Blog

Các cấp IELTS – IELTS levels

(English below)

Các cấp IELTS

Mức IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được sử dụng để đo lường trình độ ngôn ngữ ở những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói – và mỗi phần được ghi điểm từ 0-9, với 9 là điểm cao nhất có thể. Bốn điểm sau đó được tính trung bình để cung cấp cho người dùng điểm tổng thể trên thang điểm IELTS, với 0,0 là thấp nhất và 9.0 là cao nhất. Có một loạt các cấp IELTS, mỗi cấp có các yêu cầu và lợi ích riêng.

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận. Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS – phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh, và phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (như Vương quốc Anh, Úc, Canada hoặc mới Zealand), hoặc những người cần thể hiện trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm và mỗi phần được phân loại theo thang điểm 9. Do đó, tổng số điểm cho bài kiểm tra IELTS là một điểm trong số 9 (thay vì trong số 100).

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Mức IELTS

Bài kiểm tra của IELTS được cung cấp ở bốn cấp độ khác nhau – IELTS ACADEMY, IELTS General Training, IELTS Life Skill và IELTS UKVI.

IELTS học thuật

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh. Bài kiểm tra học thuật được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (như Vương quốc Anh, Úc, Canada hoặc New Zealand) hoặc những người cần thể hiện trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác. Bài kiểm tra đào tạo chung được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Kỹ năng sống IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng sống của IELTS dành cho những người cần thể hiện trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác. Bài kiểm tra kỹ năng sống được chia thành hai phần – nói và nghe.

IELTS UKVI

Bài kiểm tra IELTS UKVI dành cho những người muốn di cư sang Vương quốc Anh. Bài kiểm tra UKVI được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Tags: IELTS

 


 

IELTS levels

IELTS Levels

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test used to measure language proficiency in those who want to study or work in an English-speaking environment. The test has four sections – listening, reading, writing, and speaking – and each section is given a score from 0-9, with 9 being the highest possible score. The four scores are then averaged to give the user an overall score on the IELTS scale, with 0.0 being the lowest and 9.0 being the highest. There are a variety of IELTS levels, each with its own requirements and benefits.

IELTS (the International English Language Testing System) is an internationally recognised English language proficiency test. There are two versions of the IELTS test – the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution, and the General Training Version is for those who want to migrate to an English-speaking country (such as the UK, Australia, Canada or New Zealand), or who need to demonstrate their English language proficiency for work or other purposes.

The IELTS test has four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, and each section is graded on a 9-point scale. The total score for the IELTS test is therefore a score out of 9 (rather than out of 100).

IELTS scores are valid for two years.

IELTS levels

The IELTS test is offered at four different levels – IELTS Academic, IELTS General Training, IELTS Life Skills and IELTS UKVI.

IELTS Academic

The IELTS Academic test is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution. The Academic test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS General Training

The IELTS General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country (such as the UK, Australia, Canada or New Zealand), or who need to demonstrate their English language proficiency for work or other purposes. The General Training test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS Life Skills

The IELTS Life Skills test is for those who need to demonstrate their English language proficiency for work or other purposes. The Life Skills test is divided into two sections – Speaking and Listening.

IELTS UKVI

The IELTS UKVI test is for those who want to migrate to the UK. The UKVI test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.