Blog

Các bước thi IELTS – IELTS test steps

(English below)

Các bước thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Có hai phiên bản của IELTS: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng ba phần khác khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thử nghiệm bạn thực hiện.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và được hơn 10.000 tổ chức chấp nhận trên toàn thế giới, khiến nó trở thành một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất.

Các bước kiểm tra IELTS

1. Chọn phiên bản kiểm tra IELTS nào bạn cần thực hiện.

2. Đăng ký kiểm tra IELTS bằng cách tìm một trung tâm thử nghiệm và ngày làm việc cho bạn.

3. Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS bằng cách nghiên cứu tiếng Anh và thực hành các kỹ năng sẽ được kiểm tra.

4. Thực hiện kiểm tra IELTS vào ngày và tại vị trí bạn đã đăng ký.

5. Nhận kết quả kiểm tra IELTS của bạn một vài tuần sau khi làm bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được tính theo thang điểm từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Lắng nghe

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn, và mỗi câu hỏi đều có giá trị một điểm. Tổng số điểm cho phần nghe là 40 điểm.

Đọc

Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 14 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn, và mỗi câu hỏi đều có giá trị một điểm. Tổng số điểm cho phần đọc là 42 điểm.

Viết

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 1 là một nhiệm vụ viết báo cáo. Bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu viết một báo cáo về ít nhất 150 từ. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 2 là một nhiệm vụ viết bài luận. Bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc và được yêu cầu viết một bài luận ít nhất 250 từ. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nói

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo. Cuộc phỏng vấn sẽ được ghi lại.

Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài trong 11-14 phút. Giám khảo sẽ hỏi bạn câu hỏi về bản thân, gia đình, công việc, việc học, sở thích, sở thích và các chủ đề khác của bạn.

Bạn sẽ được đánh giá về sự lưu loát, phát âm, ngữ pháp, từ vựng và sự gắn kết của bạn. Tổng số điểm cho phần nói là 40 điểm.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test steps

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. There are two versions of the IELTS: the Academic version and the General Training version. The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is the same for both versions, but the other three sections differ depending on which version of the test you take.

The IELTS test is offered in more than 140 countries and is accepted by more than 10,000 organizations worldwide, making it one of the most popular English language proficiency tests.

IELTS Test Steps

1. Choose which version of the IELTS test you need to take.

2. Register for the IELTS test by finding a test center and date that work for you.

3. Prepare for the IELTS test by studying English and practicing the skills that will be tested.

4. Take the IELTS test on the date and at the location you registered for.

5. Get your IELTS test results a few weeks after taking the test.

The IELTS test is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 1 (non-user) to 9 (expert user).

Listening

The listening section consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult, and each question is worth one point. The total score for the listening section is 40 points.

Reading

The reading section consists of three sections, each with 14 questions. The sections get progressively more difficult, and each question is worth one point. The total score for the reading section is 42 points.

Writing

The writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2.

Task 1

Task 1 is a report writing task. You will be given a graph, table, chart, or diagram and asked to write a report of at least 150 words. You will have 20 minutes to complete this task.

Task 2

Task 2 is an essay writing task. You will be given a prompt and asked to write an essay of at least 250 words. You will have 40 minutes to complete this task.

Speaking

The speaking section consists of an interview with an examiner. The interview will be recorded.

The interview will last for 11-14 minutes. The examiner will ask you questions about yourself, your family, your work, your studies, your hobbies, your interests, and other topics.

You will be assessed on your fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, and coherence. The total score for the speaking section is 40 points.