Blog

Các đợt thi IELTS 2021 – IELTS tests 2021

(English below)

Các đợt thi IELTS 2021

Các bài kiểm tra IELTS vào năm 2021 sẽ rất khác với những gì chúng ta đã quen. Với đại dịch vẫn còn hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, các cơ quan thử nghiệm IELTS đã phải thích nghi và thay đổi cách tiến hành các thử nghiệm.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần – đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra IELTS thường được thực hiện bởi những người đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Các thử nghiệm của IELTS vào năm 2021 sẽ được tiến hành trực tuyến, theo định dạng do máy tính giao. Điều này có nghĩa là bạn sẽ làm bài kiểm tra trên máy tính, thay vì ở định dạng dựa trên giấy.

Các phần lắng nghe và nói của IELTS sẽ giống như chúng ở định dạng dựa trên giấy. Tuy nhiên, phần đọc và viết sẽ khác nhau.

Trong phần đọc, bạn sẽ được cung cấp một văn bản để đọc và sau đó trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi sẽ là trắc nghiệm và bạn sẽ phải chọn câu trả lời chính xác từ danh sách các tùy chọn.

Trong phần viết, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định. Bài luận phải dài ít nhất 250 từ.

Các bài kiểm tra của IELTS vào năm 2021 sẽ khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng với một số chuẩn bị, bạn có thể kiểm tra bài kiểm tra và nhận được điểm số bạn cần để đạt được mục tiêu của mình.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Được thực hiện bởi hơn 3 triệu người tại 140 quốc gia, IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng, bất kể nền tảng hoặc quốc tịch của bạn.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Các thi thử của IELTS được tổ chức lên tới bốn lần một tháng tại hơn 1.600 địa điểm trên toàn thế giới. Ngày thi thử có sẵn trên trang web của IELTS.

Các bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi hai loại người:

1. Những người muốn học tại trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh

2. Những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất để nghiên cứu và di chuyển. Hơn 3 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện mỗi năm.

Các bài kiểm tra IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật IELTS-Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Các bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS và IELTS giống hệt nhau về định dạng và nội dung. Sự khác biệt duy nhất là trong các phần nói và viết, hơi khác nhau để phản ánh các mục đích khác nhau của hai bài kiểm tra.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – Người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1-không phải người dùng

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Các bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS và IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 1.600 địa điểm kiểm tra trên toàn thế giới. Ngày thi thử có sẵn trên trang web của IELTS.

Các bài kiểm tra IELTS diễn ra vào thứ bảy và thứ năm. Các bài kiểm tra học thuật của IELTS cũng được cung cấp vào thứ Hai và thứ Ba tại một số địa điểm.

Các bài kiểm tra IELTS kéo dài 2 giờ 45 phút.

Các bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS và IELTS giống hệt nhau về định dạng và nội dung. Sự khác biệt duy nhất là trong các phần nói và viết, hơi khác nhau để phản ánh các mục đích khác nhau của hai bài kiểm tra.

Các bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Các bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Các bài kiểm tra học thuật của IELTS đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng, bất kể nền tảng hoặc quốc tịch của bạn.

Các bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng, bất kể nền tảng hoặc quốc tịch của bạn.

Các phần nói và viết của đào tạo chung của IELTS và IELTS hơi khác nhau để phản ánh các mục đích khác nhau của hai bài kiểm tra.

Các bài kiểm tra nói học thuật của IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

Các bài kiểm tra nói về đào tạo chung của IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong một bối cảnh chung, hàng ngày.

Các bài kiểm tra viết học thuật của IELTS đánh giá khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

Các bài kiểm tra viết đào tạo chung của IELTS đánh giá khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn trong một bối cảnh chung, hàng ngày.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Các bài kiểm tra của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 1.600 địa điểm thi thử trên toàn thế giới. Ngày thi thử có sẵn trên trang web của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS tests 2021

IELTS tests in 2021 will be very different to what we are used to. With the pandemic still raging in many parts of the world, the IELTS testing authorities have had to adapt and change the way the tests are conducted.

The IELTS test is an English proficiency test that is required by many universities and employers around the world. The test is divided into four sections – reading, writing, listening and speaking.

The IELTS test is usually taken by people who are planning to study or work in an English-speaking country.

IELTS tests in 2021 will be conducted online, in a computer-delivered format. This means that you will be taking the test on a computer, rather than in a paper-based format.

The IELTS listening and speaking sections will be the same as they are in the paper-based format. However, the reading and writing sections will be different.

In the reading section, you will be given a text to read and then answer questions. The questions will be multiple-choice, and you will have to select the correct answer from a list of options.

In the writing section, you will be asked to write an essay in response to a given prompt. The essay must be at least 250 words long.

IELTS tests in 2021 will be more challenging than ever before, but with some preparation, you can ace the test and get the score you need to achieve your goals.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language test. Taken by over 3 million people in 140 countries, IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in all four skills, regardless of your background or nationality.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS tests are held up to four times a month at over 1,600 locations around the world. Test dates are available on the IELTS website.

IELTS tests are taken by two types of people:

1. those who want to study at university in an English-speaking country

2. those who want to migrate to an English-speaking country

IELTS Academic is for those who want to study at university. IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS is recognised by more than 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the most popular English language test for study and migration. More than 3 million IELTS tests are taken each year.

IELTS tests are available in two versions:

IELTS Academic – for people applying to study in an English-speaking university

IELTS General Training – for people who want to migrate to an English-speaking country

IELTS Academic and IELTS General Training tests are identical in format and content. The only difference is in the Speaking and Writing sections, which are slightly different to reflect the different purposes of the two tests.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

Band 9 – Expert user

Band 8 – Very good user

Band 7 – Good user

Band 6 – Competent user

Band 5 – Modest user

Band 4 – Limited user

Band 3 – Extremely limited user

Band 2 – Intermittent user

Band 1 – Non-user

IELTS test results are valid for two years.

IELTS Academic and IELTS General Training tests are offered up to four times a month at over 1,600 test locations around the world. Test dates are available on the IELTS website.

IELTS tests take place on Saturdays and Thursdays. IELTS Academic tests are also offered on Mondays and Tuesdays in some locations.

IELTS tests last 2 hours and 45 minutes.

IELTS Academic and IELTS General Training tests are identical in format and content. The only difference is in the Speaking and Writing sections, which are slightly different to reflect the different purposes of the two tests.

IELTS Academic tests are for those who want to study at university in an English-speaking country. IELTS General Training tests are for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS Academic tests assess all four language skills – listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in all four skills, regardless of your background or nationality.

IELTS General Training tests assess all four language skills – listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in all four skills, regardless of your background or nationality.

The Speaking and Writing sections of IELTS Academic and IELTS General Training are slightly different to reflect the different purposes of the two tests.

IELTS Academic Speaking tests assess your ability to communicate in English in an academic context.

IELTS General Training Speaking tests assess your ability to communicate in English in a general, everyday context.

IELTS Academic Writing tests assess your ability to write in English in an academic context.

IELTS General Training Writing tests assess your ability to write in English in a general, everyday context.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

IELTS test results are valid for two years.

IELTS tests are offered up to four times a month at over 1,600 test locations around the world. Test dates are available on the IELTS website.