Blog

Các bước đăng ký thi IELTS – IELTS test steps

(English below)

Các bước đăng ký thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận trên toàn cầu được yêu cầu cho mục đích học tập, công việc và di cư. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các bước kiểm tra IELTS

1. Chọn bài kiểm tra IELTS phù hợp với bạn

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS – phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn làm việc, đào tạo hoặc di chuyển.

2. Đăng ký kiểm tra IELTS

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS và cung cấp thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và thông tin thanh toán của bạn.

3. Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra. Trang web IELTS cung cấp nhiều tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo từ các chuyên gia.

4. Làm bài kiểm tra IELTS

Vào ngày kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác, cũng như xác nhận đăng ký thử nghiệm của bạn. Bạn cũng sẽ cần đến trung tâm thử nghiệm sớm để kiểm tra và nhận tài liệu thử nghiệm của bạn.

5. Nhận kết quả của bạn

Sau khi bạn đã làm bài kiểm tra IELTS, kết quả của bạn sẽ có sẵn trực tuyến 13 ngày sau đó. Kết quả của bạn sẽ bao gồm một số điểm cho mỗi trong bốn phần của bài kiểm tra – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra IELTS có bốn bước: lắng nghe, đọc, viết và nói.

1. Lắng nghe: Phần nghe của bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần. Bạn sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi trước mỗi phần. Sau mỗi phần, bạn sẽ có thời gian để xem lại các câu hỏi.

2. Đọc: Phần đọc của bài kiểm tra IELTS được chia thành ba phần. Bạn sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi trước mỗi phần. Sau mỗi phần, bạn sẽ có thời gian để xem lại các câu hỏi.

3. Viết: Phần viết của bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời một lời nhắc nhất định. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định.

4. Nói: Phần Nói của bài kiểm tra IELTS được chia thành ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói trong một đến hai phút về một chủ đề nhất định. Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test steps

The IELTS test is a globally recognized English proficiency test that is required for study, work, and migration purposes. The IELTS test has four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS Test Steps

1. Choose the IELTS test that is right for you

There are two versions of the IELTS test – the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at university, while the General Training version is for test takers who want to work, train, or migrate.

2. Register for the IELTS test

To register for the IELTS test, you will need to create an account on the IELTS website and provide your personal details, contact information, and payment information.

3. Prepare for the IELTS test

Once you have registered for the IELTS test, you will need to start preparing for the test. The IELTS website provides a variety of resources to help you prepare, including practice tests, sample questions, and tips from experts.

4. Take the IELTS test

On the day of the IELTS test, you will need to bring your passport or other form of identification, as well as your test registration confirmation. You will also need to arrive at the test center early to check in and receive your test materials.

5. Get your results

After you have taken the IELTS test, your results will be available online 13 days later. Your results will include a score for each of the four sections of the test – Listening, Reading, Writing, and Speaking.

The IELTS test has four steps: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

1. Listening: The listening section of the IELTS test is divided into four parts. You will be given time to read the questions before each part. After each part, you will have time to look at the questions again.

2. Reading: The reading section of the IELTS test is divided into three parts. You will be given time to read the questions before each part. After each part, you will have time to look at the questions again.

3. Writing: The writing section of the IELTS test is divided into two parts. In Part 1, you will be asked to write a short essay in response to a given prompt. In Part 2, you will be asked to write an essay in response to a given prompt.

4. Speaking: The speaking section of the IELTS test is divided into three parts. In Part 1, you will be asked to answer some questions about yourself. In Part 2, you will be asked to speak for one to two minutes on a given topic. In Part 3, you will be asked to answer some questions about the topic in Part 2.