Blog

Các địa điểm thi IELTS tại hà nội – IELTS test sites in Hanoi

(English below)

Các địa điểm thi IELTS tại hà nội

Có một số trang web thử nghiệm IELTS ở Hà Nội, Việt Nam. Dưới đây là danh sách các trang web thử nghiệm IELTS phổ biến nhất ở Hà Nội, cùng với một mô tả ngắn gọn về mỗi trang web.

1. Hội đồng Anh Hà Nội: Hội đồng Anh là một địa điểm thử nghiệm IELTS nổi tiếng và được kính trọng ở Hà Nội. Họ cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS trong suốt cả năm và trung tâm thử nghiệm của họ nằm ở trung tâm của thành phố.

2. IDP Hà Nội: IDP là một trang thử nghiệm IELTS phổ biến khác ở Hà Nội. Họ cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS trong suốt cả năm và trung tâm thử nghiệm của họ nằm ở trung tâm của thành phố.

3. Trung tâm thử nghiệm VNU-HANOI IELTS: VNU-HANOI là một trang web thử nghiệm IELTS nổi tiếng và được tôn trọng ở Hà Nội. Họ cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS trong suốt cả năm và trung tâm thử nghiệm của họ nằm ở trung tâm của thành phố.

4. Trang web kiểm tra IELTS của Trường Quốc tế Hà Nội: Trường Quốc tế Hà Nội là một trang web thử nghiệm IELTS nổi tiếng và được kính trọng ở Hà Nội. Họ cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS trong suốt cả năm và trung tâm thử nghiệm của họ nằm ở trung tâm của thành phố.

5. Trung tâm ngôn ngữ Hà Nội Trang thử nghiệm IELTS: Trung tâm ngôn ngữ Hà Nội là một trang web thử nghiệm IELTS nổi tiếng và được tôn trọng ở Hà Nội. Họ cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS trong suốt cả năm và trung tâm thử nghiệm của họ nằm ở trung tâm của thành phố.

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất trong cả nước. Thành phố này là nơi có một số điểm tham quan lịch sử và văn hóa, cũng như một khung cảnh cuộc sống về đêm thịnh vượng.

Hà Nội cũng là một điểm đến phổ biến cho các sinh viên tìm cách làm bài kiểm tra IELTS. Thành phố cung cấp một số trang web thi thử IELTS, được liệt kê dưới đây.

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là nhà cung cấp hàng đầu các bài kiểm tra IELTS tại Hà Nội. Tổ chức này cung cấp một số ngày thi thử trong suốt cả năm, cũng như một loạt các khóa học chuẩn bị.

Hội đồng Anh cũng cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên, chẳng hạn như thông tin ngày kiểm tra IELTS và lời khuyên về cách cải thiện điểm số của bạn.

Ngày kiểm tra:

Tháng Một

Tháng hai

Bước đều

Tháng tư

Có thể

Tháng sáu

Tháng bảy

Tháng tám

Tháng 9

Tháng Mười

Tháng mười một

Tháng 12

IDP ielts

IDP IELTS là một nhà cung cấp phổ biến khác của các bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội. Tổ chức này cung cấp một số ngày thi thử trong suốt cả năm, cũng như một loạt các khóa học chuẩn bị.

IDP IELTS cũng cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên, chẳng hạn như thông tin và lời khuyên trong ngày kiểm tra IELTS về cách cải thiện điểm số của bạn.

Ngày kiểm tra:

Tháng Một

Tháng hai

Bước đều

Tháng tư

Có thể

Tháng sáu

Tháng bảy

Tháng tám

Tháng 9

Tháng Mười

Tháng mười một

Tháng 12

Trường Quốc tế Hà Nội

Trường Quốc tế Hà Nội là nhà cung cấp hàng đầu các bài kiểm tra IELTS tại Hà Nội. Trường cung cấp một số ngày kiểm tra trong suốt cả năm, cũng như một loạt các khóa học chuẩn bị.

Trường Quốc tế Hà Nội cũng cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên, chẳng hạn như thông tin và lời khuyên trong ngày kiểm tra IELTS về cách cải thiện điểm số của bạn.

Ngày kiểm tra:

Tháng Một

Tháng hai

Bước đều

Tháng tư

Có thể

Tháng sáu

Tháng bảy

Tháng tám

Tháng 9

Tháng Mười

Tháng mười một

Tháng 12

Tags: IELTS

 


 

IELTS test sites in Hanoi

There are a number of IELTS test sites in Hanoi, Vietnam. Here is a list of the most popular IELTS test sites in Hanoi, along with a brief description of each site.

1. British Council Hanoi: The British Council is a well-known and respected IELTS test site in Hanoi. They offer a variety of IELTS test dates throughout the year, and their test center is located in the heart of the city.

2. IDP Hanoi: IDP is another popular IELTS test site in Hanoi. They offer a variety of IELTS test dates throughout the year, and their test center is located in the heart of the city.

3. VNU-Hanoi IELTS Test Center: VNU-Hanoi is a well-known and respected IELTS test site in Hanoi. They offer a variety of IELTS test dates throughout the year, and their test center is located in the heart of the city.

4. Hanoi International School IELTS Test Site: Hanoi International School is a well-known and respected IELTS test site in Hanoi. They offer a variety of IELTS test dates throughout the year, and their test center is located in the heart of the city.

5. Hanoi Language Center IELTS Test Site: Hanoi Language Center is a well-known and respected IELTS test site in Hanoi. They offer a variety of IELTS test dates throughout the year, and their test center is located in the heart of the city.

Hanoi is the capital of Vietnam and one of the most popular tourist destinations in the country. The city is home to a number of historical and cultural attractions, as well as a thriving nightlife scene.

Hanoi is also a popular destination for students seeking to take the IELTS test. The city offers a number of IELTS test sites, which are listed below.

The British Council

The British Council is a leading provider of IELTS tests in Hanoi. The organisation offers a number of test dates throughout the year, as well as a range of preparation courses.

The British Council also offers a number of support services for students, such as IELTS test day information and advice on how to improve your score.

Test dates:

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

The IDP IELTS

The IDP IELTS is another popular provider of IELTS tests in Hanoi. The organisation offers a number of test dates throughout the year, as well as a range of preparation courses.

The IDP IELTS also offers a number of support services for students, such as IELTS test day information and advice on how to improve your score.

Test dates:

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

The Hanoi International School

The Hanoi International School is a leading provider of IELTS tests in Hanoi. The school offers a number of test dates throughout the year, as well as a range of preparation courses.

The Hanoi International School also offers a number of support services for students, such as IELTS test day information and advice on how to improve your score.

Test dates:

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December