Blog

Các đợt thi IELTS – IELTS tests

(English below)

Các đợt thi IELTS

Các bài kiểm tra IELTS

những gì bạn cần biết

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ cần học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

Các bài kiểm tra IELTS có sẵn ở hai định dạng – đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trung học cơ sở hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Các bài kiểm tra của IELTS được tạo thành từ bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các thành phần thi thử là bắt buộc. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể được hoàn thành vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Các bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Các kết quả kiểm tra được báo cáo là điểm từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập, làm việc hoặc di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh, hãy làm bài kiểm tra IELTS có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Tags: IELTS

 


 

IELTS tests

IELTS tests

What you need to know

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is one of the world’s most popular English language proficiency tests, with over 3 million tests taken in the past year. The test is designed to assess the language ability of non-native English speakers who need to study or work where English is the language of communication.

IELTS tests are available in two formats – Academic and General Training. The Academic test is for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

IELTS tests are made up of four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All test components are compulsory. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading and Writing tests are completed in one sitting. The Speaking test may be completed on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS tests are graded on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. The test results are reported as a score from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

If you are planning to study, work or migrate to an English-speaking country, taking an IELTS test can help you to achieve your goals.