh – English classes

(English below)

Các lớp học tiếng anh

Các lớp học tiếng Anh

Giới thiệu

IELTS, hoặc Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho việc nhập học và việc làm của trường đại học. IELTS được cung cấp trong hai phiên bản – đào tạo chung của IELTS và IELTS. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức sau trung học, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và IELTS USA. Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó nói và nghe của bạn được kiểm tra bởi những người đánh giá con người được đào tạo thay vì máy tính.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất với bài kiểm tra nói trực tiếp để đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh trò chuyện.

Không có bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh nào khác cung cấp cho bạn điểm số cho mỗi trong bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS cung cấp một thước đo công bằng, chính xác và đáng tin cậy về các kỹ năng ngôn ngữ, điều này rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó nói và nghe của bạn được kiểm tra bởi những người đánh giá con người được đào tạo thay vì máy tính. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất với bài kiểm tra nói trực tiếp để đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh trò chuyện. Không có bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh nào khác cung cấp cho bạn điểm số cho mỗi trong bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. IELTS cung cấp một thước đo công bằng, chính xác và đáng tin cậy về các kỹ năng ngôn ngữ, điều này rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Có nhiều lý do tại sao bạn nên lấy IELTS. Dưới đây là một số lợi ích:

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó nói và nghe của bạn được kiểm tra bởi những người đánh giá con người được đào tạo thay vì máy tính.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất với bài kiểm tra nói trực tiếp để đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh trò chuyện.

Không có bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh nào khác cung cấp cho bạn điểm số cho mỗi trong bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS cung cấp một thước đo công bằng, chính xác và đáng tin cậy về các kỹ năng ngôn ngữ, điều này rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo chung của IELTS và IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức sau trung học, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và IELTS USA. Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo chung của IELTS và IELTS. Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức sau trung học, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích công việc hoặc đào tạo. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và IELTS USA. Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới. IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge. IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó nói và nghe của bạn được kiểm tra bởi những người đánh giá con người được đào tạo thay vì máy tính. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất với bài kiểm tra nói trực tiếp để đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh trò chuyện. Không có bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh nào khác cung cấp cho bạn điểm số cho mỗi trong bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. IELTS cung cấp một thước đo công bằng, chính xác và đáng tin cậy về các kỹ năng ngôn ngữ, điều này rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo chung của IELTS và IELTS. Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức sau trung học, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và IELTS USA. Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

English classes

English classes

Introduction

IELTS, or the International English Language Testing System, is an English proficiency test for non-native English speakers. It is widely accepted as a proof of English proficiency for university admission and employment. IELTS is offered in two versions – IELTS Academic and IELTS General Training. The IELTS test has four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS Academic is for test takers who want to study at a university or post-secondary institution where English is the language of instruction. IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English proficiency for work or training purposes.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and IELTS USA. IELTS test centers are located in over 140 countries around the world.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies.

IELTS is the only English language test where your speaking and listening are tested by trained human assessors instead of a computer.

IELTS is the only English language test with a one-on-one speaking test to assess your use of conversational English.

No other English language test gives you a score for each of the four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS provides a fair, accurate and reliable measure of language skills, which is essential for anyone who wants to study or work where English is the language of communication.

IELTS is an English language test that is accepted by over 10,000 organizations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies. IELTS is the only English language test where your speaking and listening are tested by trained human assessors instead of a computer. IELTS is the only English language test with a one-on-one speaking test to assess your use of conversational English. No other English language test gives you a score for each of the four language skills – listening, reading, writing and speaking. IELTS provides a fair, accurate and reliable measure of language skills, which is essential for anyone who wants to study or work where English is the language of communication.

There are many reasons why you should take IELTS. Here are some of the benefits:

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies.

IELTS is the only English language test where your speaking and listening are tested by trained human assessors instead of a computer.

IELTS is the only English language test with a one-on-one speaking test to assess your use of conversational English.

No other English language test gives you a score for each of the four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS provides a fair, accurate and reliable measure of language skills, which is essential for anyone who wants to study or work where English is the language of communication.

IELTS is available in two versions – IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for test takers who want to study at a university or post-secondary institution where English is the language of instruction.

IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English proficiency for work or training purposes.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and IELTS USA. IELTS test centers are located in over 140 countries around the world.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is available in two versions – IELTS Academic and IELTS General Training. IELTS Academic is for test takers who want to study at a university or post-secondary institution where English is the language of instruction. IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English proficiency for work or training purposes. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and IELTS USA. IELTS test centers are located in over 140 countries around the world. IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is the only English language test where your speaking and listening are tested by trained human assessors instead of a computer. IELTS is the only English language test with a one-on-one speaking test to assess your use of conversational English. No other English language test gives you a score for each of the four language skills – listening, reading, writing and speaking. IELTS provides a fair, accurate and reliable measure of language skills, which is essential for anyone who wants to study or work where English is the language of communication.

IELTS is available in two versions – IELTS Academic and IELTS General Training. IELTS Academic is for test takers who want to study at a university or post-secondary institution where English is the language of instruction. IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English proficiency for work or training purposes.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and IELTS USA. IELTS test centers are located in over 140 countries around the world.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.