Blog

Các loại IELTS – Types of IELTS

(English below)

Các loại IELTS

Bài kiểm tra

Có hai loại bài kiểm tra IELTS để lựa chọn, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn bằng tiếng Anh. Các IELTs học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học, và các IELTs nói chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được yêu cầu bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh. Có hai phiên bản của bài kiểm tra: IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho các ứng viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký các cơ quan chuyên môn.

Đào tạo chung của IELTS dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh) hoặc muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ dưới mức.

Bài kiểm tra có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các thành phần lắng nghe và nói. Tuy nhiên, các thành phần đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang học tập học thuật hay phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau ở mỗi quốc gia. Ví dụ, phí kiểm tra ở Úc là 330 đô la AUD, trong khi phí kiểm tra ở Anh là GBP £ 170.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: IELTS

 


 

Types of IELTS

test

There are two types of IELTS test to choose from, depending on your goals in English. The Academic IELTS is for people who want to study at university, and the General IELTS is for people who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, New Zealand and the UK. There are two versions of the test: IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for candidates who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register for professional bodies.

IELTS General Training is for candidates who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand and the UK) or who want to train or study at below degree level.

The test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking components. However, the Reading and Writing components differ depending on whether you are taking the Academic or the General Training version of the test.

The IELTS test fee is different in each country. For example, the test fee in Australia is AUD$330, while the test fee in the UK is GBP£170.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.